« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBEŠICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OBSAH_NA_CELKOVÉ_DESKY_-ČIST-Z2_a_ÚZ_PO_Z2.pdf
<.> ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŠICE- úplné znění po vydání změn č.1 a 2…….<.> <.>
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST
<br> 1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE,MĚŘÍTKO 1 : 5 000
<br> 2 HLAVNÍ VÝKRES,MĚŘÍTKO 1 : 5 000
<br> 3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,MĚŘÍTKO 1 : 5 000
<br> 4 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA,MĚŘÍTKO 1 : 5 000
<br> OD1 KOORDINAČNÍ VÝKRES,MĚŘÍTKO 1 : 5 000
<br>
<br>.ZMĚNA č.2 ÚP TŘEBEŠICE (samostatná složka)…… … …
1.ZMĚNA Č.2 ÚP TŘEBEŠICE
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> GRAFICKÁ ČÁST:
<br> V.Č.1 ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ 1 1:5000
<br> V.Č.2 HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 1 1:5000
<br> 2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚP TŘEBEŠICE
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> GRAFICKÁ ČÁST:
<br> OD-1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1: 10 000
KOMPLET_ČISTOPIS_Z2_ÚP_Třebešice-04-2022.pdf
ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY:
<br>
<br> 1.ZMĚNA č.2 ÚP TŘEBEŠICE
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br> GRAFICKÁ ČÁST:
<br> V.Č.1 ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ 1 1:5000
<br> V.Č.2 HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 1 1:5000
<br>
<br> 2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP TŘEBEŠICE
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> GRAFICKÁ ČÁST:
<br> OD-1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1: 10 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100
<br> 25601 BENEŠOV
<br>
OBJEDNATEL ZMĚNY
<br> OBECNÍ ÚŘAD TŘEBEŠICE
STAROSTKA OBCE XXXX XXXXXXXXX
<br> TŘEBEŠICE XX,XXX XX DIVIŠOV
IČ: 0043375
<br> e-mail trebesice@obectrebesice.cz
<br>
<br> ZHOTOVITEL A PROJEKTANT ZMĚNY
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ZPRACOVATELÉ
ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
ING.ARCH.XXXXX XXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br> ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 775
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Třebešice
<br> příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“),za použití § 43 odst.4 stavebního zákona a § 54 odst.2 stavebního zákona,§ 13
a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci,předpisů
a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,§ 171 a následujících zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> vydává formou opatření obecné povahy
<br> změnu č.2 územního plánu
<br> TŘEBEŠICE
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
ve smyslu §14,odst.2 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
<br>
<br> Správní orgán,který změnu č.2 územního plánu vyd...
5_OD1_KOORD_Trebesice_UZpoZ2_CIST.pdf
LEGENDA
<br> „ [— “ '_'I HRANICE ŘEšENÉHO úZEMÍ = HRANICE OBCE = HRANICE KATASTRU
<br> [
<br> \\ = ZASTAVĚNÉ UZEMÍ K 20.1.2020
<br> \ PLOCHY ZMĚN
<br> |:|:|:- BYDLENÍ- VENKOVSKÉ
<br> PLOCHY SMÍšENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ
<br> A A 5 * *.Í,<.> \“ 0).<
<br> OBčANSKÉ VYBAVENÍ- VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
<br> g,2'
<br>,: \
<br> \ E
<br> OBčANSKÉ VYBAVENÍ- TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
<br> OBčANSKÉ VYBAVENÍ- HŘBITOVY
<br> “ IA ')
<br> “,\ „ I ' \,! / \_.I <,>
<br> Š / /“ \ /
<br> VÝROBA A SKLADOVÁNÍ- ZEMĚDĚLSKÉ SKLADY
<br> VÝROBA A SKLADOVÁNÍ- FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
<br> ! _/ / „ KV \ < \) / J _ „J ' J !.I I J J P : Ě
<br> X se NZ (= \ \,<.>.<.> _,\ v sifrq Učí ' 56 “*=—\\ : \,\ \\,/,/ \ \ \ __ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNICNÍ )( 7 u: * _ ( _I— u __._ l—L „* k.1 „\ „,„,„,*: \ <.>,_.** I ),\ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ I _) ' ' \ 4.<.>.“I \ „,JJ // i * \ -,E & ZELEN - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ \ „___,\ \ ' > \'— _.<.> 4t ) \./ * NI.: ZV ZELEN - NA VEŘEJNYCH PROSTRANSTVÍCH,* „„,„ [ - _ % \ 551 m | * ň— w— * | | | v v,„ “I „.),<.> / + __ __ __ + - + + + + _ Ej ZELEN - OCHRANNÁ A IZOLACNÍ > „.W-*:; TBT—++ ** \ “' / x/ „' ***+LET**+++,»: _,' // EU.C.* r.* +Z,% „,— * * _— __ * * * * H—.* “: PLOCHY VODNÍA VODOHOSPODÁŘSKÉ v X,/ / /,a.)— +._.— Ns *I— __ __ __ _I— __ w— w— ň— * ň— \.\ „„,—I_ __ * / * __ __ __ 3— $ $,_,_,_„_1__ /,<.> / Xx/ / III \ ),*** „,f * —— * _ __ * * _ PLOCHY LESNÍ 1—-,—.'.X / I \'—L__L _)_)' a4 NZ '.ř ' + x / + —_._._L--'-./ XX „XX 'C',\.<.> V š v <.>,h,"“ / / Í P I PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ / Xxx „ ),„„ \\ \.<.> roncInoc „„ \ f /„ „ ) + ' ' „x* \ xm,* ',SMÍšENÉ PLOCHY NEZASTAVITELNÉHO úZEMÍ „/„„/ kolo.\ _.J,<,> I,_- // \\\\.m m ' |,I I „,x'(/Ý \\ \\ KU nóc/ \ 'f/ „,I I PLOCHY UZEMNICH REZERV % "',\\ 57 \ ' | v „,"'““ \\ \\ „,© „f / / I I : TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (COV) _ X,% \ \,<.>,+ „ _ / \\\\ m.<.>,/,>,\ |,/ fÁ'x.„.„„ _ QX \\ 'em: us \ y,_ + DOPRAVNI INFRASTRUKTURA /.A zam NZ “ \\ _ aw _A <.>,<,> ),\ y / V \ // \.' CZK“ \ „.„: ff A / ),I STAV NÁVRH,<,> / b/g \\ \.» 7 gž...
4_DTI_Trebesice_UZpoZ2_CIST.pdf
©?
<br> EJ
<br> " D “* sa:? “2/7 61 :
<br>.<.> 363.2 -
<br> “
<br> ZÁZNAM () ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který poslední změnu (změnu č.2) otisk úředního razítka Územního plánu Třebešice vydal: Zastupitelstvo obce Třebešice
<br> Územní plán Třebešice Úplné znění po vydání změny č.2
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořízovatel: Městský úřad Benešov - Odbor výstavby Podpis a územního plánování,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov (oÉfávněná Úřední “Oba Oprávněná úřední osoba pořizovatele —jméno a příjmení: ponzovatele)
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Býkovice
3_VPS_Trebesice_UZpoZ2_CIST.pdf
L,21.9 „ ' 2,/ „ / G||,/f /" / /,/ Í /// //,/ ///„ /
<br> /
<br> 1 o Václava
<br> u s Cííéh Hůro g li,; Čo'oek li„
<br> U mílíře
<br> ZÁZNAM () ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který poslední změnu (změnu č.2) otisk úředního razítka Územního plánu Třebešice vydal: Zastupitelstvo obce Třebešice
<br> Územní plán Třebešice Úplné znění po vydání změny č.2
<br> Pořadové číslo poslední změny: 2
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel: Městský úřad Benešov - Odbor výstavby Podpis
<br> a územního plánování,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov (oižfávnena ponzovatele)
<br> [.-.4,% urednl osoba
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele —jméno a příjmení:
<br> Na Pod/70,7.\ ' „ " _; lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> XXXXX XXX
<br> Býkovice
2_HLV_Trebesice_UZpoZ2_CIST.pdf
M \\
<br> I<OIO I<CI “' Ř
<br> \„
<br> o,v
<br> LEGENDA
<br> [— “ '_'I HRANICE ŘEšENÉHO úZEMÍ = HRANICE OBCE = HRANICE KATASTRU
<br> = ZASTAVĚNÉ úZEMÍ K 20.1.2020 : ZASTAVITELNÁ PLOCHA
<br> PLOCHY ZMĚN BYDLENÍ- VENKOVSKÉ
<br> B < Ill Ill UJ ! Ill
<br> PLOCHY SMÍšENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ
<br> OBčANSKÉ VYBAVENÍ- VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
<br> HI < 0)
<br> OBčANSKÉ VYBAVENÍ- TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ OBčANSKÉ VYBAVENÍ- HŘBITOVY
<br> VÝROBA A SKLADOVÁNÍ- ZEMĚDĚLSKÉ SKLADY VÝROBA A SKLADOVÁNÍ- FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIčNÍ
<br> VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
<br> ZELEN - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
<br> ZELEN - NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
<br> ZELEN - OCHRANNÁ A IZOLAčNÍ
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
<br> PLOCHY LESNÍ
<br> PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
<br> BBE lelm ||| ílíanlu
<br> SMÍšENÉ PLOCHY NEZASTAVITELNÉHO úZEMÍ
<br> PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (ČOV)
<br> II
<br> HODNOTY ÚZEMÍ
<br> STAV NÁVRH DROBNÁ ARCHITEKTURA (BOŽÍ MUKA.POMNÍK.KŘÍžEK)
<br> í
<br> VÝZNAMNÉ PRÚHLEDY (NA KOSTEL A ZÁMEK)
<br> ! |
<br> PAMÁTNÝ STROM
<br> I
<br> 0 o o o o „ KRAJINNÁ A LINIOVÁ ZELEN (REMÍZKY.ALEJE)
<br> LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
<br> STAV NÁVRH
<br> EE úSES — BIOGENTHUM
<br> „Luu úSES - BIOKORIDOR
<br> J.:—1.14.1144
<br> EI: VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD
<br> ZÁZNAM 0 ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který poslední změnu (změnu č.2) otisk úředního razítka Územního plánu Třebešice vydal: Zastupitelstvo obce Třebešice
<br> Název: Územní plán Třebešice Úplné znění po vydání změny č.2
<br> Pořadové číslo poslední změny: 2
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> 2022
<br> Pořizovatel: Městský úřad Benešov - Odbor výstavby Podpis „,„,a územního plánování,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov (Opravnena uredn' “Oba
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele —jméno a příjmení:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pořizovatele)
<br> Funkce:
<br> IIC/)
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBEŠICE
<br> PO VYDÁNÍ ZMĚN Č.1 A Č.2
<br> ZHOTOVITEL A PROJEKTANT ZMĚNY A úPLNÉHO ZNĚNÍ...
1_ZCU_Trebesice_UZpoZ2_CIST.pdf
L
<br> i\s :." ) mis / * í! ' f : i l
<br> \\_„_ _;
<br> Býkovice
<br> ZÁZNAM () ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který poslední zmenu (změnu č.2) otisk úředního razítka Územního plánu Třebešice vydal: Zastupitelstvo obce Třebešice
<br> Územní plán Třebešice Úplné znění po vydání změny č.2
<br> Pořadové číslo poslední změny: Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel: Městský úřad Benešov - Odbor výstavby Podpis a územního plánování,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov (OÉfávněná Úřední “Oba Oprávněná úřední osoba pořizovatele —jméno a příjmení: ponzovatele)
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
0_TEXTOVÁ_ČÁST_ÚZ-Třebešice-ÚP_PO_Z2_04-2022.pdf
ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŠICE
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> 04-2022
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Správní orgán,který poslední změnu (změnu č.2)
<br> Územního plánu Třebešice vydal: Zastupitelstvo obce Třebešice
<br>
otisk úředního razítka
<br> Název: Územní plán Třebešice
Úplné znění po vydání změny č.2
<br> Pořadové číslo poslední změny: 2
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny: 2022
<br> Pořizovatel: Městský úřad Benešov - Odbor výstavby
a územního plánování,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov
<br> Podpis
(oprávněná úřední osoba
pořizovatele)
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele – jméno a příjmení:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
Funkce:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100
25601 BENEŠOV
<br>
<br> OBJEDNATEL
OBECNÍ ÚŘAD TŘEBEŠICE
<br> STAROSTKA OBCE XXXX XXXXXXXXX
TŘEBEŠICE XX,XXX XX DIVIŠOV
<br> IČ: 0043375
e-mail trebesice@obectrebesice.cz
<br>
<br>
ZHOTOVITEL ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚP
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ZPRACOVATELÉ
ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
ING.ARCH.XXXXX XXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX 280 775
<br>
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP TŘEBEŠICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 04/2022
<br> 1
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚP TŘEBEŠICE
<br> a)
<br> b)
<br> c)
<br>
<br> d)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> e)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> f)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> g)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> h)
<br>
<br> i)
<br>
<br> j)
<br> k)
<br> l)
<br> Vymezení zastavěného území
<br> Koncepce rozvoje obce...
vyhláška_Z2_ÚP_Třebešice_OOP.pdf
O B E C T Ř E B E Š I C E
Třebešice 39,257 26 Divišov
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br>
IČ: 00473375 | Tel.: +420 731 000 871 | IDDS: s97jdyu | e-mail: trebesice@obectrebesice.cz | www.obectrebesice.cz
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: 093/2022
<br> SPIS.ZN: VÝST/139462/2018/D
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: + XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: trebesice@obectrebesice.cz; trebesice@chopos.cz
<br> DATUM: 6.5.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBEŠICE
<br> JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Zastupitelstvo obce Třebešice,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),za použití § 43 odst.4 stavebního zákona
<br> a § 54 odst.2 stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech <,>
<br> územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,§
<br> 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> vydalo dne 19.4.2022 usnesením č.2-9/2022 změnu č.2 územního plánu Třebešice <.>
<br> Vzhledem k rozsahu změny č.2 územního plánu Třebešice,která byla vydána formou opatření obecné povahy,je
<br> o jejím vydání,v souladu s § 172 odst.2 správního řádu,zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Třebešice
<br> pouze toto oznámení <.>
<br> Údaje o vydané změně č.2 územního plánu Třebešice:
<br> Pořizovatelem změny č.2 územního plánu Třebešice je Městský úřad Benešov – Odbor výstavby a územního
<br> plánování,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov,oprávněná osoba Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX <.>
<br> Projektantem změny č.X územního plánu Třebešice je Ing.akad.arch.XXXX XXXXXX,ČKA XX XXX,FOGLAR
<br> ARCHITECTS,architektonická kancelář,Kubištova 6,140 00 Praha 4 <.>
<br> Změna č.2 územního plánu Třebešice je řešena ve správním území obce Třebešice (katastrální území Třebešice u
<br> Divi...

Načteno

edesky.cz/d/5372401

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz