« Najít podobné dokumenty

Obec Černouček - SONO - Příloha 2c) Příloha ÚZ_2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černouček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SONO - Příloha 2c) Příloha ÚZ_2021
Licence: D3FA XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 46772707
Název: Sdružení obcí pro nakládání s odpady 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetním období nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Oceňování a vykazování
Zásoby - účtování pořizovací cena, způsob účtování B. DDHM – v poř. ceně od 3.001 Kč do 40.000 Kč, DDNM – v poř. ceně od 7.001 Kč do 60.000 Kč. DHM od 40.001 Kč a DNM od 60.001 Kč <.>
Cenné papíry a majetkové účasti - poř. cenou, účtovány rozvahově. 
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč <.>
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč <.>
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou <.>
Ostatní finanční investice účtování výsledkové <.>
Státní dluhopisy s pevným výnosem jsou oceněny ke konci rozvahového dne pořizovací cenou zvýšenou o úrokové výnosy <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administraci dotace, PD, přípravu a organizaci výběrového řízení, geometrická zaměření, 
stavební dozor, správní poplatky <.>
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek <.>
4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - nebyl stanoven, žádné platby v cizí měně nebyly realizovány <.>
5. Peněžní fondy účetní jednotka nemá <.>
6. Ocenění reálnou hodn...

Načteno

edesky.cz/d/5372418

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černouček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz