« Najít podobné dokumenty

Obec Mezilečí - Návrh Závěrečného účtu obce Mezilečí za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mezilečí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2021
<br> Obec: MEZILEČÍ
<br> IČ: 00654019
<br> Datum zpracování: 26.1.2022
<br>
<br>
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační
<br> směrnice k inventarizaci <.>
<br>
Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován.<.> Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a
<br> vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů
<br> inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu <.>
<br> Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy <.>
<br>
1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 8.12.2021 v 17:30 hod.Provedení proškolení je
<br> doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br>
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
<br> skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a
<br> podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
<br> provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně
<br> vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy <.>
<br>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br>
<br>
01 Řešení schodků a mank
<br> Žádné nevznikly <.>
<br> 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění
<br> Žádné nevznikly <.>
<br> 03 Změny odpisových plánů
<br> Ne...
rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
00654019IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Mezilečí
Mezilečí 77,552 05 Mezilečí
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXX,obec.mezileci@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> 329 995,47 243 841,49 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 49 827,80 49 827,80
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 280 167,67 194 013,69
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 8 585 579,72 2 503 107,08
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 1 822 316,70 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 78 101,50 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 4 722 842,42 1 231 741,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 796 328,90 308 733,88
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 961 150,20 961 150,20
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> 59 250,00 1 482,00
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 145 590,00 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 1 915 831,35 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 1 915 831,35 - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a p...
výkaz zisku
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Mezilečí00654019
sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Mezilečí 77,552 05 Mezilečí
Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXX,obec.mezileci@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> 63 418,75 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 77 797,18 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 1 173 696,39 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 4 627,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 6 041,46 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 378 287,25 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 912 351,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 117 846,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 680,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 3 041,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 23 937,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 141 233,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 59 930,47 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 90 431,39 -
<br> - -
<br> - -
<br> 368 744,83...
příloha
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Mezilečí 77,552 05 Mezilečí
Obec Mezilečí00654019
<br> sestavená k 31.12.2021
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXX,obec.mezileci@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody
z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účením metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu
o účetnictví,především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2010.České účetní standardy rozvádí a upřesňují účetní
metodiku <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Hlavní činnost je provozována v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <.>
Účetní výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb <.>
<br> Účetní jednotka v roce 2021 odepisuje majetek.Způsob odepisování rovnoměrný <.>
Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč za položku
a dále pravidelně se opakující platby <.>
Účetní jednotka snížila hranici softwarových programů vedených na účtu 018 na 1 Kč <.>
Účetní jednotka snížila hranici vstupní ceny pro evidenci DDHM od Kč 1 000,- <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 04.02.2022
10:13:35
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Mezileci),verze: 2021.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 40 800,00 42 080,00 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 40 160,00 40 160,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné poh...
fin
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 2 209 850,00 = 2 209 850,00
2 706 762,36 = 2 706 762,36
2 706 194,34 = 2 706 194,34
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
2 209 850,00 = 2 209 850,00
2 706 762,36 = 2 706 762,36
2 706 194,34 = 2 706 194,34
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
5 524 710,00 = 5 524 710,00
6 599 770,00 = 6 599 770,00
3 099 020,03 = 3 099 020,03
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
5 524 710,00 = 5 524 710,00
6 599 770,00 = 6 599 770,00
3 099 020,03 = 3 099 020,03
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
5 524 710,00 = 5 524 710,00
6 599 770,00 = 6 599 770,00
3 099 020,03 = 3 099 020,03
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
3 314 860,00- = 3 314 860,00-
3 893 007,64- = 3 893 007,64-
<br> 392 825,69- = 392 825,69-
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 3 314 860,00 = 3 314 860,00
3 893 007,64 = 3 893 007,64
<br> 392 825,69 = 392 825,69
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 3 314 860,00 = 3 314 860,00
3 893 007,64 = 3 893 007,64
<br> 392 825,69 = 392 825,69
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 3 314 860,00- = 3 314 860,00-
3 893 007,64- = 3 893 007,64-
<br> 392 825,69- = 392 825,69-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 21.01.2022
19:38:28
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Mezileci),verze: 2021.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43...
zpráva o výsledku přezkoumání
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Mezilečí,IČ: 00654019
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 09.02.2022
<br> Přezkoumání bylo provedeno elektronickým způsobem,bez kontroly na místě <.>
<br>
na základě písemné žádosti obce Mezilečí v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
Zahájeno bylo dne 14.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Mezilečí
Mezilečí 77
<br> 552 05 Hořičky
<br>
<br> Zástupci za obec:
<br> starosta - XXXXX XXXXXXX
účetní - Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28.06.2021
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn dne 09....
závěrečný účet
Návrh Závěrečného účtu obce Mezilečí za rok 2021
<br>
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br> Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Mezilečí,Mezilečí 77,552 05 Hořičky
<br> IČO: 00654019
<br> Telefon: 491491115
<br> E-mail: obec.mezileci@tiscali.cz
<br> Web: www.mezileci.cz
<br> Bankovní spojení: běžný účet č.13 525 551/0100 vedený u Komerční banky Náchod
<br>
<br> Počet obyvatel k 31.12.2021: 141
<br> Počet členů zastupitelstva v roce 2021: 6
<br>
<br> Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2021:
<br> Obec Mezilečí yydala obecně závaznou vyhlášku č.1/2021,o stanovení obecního systému odpadového
<br> hospodářství a obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
<br> hospodářství <.>
<br>
<br> Počet zasedání zastupitelstva v roce 2021: 7
<br>
<br> V roce 2021 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce,kulturní komise <.>
<br>
<br> Obec Mezilečí je členem svazku SO ÚPA a MAS Mezi Úpou a Metují <.>
<br>
<br> Veškerá účetní agenda je počítačově zpracována programem Gordic Jihlava <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2021
<br> % plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> Daňové příjmy 2 002 2 289 2 288 100,00
<br> Nedaňové příjmy 137 269 269 100,00
<br> Kapitálové příjmy - - - -
<br> Přijaté dotace 71 149 149 100,00
<br> Příjmy celkem 2 210 2 707 2 706 100,00
<br> Příjmy celkem
<br> Po konsolidaci
<br> 2 210 2 707 2 706 -
<br> Běžné výdaje 2 315 3 274 2 929 89,46
<br> Kapitálové výdaje 3 210 3 326 170 5,11
<br> Výdaje celkem 5 525 6 600 3 099 46,95
<br> Výdaje celkem
<br> Po konsolidaci
<br> 5 525 6 600 3 099 -
<br>
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2021
<br> % plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> Saldo:příjmy-výdaje -3 315 -3 893 -393
<br> Financování celkem 3 ...

Načteno

edesky.cz/d/5372353

Meta

Prodej   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mezilečí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz