« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Hradiště - OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (74.5 kB)
OBEC Dolní Hradiště
Zastupitelstvo obce Dolní Hradiště
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hradiště č.1/2021 <,>
<br> o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Dolní Hradiště se na svém zasedání dne 16.12.2021 usnesením č.106 usneslo vydat na základě § 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Dolní Hradiště <.>
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou
<.>
<br> 3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu
<.>
4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> Čl.2
<br> Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
<br> a) Biologické odpady <,>
b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů <,>
d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
<br> h) Jedlé oleje a tuky <,>
i) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g) a h) <.>
3) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být ...

Načteno

edesky.cz/d/5372431

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz