« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Oznámení veřejnou vyhláškou- OOP 67/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

c678702384f347729a0a198b358e11ad.pdf (206.99 kB)
Městský úřad Poděbrady
odbor dopravy
<br> Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
tel.325 600 430,fax 325 614 486,e-mail: doprava@mesto-podebrady.cz
<br> ____________________________________________________________________________________________
<br> e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz úřední hodiny: po a st 8-11,12-17 hod.čt 8-11 tel.: 325 600 211 IČ: 00239640
internet: www.mesto-podebrady.cz podatelna MěÚ: po a st 7-17,út a čt 7-15,pá 7-14 hod.DIČ: CZ00239640
<br>
<br> ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o <.>
Polepská 667
280 02 KOLÍN IV
IDDS: mgc3k23
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> ČÍSLO SPISU:
ČÍSLO JEDNACÍ:
JID:
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> DATUM
<br>
25.4.2022
<br> MEUPDY/0031145/DOP/2022/SGL
MEUPDY/0031811/DOP/2022/SGL
MUP160005050665
<br> XXXX XXXXXXXXX Glattová
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
gombikova@mesto-podebrady.cz
<br> 27.4.2022
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Opatření obecné povahy č.67/2022
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.1) a 6)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále
XXX XXXXX o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a právních úprav,po předchozím
stanovisku Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,Územního
odboru vnější služby Nymburk,Dopravního inspektorátu,Boleslavská 1831,288 29 Nymburk,č.j.:
KRPS-102710-2/ČJ-2022-010806 ze dne 22.dubna 2022,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o
silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> firmě ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o <.>,se sídlem Polepská 667,280 02 Kolín IV,IČ 281 67 325 <,>
přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/32410 a dotčených místních komunikacích v k.ú.Vlkov
nad Lesy,správní obvod Poděbrady,z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění
stavebních prací v rámci realizace stavby „Vlkov nad Lesy – obnova kNN za NN“,v souladu s ust.§
61 odst.3) zákona o pro...
0ee1fad43b3342e9a82cb2a4e2f59a95.pdf (438.13 kB)
JID: PCRO1ETRfD130293196
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Nymburk
<br> Dopravní inspektorát
<br> Boleslavská 1831,288 02 Nymburk
<br> Č.j.KRPS—102710-2/ČJ-2022-010806 Nymburk 22.dubna 2022 Počet stran: 1
<br> Přílohy: 1/1
<br> ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.Polepská 667 280 02 Kolín 4
<br> Vlkov nad Lesy - obnova NN — stanovisko Dl PČR Nymburk <.>
<br> Dopravni inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci,Vám po prostudování a provedeném šetření,vydává následující stanovisko <.>
<br> Předmětem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je obnova venkovního vedení nízkého napětí za kabelové vedení nízkého napětí <.>
<br> Dopravni inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle 5 77 odst.2) písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> SOUHLASÍ
<br> s realizací předloženého návrhu dopravního značení při dodržení níže uvedených podmínek <.>
<br> V případě uložení vedení do tělesa chodníku a omezení průchodnosti chodců,bude chodník uzavřen achodci ná tuto skutečnost upozorněni.Vmístech provádění praci vtěsné blízkosti komunikace nebo v krajnici,bude stavba oddělena od komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena <.>
<br> Křížení silnice bude provedeno protlakem.Startovací jámy protlaku budou umístěny mimo komunikaci <.>
<br> V době,kdy nebudou probíhat práce,bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích) <.>
<br> Dopravní značení,které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu,bude zakryto <.>
<br> Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66 <.>
<br> Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.Dopravní značky užívané k přechodnému...

Načteno

edesky.cz/d/5372452

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Běrunice
21. 05. 2022
19. 05. 2022
19. 05. 2022
19. 05. 2022
18. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz