« Najít podobné dokumenty

Obec Ořechov okres Jihlava - Změna ÚP Ořechov č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ořechov okres Jihlava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11_formulář pro nám. a přip_Ořechov.docx
Obecní úřad OŘECHOV
Ořechov 22,588 62 Urbanov
PŘIPOMÍNKA/NÁMITKA
K NÁVRHU změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV
uplatněná podle ustanovení § 52 odst.2,3zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br> Připomínku/ námitku je možné uplatnit nejpozději do 27.6.2022(při doručení poštou se bere datum podání na poštu),a to buď v listinné podobě doručením na adresu úřadu,případně osobně v budově úřaduv úřední dny a hodiny),nebo při veřejném projednání,nebo elektronickyprostřednictvím datové schránkynebo mailovou poštou na adresu elektronické podatelny úřadu.V případě využití mailové pošty je třeba podání opatřit zabezpečeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů doručit také v listinné podobě s písemným podpisem <.>
<br> I.Identifikační údaje
|_|fyzická osoba
Jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu
|_|právnická osoba
Název nebo obchodní firma,identifikační číslo,adresa sídla,osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
<br>
II.druh podání
|_|připomínka
Připomínku k návrhu územního plánu může uplatnit každý <.>
|_|námitka
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a stavebdotčených návrhem řešení,oprávněný investor (definice viz § 39 odst.2 stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (viz § 23 stavebního zákona) <.>
<br> III.obsah připomínky/námitky
<br>
Obsah připomínky / námitky je doplněn přílohou:
|_| ano |_| ne
<br>
<br> IV.odůvodnění připomínky/námitky
<br> Odůvodnění připomínky/námitky je doplněno přílohou:
|_| ano |_| ne
<br> V.vymezení území dotčeného připomínkou/námitkou
Území je nutné vymezit zejména uvedením katastrálního území a dále uvedením parcelníchčísel pozemků,případně názvů ulic nebo jiných údajů umožňujících jednoznačnou lokalizaci území.Vymezení území je možné doplnit grafickou přílohou <.>
<br> Vymezení území je doplněno grafickou přílohou:
|_| ano |_| ne
<br>
VI.údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva (jen v případě námitk...
10_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_OOP.PDF
OOP změna č.1 Územního plánu Ořechov návrh pro veřejné projednání
<br>
Stránka 1 z 8
<br> Záznam o účinnosti:
<br> Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Ořechov
<br> Nabytí účinnosti:: xxx
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Ořechov
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> Razítko a podpis: xxx
<br>
<br>
<br>
návrh pro veřejné projednání
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
č.x/2022
<br> Zastupitelstvo obce Ořechov v souladu s ustanovením § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,za
použití ustanovení § 43 stavebního zákona
<br> vydává
<br> dle ustanovení § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
a § 54 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,tuto územně plánovací
dokumentaci
<br> změna č.1 Územního plánu Ořechov
(dále také jen „změna ÚP“)
<br> schválenou usnesením Zastupitelstva obce Ořechov č.………………ze dne …………….2022 <.>
<br>
<br> I.VÝROK
Obsah:
<br> I.A.TEXTOVÁ ČÁST
<br> I.B.GRAFICKÁ ČÁST obsahuje:
<br> Výkres
<br> počet listů měřítko Výkres
číslo Název výkresu
<br> 1 Výkres základního členění území 1 1: 5 000
<br> 2 Hlavní výkres 1 1: 5 000
<br> 3 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 1: 5 000
<br> 4 Výkres pořadí změn 1 1 : 5 000
<br> Části I.A.a I.B.jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako dílčí část Přílohy č.1 <.>
<br>
<br>
<br> OOP změna č.1 Územního plánu Ořechov návrh pro veřejné projednání
<br>
Stránka 2 z 8
<br> II.ODŮVODNĚNÍ
Obsah:
<br> Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem dle § 53 odst.(4) stavebního zákona
<br> Obsah:
<br> I.Postup pořízení změny územního plánu
I.1.Pokyny pro zpracování návrhu změny ze Zprávy o uplatňování územního plánu
<br> v uplynulém období
<br> I.2....
9_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_text_ODŮVODNĚNÍ.PDF
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OŘECHOV
<br>
<br>
II.ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV – ODŮVODNĚNÍ
dokumentace pro veřejné projednání z 4/2022
<br>
2
<br>
<br>
II.A.Textová část odůvodnění
<br> Obsah textové části odůvodnění
1.SROVNÁVACÍ TEXT VÝROKOVÉ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM
ZMĚN – SROVNÁVACÍ ZNĚNÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 2.VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM,VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 28
<br> 3.VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.29
<br> 4.VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.29
<br> 5.VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.30
<br> 6.VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO
PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
8_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_text_VÝROK.PDF
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OŘECHOV
<br>
<br> I.VÝROK
<br>
<br>
Obsah
<br> I.A.TEXTOVÁ ČÁST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> I.B.GRAFICKÁ ČÁST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
<br>
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV – VÝROK
– dokumentace pro veřejné projednání z 4/2022
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br>
Správní orgán,který dokumentaci vydal: Zastupitelstvo obce Ořechov
<br>
Datum nabytí účinnosti změny:
<br>
Pořizovatel: Obecní úřad Ořechov
<br>
Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.XXX XXXXXXXXX
<br>
Podpis a otisk úředního razítka:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovatel Změny č.1 ÚP Ořechov: DELTA projekt s.r.o <.>
Havlíčkovo náměstí 104/I,380 01 Dačice
IČ: 251 60 150,www.deltaprojekt.cz
<br> Zodpovědný projektant Změny č.1 ÚP
Ořechov:
<br> Ing.arch.XXX XXXXXXXXX
Autorizovaný architekt,ČKA XXXX
<br>
Vypracoval: Ing.arch.XXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
<br>
Datum vyhotovení: Duben 2022
<br>
Razítko a podpis zpracovatele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV – VÝROK
– dokumentace pro veřejné projednání z 4/2022
<br>
3
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV SE MĚNÍ TAKTO:
<br> I.A.Textová část
<br>
1.1.V úvodu textové části se v seznamu použitých zkratek u pojmu BPEJ text „bonitované půdně
ekonomické jednotky“ nahrazuje textem: „bonitované půdně ekologické jednotky“ a u pojmu
PRVK text: „plán rozvoje vodovodů a kanalizací jihočeského kraje“ nahrazuje textem: „Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina“ <.>
<br>
1.2.V části 1.VYMEZENÍ ZASTA...
7_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_VSV1.pdf
%
<br> ; <,>
<br> ////
<br> lššv'fl
<br> Balelov
<br> VĚÍ
<br> Sedleiov
<br> Čáslkuvlce
<br> Miskolin
<br> mm Dobrá Voda
<br> mii " imysieiice im
<br> \
<br> Plbstfedni \ _,! vydri,t <,>
<br> osluz
<br> Velk' Péči".— “„ M *,i <,>
<br> ' [gen/ený Hrádek VDIÍÍ'OV
<br> Kostelni výdii
<br> HNŠIDB
<br> [©] *
<br> LEGENDA
<br> Řešené území
<br> Dopravní infrastruktura _ Silnice 1.iřídý,návrh; silnice z.třídy— navm _ Silnice 1.třídy,homogenizare; silnice 2.třídy,hnmogenizaue; silnice 3.o'i'dý,homogenizace
<br> n Letecké koridory
<br> Technická infrastruktura _ VeoeníZVN 400 kV — ria'vrn _ Vedení WN 110 W - navrii +“ Vedení VN
<br> “ Radiareléavá oasa
<br> Uzemní systém ekologické stability _ NRBC,nadregionální bioanmlm
<br> _ NRBK - nadregionální biokoridor
<br> _ RBC,regionalni biocentrum
<br> _ RBK,regionální biokoridor
<br> C4 LC _ lokalni biocentrum
<br> :" 3 LK — lokalni biokoridor
<br> % LK A lokalni biokoridor - návrh
<br> //,/,1 Migmční koridor Velkých savců i; ] zaplavove územi Qloo
<br> Rozvojové oblasti,osy,specifické oblasti _ Rozvojová oblast levubllkavéha významu Rozvojová osa krajského významu
<br> Puzn.: Celé Správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných dnind slaven <.>
<br> 2 500 5 000 7 500 10 000
<br> >z
<br> O 1 250 _ _
<br> Avi-3ks / Rosice
<br> sokolicko
<br> Slonaiov
<br> \ „,\ i
<br> ODÚVODNĚNÍ ZMĚ
<br> ee
<br> Pfisska
<br> vir,05k:
<br> omarovice
<br> i,iiiii
<br> Jeslieoi
<br> Kněžice
<br> Žslelava
<br> im,///// //
<br> NY č.1
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV
<br> 05k!rlni :e
<br> iš! \)TÉ iIJŠ
<br> ZÁZNAM (: ÚČINNOSTI
<br> SPRÁVNÍ oRGAN,KTERÝ DDKUMENTACI WDAL: DATUM NABYTÍ úůNNoSTl ZMĚNY: POŘIZOVATEL:
<br> oPRA'VNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZDVATELE:
<br> PODPIS A OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE OŘECHOV
<br> OBECNÍ ÚŘAD OŘECHOV ING.XXX XXXXXXXXX
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> WPRACOVAL: D E LTA,<,> <.>,pralekt
<br> ZAKAZKOVE CISLO:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> ING.ARCH.EVA koMENDoi/A,čKA 474...
6_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_ZPF.PDF
"
"
"
"
"
"
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " ""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"
""
<br> "
"
"
<br> "
"
"
"
"
""
<br> "
"
"""
<br> ""
"
"
<br> " "
"" " " " " " " " " " " " " " ""
<br> "
"
"
"
"""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"" "
<br> "
"
"
"
"
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"
"
<br> " " " " "
<br> "
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
""
<br> " "
" "
" " "
<br> " " " " " " " " " ""
"
"
"
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 3
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 3
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 8.34.01
<br> 8.34.21
<br> 8.34.24
<br> 8.34.24
<br> 8.34.24
<br> 8.34.34
<br> 8.34.44
<br> 8.34.44
<br> 8.34.44
<br> 8.37.16
<br> 8.37.46
<br> 8.37.46
<br> 8.37.46
<br> 8.40.78
<br> 8.50.11
<br> 8.67.01
<br> 8.67.01
<br> 8.69.01
<br> 8.69.01
<br> 8.73.11
<br> 8.73.11
<br> 8.73.11
<br> 8.74.11
<br> 8.74.11
<br> 8.74.11
<br> 8.74.41
<br> WT
<br> WT
<br> WT
<br> WT
<br> DK1
<br> CNU1
<br> Z2
<br> Z1
<br> Z9
Z10
<br> Z11
<br> Na žlabech
<br> Na ovčácké
<br> U sosní
<br> Království
<br> Černovce
<br> U břízy
<br> Dolina
<br> Za horou
<br> Pasičky
<br> Vůbce
<br> Ořechov
<br> Díly
<br> Pod brankou
<br> Pilka
<br> Padělky
<br> Na dlouhých
<br> Na předlesí
<br> Pod vsí
<br> Záhumenice
<br> Za humny
<br> Ořechov
<br> Remis
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
<br> potok)
<br> Řečice
(Olšanský potok)
<br> Řečice
(Olšanský
<br> potok)
<br> Řečice
(Olšanský potok)
<br> Pilka
<br> Řečice
(Olšanský
<br> potok)
<br> ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> VYPRACOVAL:
<br> ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> ING.ARCH.XXX XXXXXXXXX,ČKA XXXX
<br> ING.ARCH.XXX XXXXXXXXX <,>
ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXXX
XX XX / XXXX
<br> DUBEN XXXX
<br> 1:5000
<br> VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ 5
PŮDNÍHO FONDU
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ DOKUMENTACI VYDAL:
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOS...
5_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_KOV2.pdf
|“ >z
<br> 125
<br> 250
<br> 500
<br> 750
<br> 1 000
<br> „a
<br> mimmmmummm mmmwmmnwmmmnmm Mmmmmwmwmm
<br> mnam/iwammmmynrníwm mnam/iwammmmynrníwm mmsmmwmm
<br> mmmmwmm
<br> „hmmm-mm mlmmnnmm
<br> „Mami—znam
<br> LEGENDA MĚNĚNÝCH PRVKÚ
<br> g Řáené území = Zastavěné území k dam 1.3.2022 zastavitelné plochy
<br> Karimi technické infrastruktury % Rušený koridor dopravní infrastruktury
<br> PLOCHY s ROZDÍLNÝM ZPůSOBEM vvužm' NÁVRH layolení individuální
<br> Rekreace hmlnadná - rekreační areály
<br> w zeleň A zahrady a sady Vodní plochy a toky
<br> Mugenmkhuvmhmhqw
<br> Vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněným ploch
<br> Smíšené nezastavěném územi _ přírodní priority
<br> Pozn.: )aku podkres pyl použit zesvětiený Koordinační výkres úp qiechw <.>
<br> vymezené interakční prvky (liniové a plošné) byly změnou „p vypuštěny <.>
<br> Celé správní území je zájmavým územím Ministergva obrany z hlediska povolování vyjmemvanýdl druha slaven <.>
<br> QDÚVQDNĚNÍ ZMĚNY č.1 UZEMNIHO PLANU ORECHOV
<br> ZÁZNAM o úůNNosn
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ DOKUMENTACI VYDAL: DATUM NABVTÍ ÚČINNDSI'I ZMĚNY:
<br> PORIZ' OVATEL:
<br> DPRÁVNĚNÁ úŘmNí OSOBA POŘIZOVATELE:
<br> PODPIS A OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE OŘECHDV
<br> OBECNÍ ÚŘAD DŘECHOV
<br> ING.EVA PŘIBYLDVÁ
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> WPRACOVAL: D E LTA.<.>.<.> Pf019kt
<br> ZAKAZKOVE CISLO:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> ING.ARCH.EVA KoMENDoVk ČKA 4743 mc.ARCH.XXX XXXXXXXXX <,>
<br> ms.ARCH.Mlxosuw DVORAK
<br> 04 04/ 2022
<br> DUBEN zozz
<br> 1:5nnn
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
4_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_ET.PDF
"
"
"
"
"
"
"
" " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " "
<br> " "
"
"
"
"
"
"""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> "
"
"
"
"
"
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " ""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"
""
<br> "
"
"
<br> "
"
"
"
"
""
<br> "
"
"""
<br> ""
"
"
<br> " "
"" " " " " " " " " " " " " " ""
<br> "
"
"
"
"""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"" "
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> "
"
"
"
"
"
"
<br> " " " " " " " " " " ""
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
" "
<br> " "
" "
<br> " "
""
<br> "
"
"
<br> """"""""
<br> "
"
<br> "
"
"
"
"
" " " " " " " "
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" ""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"
"
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> " "
" "
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> ""
""
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
" "
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"""""""
<br> """
""
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"
"
<br> " " " " "
<br> "
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
""
<br> " "
" "
" " "
<br> " " " " " " " " " ""
"
"
"
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> Z4 Z2
<br> Z1 Z7
<br> Z3
<br> Z6
<br> Z8
<br> K2
<br> K1
<br> Z9
Z10
<br> Z11
<br> CNU1
<br> Na žlabech
<br> Na ovčácké
<br> U sosní
<br> Království
<br> Černovce
<br> U břízy
<br> Dolina
<br> Za horou
<br> Pasičky
<br> Vůbce
<br> Ořechov
<br> Díly
<br> Pod brankou
<br> Pilka
<br> Padělky
<br> Na dlouhých
<br> Na předlesí
<br> Pod vsí
<br> Záhumenice
<br> Za humny
<br> Ořechov
<br> Remis
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Pilka
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> ZMĚNA Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV
<br> ZÁZNAM O Ú...
3_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_VPS.PDF
VT1
<br> WD1
<br> Na žlabech
<br> Na ovčácké
<br> U sosní
<br> Království
<br> Černovce
<br> U břízy
<br> Dolina
<br> Za horou
<br> Pasičky
<br> Vůbce
<br> Díly
<br> Pod brankou
<br> Pilka
<br> Padělky
<br> Na dlouhých
<br> Na předlesí
<br> Pod vsí
<br> Záhumenice
<br> Za humny
<br> Ořechov
<br> Remis
<br> Řečice
(Olšanský potok)
<br> Řečice
(Olšanský
<br> potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský potok)
<br> Pilka
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> 228/5
<br> 241/10
<br> 426/1
<br> 426/2
<br> 538/4
<br> 269/3
<br> 545/70
558
<br> 545/71
<br> 545/74 545/75
<br> 556
<br> st.47
<br> 384/4st.3/2
<br> 216
<br> 40
110/4
<br> 450
<br> 382/4
<br> 421/1
138
<br> 545/52
<br> 549/2
<br> 431/1
<br> 44/2
<br> 28
<br> 7655
<br> 7759
<br> 198
<br> st.4
<br> 329/1
<br> 449/9
<br> 509
<br> 41
<br> 533/2
<br> 545/22
<br> 545/49
<br> 248/1
<br> 16/1
<br> 335/2
<br> 434/1
<br> 275/1
<br> 549/7
<br> 460
<br> 152
<br> 451
<br> st.2/2
<br> 255/2
<br> 192/11
<br> 334
<br> 103
<br> 540
<br> 392/2
<br> 233/2
<br> st.7/2
<br> 545/35
<br> 314
<br> 455
<br> st.31
<br> 16/2
<br> 500
<br> 368
<br> 466
<br> 247/2
<br> 251
<br> 405/1
<br> st.24
<br> 545/1
<br> 54
<br> 317/3
<br> 21/2
<br> 545/65
<br> 550
<br> 230/2
<br> 407/14
<br> 545/44
<br> 545/27
<br> 228/1
<br> 545/55
<br> 438/3
<br> 547/4
<br> st.26
<br> 305
<br> 547/2
<br> 498/2
<br> 142
<br> 408
<br> 516/1
<br> 547/3
<br> 351/1
<br> 238/1
<br> 192/4
<br> 232/2
<br> 423
<br> 42
<br> 449/8
<br> 501
<br> 351/5
<br> 107
<br> st.35
<br> 192/7
<br> 295
<br> 545/64
<br> 419
<br> 545/53
<br> 387
<br> 78/2
<br> 234/7
<br> 128
<br> 46
<br> 502
<br> 239/7
<br> 421/2
<br> 187
<br> 299/2
<br> 96
<br> 545/46
<br> 535/1
<br> 464/1
<br> 125
<br> 335/9
<br> 459
<br> 545/4
<br> 19
<br> 313/3
<br> 479
<br> 506
<br> 532
<br> 232/1
<br> 192/10
<br> 244
<br> 538/2
<br> 206
<br> 362
<br> 514/1
<br> 36/2
<br> 304/3
<br> 165/2
<br> 395/10
<br> 271/2
<br> 280/3
379
<br> 442
<br> 485/2
<br> 43/2
<br> 34/4
<br> 333
<br> ...
2_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_HLV.PDF
"
"
"
"
"
"
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " ""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"
""
<br> "
"
"
<br> "
"
"
"
"
""
<br> "
"
"""
<br> ""
"
"
<br> " "
"" " " " " " " " " " " " " " ""
<br> "
"
"
"
"""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"" "
<br> "
"
"
"
"
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"
"
<br> " " " " "
<br> "
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
""
<br> " "
" "
" " "
<br> " " " " " " " " " ""
"
"
"
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> 1
<br> 2
<br> 3
45
<br> 6 7
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> WT
<br> BI
RH
<br> BI
<br> ZZ
<br> DK1
<br> CNU1
<br> 57
0
<br> 640
<br> 60
0
<br> 600
<br> 620
<br> 640
<br> 62
0
<br> 65
0
<br> 58
0
<br> 630
<br> 610
<br> 630
<br> 615
<br> 59
0
<br> 600
<br> 610
<br> 600
<br> 66
0
<br> 60
0
<br> 610
<br> 640
<br> 650
<br> Z2
<br> Z1
<br> Z9
Z10
<br> Z11
<br> Na žlabech
<br> Na ovčácké
<br> U sosní
<br> Království
<br> Černovce
<br> U břízy
<br> Dolina
<br> Za horou
<br> Pasičky
<br> Vůbce
<br> Ořechov
<br> Díly
<br> Pod brankou
<br> Pilka
<br> Padělky
<br> Na dlouhých
<br> Na předlesí
<br> Pod vsí
<br> Záhumenice
<br> Za humny
<br> Ořechov
<br> Remis
<br> Řečice
(Olšanský
<br> potok)
<br> Řečice
(Olšanský
<br> potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
<br> potok)
<br> Řečice
(Olšanský
<br> potok)
<br> Pilka
<br> Řečice
(Olšanský
<br> potok)
<br> ZMĚNA Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> VYPRACOVAL:
<br> ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> ING.ARCH.XXX XXXXXXXXX,ČKA XXXX
<br> ING.ARCH.XXX XXXXXXXXX <,>
ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXXX
XX XX / XXXX
<br> DUBEN XXXX
<br> 1:5000
<br> HLAVNÍ VÝKRES 2
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ DOKUMENTACI VYDAL:
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI ZMĚNY:
<br> POŘIZOVATEL:
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE:
<br> PODPIS A OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE OŘECHOV
<br> OBECNÍ ÚŘAD OŘECHOV
<br> ING.XXX XXXXXXXXX
<br> X XXX XXX XXX X XXXXXX
m
<br> ¯
<br> Zeleň - zahrady a sady
Vodní plochy a to...
1_ÚP_Ořechov_ZMĚNA_č1_ ZCU (1).PDF
"
"
"
"
"
"
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " ""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"
""
<br> "
"
"
<br> "
"
"
"
"
""
<br> "
"
"""
<br> ""
"
"
<br> " "
"" " " " " " " " " " " " " " ""
<br> "
"
"
"
"""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"" "
<br> "
"
"
"
"
<br> ""
""
<br> ""
"
"
"
"
<br> " " " " "
<br> "
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
""
<br> " "
" "
" " "
<br> " " " " " " " " " ""
"
"
"
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> Z2
<br> Z1
<br> Z9
Z10
<br> Z11
<br> Na žlabech
<br> Na ovčácké
<br> U sosní
<br> Království
<br> Černovce
<br> U břízy
<br> Dolina
<br> Za horou
<br> Pasičky
<br> Vůbce
<br> Ořechov
<br> Díly
<br> Pod brankou
<br> Pilka
<br> Padělky
<br> Na dlouhých
<br> Na předlesí
<br> Pod vsí
<br> Záhumenice
<br> Za humny
<br> Ořechov
<br> Remis
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> Pilka
<br> Řečice
(Olšanský
potok)
<br> ZMĚNA Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> VYPRACOVAL:
<br> ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> ING.ARCH.XXX XXXXXXXXX,ČKA XXXX
<br> ING.ARCH.XXX XXXXXXXXX <,>
ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXXX
XX XX / XXXX
<br> DUBEN XXXX
<br> 1:5000
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ 1
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ DOKUMENTACI VYDAL:
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI ZMĚNY:
<br> POŘIZOVATEL:
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE:
<br> PODPIS A OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE OŘECHOV
<br> OBECNÍ ÚŘAD OŘECHOV
<br> ING.XXX XXXXXXXXX
<br> X XXX XXX XXX X XXXXXX
m
<br> ¯
<br> Zastavitelné plochy
" " " " " ""
<br> "
<br> """""
<br> "
"
"
<br> LEGENDA
<br> Zastavěné území k datu 1.3.2022
Řešené území
<br> Z1
<br> Pozn: Jevy,které dle Metodického pokynu MMR nenáležejí do obsahu Výkresu základního členění,budou z tohoto výkresu
vypuštěny (v tomto případě se jedná o průběh koridoru technické infrastruktury,který bude zobrazen pouze v Hlavním
výkresu a...

Načteno

edesky.cz/d/5372435

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ořechov okres Jihlava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz