« Najít podobné dokumenty

Obec Skřípov - Městský úřad Konice Rozhodnutí o umístění stavby V416-sdružené vedení s V5592/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřípov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1037126543_1_2021-549.pdf (992.81 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E
Odbor výstavby
<br> Masarykovo nám.27,798 52 Konice
Pracoviště Na Příhonech 405,798 52 Konice
<br>
<br>
<br>
SPIS.ZN.: STU.549/2021/NEM
Č.J.: KON 4478/2022 S00IX00CHARV
<br> *S00IX00CHARV*
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> FAX:
<br> Ing.XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX
tomas.nemec@konice.cz
<br>
<br> DATUM: 9.5.2022
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu v Konici,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až §90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále
jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 24.6.2021 podal
<br> ČEPS,a.s <.>,IČO 25702556,Elektrárenská 774/2,101 52 Praha,kterého zastupuje na
základě plné moci ČEPS Invest,a.s <.>,IČO 24670111,Elektrárenská 774/2,101 52
Praha 10
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:
<br>
<br> Vydává podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu v režimu
zákona podle zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o urychlení výstavby") toto
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> V416-sdružené vedení s V5592/3
<br> (dále jen "stavba")
<br>
<br>
<br> Pozemky,na kterých má být stavba umístěna (dále jen „pozemky pod stavbou“)
v katastrálních územích:
<br> parc.č.2643,2654,2655/1,2824,3182,3183,3184,3185,3186,3193,3194,3236/1,3237/1 <,>
3238/1,3239/1,3240/1,3241/1,3242/1,3243/1,3243/2,3244/1,3245/1,3246/1,3247/1 <,>
3248/1,3249/1,3250/1,3251/1,3252/1,3253/1,3254/1,3255/1,3256/1,3257/1,3258,3...
priloha_1037126543_0_Situace ČEPS.pdf (9.56 MB)
1
<br> 6
<br> 7
<br> °
4
<br> 1
<br> '
<br> 1
7
7
°4
0
'
<br> 1
<br> 7
<br> 0
<br> °
8
<br> '
<br> 180°0'
<br> 1
<br> 7
<br> 0
<br> °
8
<br> '
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> °
<br> 2
<br> 0
<br> '
<br> 1
<br> 7
<br> 9
<br> °
<br> 5
<br> 7
<br> '
<br> 928
<br> 928
<br> 928
<br> AutoCAD SHX Text
2044/2
<br> AutoCAD SHX Text
2052/2
<br> AutoCAD SHX Text
2828/7
<br> AutoCAD SHX Text
2796/3
<br> AutoCAD SHX Text
2052/1
<br> AutoCAD SHX Text
2828/15
<br> AutoCAD SHX Text
2074
<br> AutoCAD SHX Text
2048/3
<br> AutoCAD SHX Text
2828/12
<br> AutoCAD SHX Text
2828/1
<br> AutoCAD SHX Text
2828/2
<br> AutoCAD SHX Text
2828/8
<br> AutoCAD SHX Text
2060/2
<br> AutoCAD SHX Text
2062
<br> AutoCAD SHX Text
2828/4
<br> AutoCAD SHX Text
2078
<br> AutoCAD SHX Text
2068/1
<br> AutoCAD SHX Text
2796/2
<br> AutoCAD SHX Text
2796/1
<br> AutoCAD SHX Text
2066
<br> AutoCAD SHX Text
2048/1
<br> AutoCAD SHX Text
2828/5
<br> AutoCAD SHX Text
2828/13
<br> AutoCAD SHX Text
2069/3
<br> AutoCAD SHX Text
2109/3
<br> AutoCAD SHX Text
2796/4
<br> AutoCAD SHX Text
2828/9
<br> AutoCAD SHX Text
2828/10
<br> AutoCAD SHX Text
2070/1
<br> AutoCAD SHX Text
2046
<br> AutoCAD SHX Text
2828/6
<br> AutoCAD SHX Text
2045
<br> AutoCAD SHX Text
2828/14
<br> AutoCAD SHX Text
3298/22
<br> AutoCAD SHX Text
3298/23
<br> AutoCAD SHX Text
3298/24
<br> AutoCAD SHX Text
3298/25
<br> AutoCAD SHX Text
3298/26
<br> AutoCAD SHX Text
3298/27
<br> AutoCAD SHX Text
3298/28
<br> AutoCAD SHX Text
2048/2
<br> AutoCAD SHX Text
2055
<br> AutoCAD SHX Text
2077
<br> AutoCAD SHX Text
2828/11
<br> AutoCAD SHX Text
2182/1
<br> AutoCAD SHX Text
2228/51
<br> AutoCAD SHX Text
2228/49
<br> AutoCAD SHX Text
2076/3
<br> AutoCAD SHX Text
2056/3
<br> AutoCAD SHX Text
2228/46
<br> AutoCAD SHX Text
2154
<br> AutoCAD SHX Text
2051/1
<br> AutoCAD SHX Text
2050/1
<br> AutoCAD SHX Text
2076/1
<br> AutoCAD SHX Text
2153/11
<br> AutoCAD SHX Text
2228/36
<br> AutoCAD SHX Text
2228/53
<br> AutoCAD SHX Text
2228/44
<br> AutoCAD SHX Text
2073
<br> AutoCAD SHX T...

Načteno

edesky.cz/d/5372409

Meta

Dopravní informace   Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřípov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz