« Najít podobné dokumenty

Obec Křenovice (Písek) - Návrh závěrečného účtu obce Křenovice za rok 2021 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obcí za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křenovice (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inventurni-soupis-majetku-2021.pdf
\ <.>
<br> Obec Křenovice,IČO 00511781 KE04 1.9.4 UCOlE)
<br> Inventurní soupis
<br> Inventarizace provedena ke dni:31.12.2021 Okamžik.ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2021 Okamžik,ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2021
<br> jnven tarizačn! položka Účetní stav l'nventarlzačnl SU AU Název SU Má dáti Dal zjištěný stav rozdíl Poznámka Přílohy SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0000 program;' 8? 906.98 0.00 CelkemzaSU:018 Drobnýdlouhodobý “Ehmomý 07 900.90 0.00 SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0000 Územní plán 300 000.00 0,00 Celkem za SU1019 Ostatni dlouhodobý nehmotný 300 000_00 0 00 mim ' SU: 021 Stavby 021 0200 Budovy 498 103,00 0,00 021 0300 predeinapomsmsm 1 013 110100 0.00 021 0400 VO.chodnílcy.cesty 1 317 ?9950 0,00 021 0500 Kanalizace 658 349,04 000 ' 021 0000 SDaosmmíSlabe 01740340 0,00 Celkem za 501021 Stavby 5 265 591.74 0,00 „ '.SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 022 0000 auta,soubory HMV 2 709 399,32 0,00 CelkemmSU:022 Samostatné hmotné mowtuma 2709 39932 0.00
<br> gguggr hmotnýgh mgýigj'gg ýěcl SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 660 131.50 0.00
<br> 523 0100 Drobný dlouhodobý hmotný maiewk 335 79315 0400.<.> Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 003 924,65 0,00 SU: 031 Pozemky
<br> 031 0200 iesnípozemky 2 114 125,26 0,00
<br> 031 0300 Walý travníNodoí plochý 192 079.00 0.00
<br> 031 0301 omápůda 00 781.50 000
<br> 031 0400 zasravéné Nochyanádwří 11 04495 0400 <.>
<br> 031 0500 ostaní plochy,ploch-,' komunikace,<.>.4400 530,74 0,00
<br> 031 0510 Pozemky 5 ve 095 032,10 0.00 Celkem za 50:031 Pozemky 748819359 0,00 “%Ýíč Ufšýéí/f' [%“/é ú?aíí 057 SU: 032 Kulturní předměty <,>
<br> 032 0000 Kulturni předměty 50 000,00 0.00 Celkem za su; 032 Kulturni předměty 50 000,00 0.00 " SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 036 0500 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodejl 3 100.00 0....
poskytnute-prispevky-dotace-r.2021-1-.xls
List1
Poskytnuté dary příspěvky,transfery z rozpočtu Obce Křenovice roku 2021
částka
3319 5194 věcné dary 7,601.00 vítání občánků,poháry
3319 5492 dary obyvatelstvu 41,500.00 peněžité dary narození dítěte,na dětský tábor
3421 5194 využití volného času 1,075.00 sportovní ceny
3421 5222 transfery spolkům 10,000.00 příspěvek - historické vozy
3639 5212 dary fyz.osobám 60,000.00 finanční XXX XXXXXXX XXXX
XXXX XXXX neinevst.příspěvky X,XXX.00 SORP,mezi Vltavou a Otavou
3639 5492 dary obyvatelstvu 500.00 Slámová,peněžitý dar
4359 5194 věcné dary 17,946.00 dary důchodci,dárkové poukazy,balíčky
6171 5222 transfery spolkům 20,000.00 Myslivecký spolek 2x10000
6171 5492 dary 5,300.00 peněžité dary obyvatelsvu,FV,KV
celkem 168,316.00
prehled-pujcek-uveru.pdf
O-v
<br> řijat
<br> ých oci finančních institucí a jiných osob
<br> (v Kc na dvě desetinná mista)
<br> Tabulkač
<br>.1: Přehled úvěrů záp
<br> ulce
<br> k & návratných finančních vypomocr p Obec Kr now e Krenovice 48,Křenovice,398 43,IČO 00511781
<br> Sestaveno k 31.12.2021
<br> Splacená výše zaplacených
<br> Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy Výše.„Zřšjššéíššaf
<br> Uroková
<br> sazba smlouvy o,poskytnutl NFV,nebo
<br> Termi n „ v Zpusob ruceni
<br> splatnosti
<br> úroků v %
<br> Určení,zda se jedná o
<br> úvěr (Ú),| úvěru Kód zápůjčku záp j nebo NFV měny
<br> GJ
<br> Š' )U >O “D'
<br> 03
<br> Ičo Název poskytovatele
<br> poskytovat úvěru,zápůjčky nebo NFV
<br> (2),nebo NFV
<br> ele úvěru,zápůjčky nebo NFV
<br> (NFV)
<br> sjednaná výše úvěru,zápůjčky nebo NFV
<br> Čerpaná výše
<br> úvěru <,>
<br> o-_ <.>
<br> zápugcky
<br> nebo NFV
<br> NFV
<br> jistiny úvěru,zápůjčky nebo
<br> okamžik
<br> vydání rozhodnutí
<br> a poplatků
<br> o poskytnuti NFV 12 13
<br> 11
<br> 10
<br> Datum: 19.1.2022
<br> Kontroloval' XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX
<br> Vypracoval: Magdaléna Vančurova XXXXXXXXX „VW z“
<br> (jméno a přijmení,telefon)
<br> /
<br> (jméno a příjmení,telefon)
<br> !
<br> ssl—Šín 43 Bernartic,: ! "05“ 1,?3-7 „
<br> “———-__„Ž
<br> I.___.——'_———-——-__.______
<br> lil
<br> Stavová zpráva
<br> Identifikace Identifikace zprávy
<br> Odkazovaná zpráva
<br> Datum a čas vytvoreni
<br> Odesílatel
<br> IČO 00006947
<br> Název subjektu Příjemce
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> |Co 00249955
<br> Název subjektu
<br> Detail zprávy
<br> Obec Oslov
<br> 8E2E6225E7021ED09E9F9733ECTBCOBB CCDA8A6E582243910579862306823983 2022-01—19T08:52218+01200
<br> Referenční ID přenosu CCDA8A6E582243910579862306828983
<br> Stav INFO
<br> Zpráva byla úspěšně zpracována
<br> Popis Zpracování XXX XXXX úspěšné ukončeno <.>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XX:XX INFO Stav zpracovani zprávy._.<.>.-» -,<.> - ',:.„».f '3' =,».- <.>,<.> : „ za účetnl jednotku IČ 01 "' ' ' dne 19.1.2022 v 07:23 zodpovědno...
prilohy-finky.pdf
Obec Křenovice,|čo 00511781 KEO4 110.0 UROBO
<br> Opis rozpočtových změn
<br> Období: 11'2021 - 1212021 Druh rozpočtové změny: Všechny rozpočtové změny
<br> Datum Číslo S 0 U Č E T Ob dob f Změna schválení usn esenf Přú'm y Výdaje | Financování
<br> 1.2021 Rozpočtové opatření č.1 19.01.2021 25 133,00 0,00 -25 133,00 2.2021 Rozpočtové opatření č.2 10.02.2021 -25 070,00 2 583,00 2? 653,00 3.2021 Rozpočtové opatření 0.3 05.03.2021 40 000,00 250 501,00 210 501,00 4.2021 Rozpočtové opatření č.4 06.04.2021 57 036,22 10 250.00 —46 786.22 52021 Rozpočtové opatření č.5 04.05.2021 2 944,48 42 851,10 39 906,62 6.2021 Rozpočtové opatřeníč.6 01.06.2021 0,00 —71 532,00 -71 592,00 5.2021 Rozpočtové opatření č.? 06.05.2021 1 003 224,00 ?4 048.55 -929 177,45 7.2021 Rozpočtové opatření č.8 09.07.2021 609 833,19 322 016.58 “237 816,61 8.2021 Rozpočtové opatření (5.9 02.08.2021 2 508.00 274 365,00 271 857,00 9.2021 Rozpočtové opatření 6.10 03.09.2021 1 222 505,00 1 222 505,00 000 10.2021 Rozpočtové opatření č.11 05.10.2021 72 779.89 72 779,89 000 10.2021 Rozpočtové opatření č.12 06.10.2021 21 379,06 21 379,06 0,00 11.2021 Rozpočtové opatření č.13 04.11.2021 starosta 1 222 997,00 1 222 997,00 0,00 11.2021 RoZpočtové opatření č.14 09.11.2021 starosta 170 148,50 1 410 115,19 1 239 966,69 12.2021 Rozpočtové opatřeníč.15 07.12.2021 starosta 130 026,74 174 089,35 44 062,61 12.2021 Rozpočtové opatření č.16 10.12.2021 starosta 1 364 694,00 0.00 —1 364 694,00 12.2021 Rozpočtové opatřeníč.17 14.12.2021 starosta 483 681,43 328 654,19 -155 027,24 12.2021
<br> Rozpočtové opatření č.18 31.12.2021 starosta -93 315 59 -74 989,64 18 325,95
<br> Obec Křenovice,|čo 00511781 KEO4 1.1o.o UR025
<br> Bilance dotací za období 01.2021 — 12.2021
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Plnění v % WP
<br> N+Z+Uz Název Rozpočet příjmů Rozpočet výdajů Výdaje přrjmy výdaje %
<br> 000000425 dotace územní plán 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozpočet upravený: 36 000,00 0,00 100,00 0,00
<br> 000000711 0,00 0...
rozvaha-2021.pdf
ROZVAHA
<br> Územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ souonžnosn Za období : 12í2021
<br> Obec Křenovice; tČO 00511781; Křenovice AB,Křenovice,398 43 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 25.1.2022
<br> 1 \ 2 3 4 ÚČETNÍ oaboeí S ntetic ' Název položky y účet ky BŠŽHÉ Minule Brutto Korekce Netto |.Dlouhodobý nehmotný majetek 387 906,98 100 776,98 287 130,00 238 103.00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Software 013 0,00 0.00 0.00 0.00 3.Ocenitelná práva 014 0.00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise & preferenční limity 015 0,00 0,00 000 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 87 906.98 87 906.98 0.00 0.00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 300 000.00 12 870.00 28? 130,00 28 103,00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0.00 000 210 000,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0.00 0.00 0.00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0.00 0.00 000 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 22 758 955,34 3 845 990.75 18 912 964.59 13 271 454.65 1.Pozemky 031 ? 488 ?93,69 0,00 7 488 793.69 ? 473 350.65 2.Kulturní předměty 032 50 000,00 0,00 50 000.00 50 000.00 3.Stavby 021 5 255 591,74 1 538 284,00 3 727 307.74 3 796 916,74 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2 709 399,32 1 303 ?82,10 1 405 617.22 1 410 920.22 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0.00 0.00 0.00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 003 924,65 1 003 924,65 0.00 0.00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0.00 0.00 0.00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 6 238 145,94 0,00 6 233 145.94 537 187.00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 3 100.00 0.00 3 100,00 3 100.00 |||.Dlouhodobý financm majetek 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0.00 0.00 0...
vykaz-rozpoctu-fin-2-12m.pdf
Fin2-12M
<br>,VÝKA'Z ERO HOGDNOCENÍ FfLNĚNÍ nozeočTu,<,> ÚZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKU,DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> Za obdobi: 1212021
<br> Obec Křenovice; IČO 00511781: Křenovice 48,Křenovice,398 43 Právní forma: Obec Předmět Činnosti; Sestavený k: 31.12.2021 (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1.1.2022
<br> |.Re: očtové ří'm F 0 P ] y | % Paragraf Položka Text Schválený rozpočet RŽŠPŠĚŽŠÉO Výsledalžoii počátku Ping/euni V a h 1.2 | 3
<br> __ _—1111_W Daň z příjmů ryzí-„Moša placená plátci ' __ _ _ _ __ 520 000,0_07 l_- 442 207.135—— _442Ýr,55_10—0,00.„_ _ "EL-g __Dammů fyzický-císat; placená poplatníky __ __ 5 000,00 ' 28 970,30 28 QEŠ ĚĚŠ |;_ “ím __Dármm fyzických—osol) wbírarGžkou _ '_ __ _02 000,00__' "_35 m ' __ _751Es _100—00 _ "__ u? B_ar'iz příjmů.právnických 0300 _ _ _ 3_50000,00 _ _Ě253_0_ __ 633_9233—0 Eon—0._' *_ní" Daň z pfmravnickýcáosob zao "— _" '_ *_* _' 'í0000_0_ __ 'lsT3000_ '_1eš,00—_'10_n00 _ __ 12T1 B_aň z přidané hodnoty _ '_ _ 7% 0m _ Bagua * —1 4Ý2921—0_ 1_00,0—0 _ __13Ě- Pnplaiěk za provoz syétérm—shromaždoíárnĚhěípřépravy __ _ ímooo 50 400,00 _SMLÍ—lĚoo— * 1341 Poplatek ze psů __ ' __ __ “__ 4 000,00—.—.__ ili-Eo _ —4 aiíooĚĚŠ _ _ _ má ÝpráGŘláW __ _ _ _ _? _ __ _ 800,00 _ 100,00 r_i 100W GB_O _ _ 'Éí _Éň z hazardních rŠei s výjimkou dílčí 00002 techniokých her— _ —1%M0_—' 20 902,00 '_ Em.-3,50,T00,00 _ __ BT Ěz nemovitých—věci _ 7_ “_ __ 240 000,00 _ 277 942,53 ___ 277 042,53 _ E00 _ _—41íř Wslpřiitránsíeryz všeobípokl.sprábíyštjozp—očm _ _._ —0,0_0_ ___ 65 689,1š—- __Gspži—alšícaó _? ÍlZ__lZ|ei|1\J—řij.transíerygrozp.v ránEulimĚíaávzla _ _ ___ __ BEGOET_ __OÍMOI -— ? Emi? ĚtlTO __ ___42í íešíični přijatiMfery ze státních fondů ' _" __ _ _ _ 0,00 l—4 2150.5— 'Ěrími,cí_1cí00 _' —4222 lnGnípřijatétrĚzry od krajů _" _ “_ _ -—0,00_ —-147 420,00 141' ímo 10% XXXX Bez paragrafu 2 366 900,00 7 721 200,65 7 721 200,65 100,00
<br> 1031 2111 Příjmy z poskyiováni služeb a výrobků 250 000,00 0,00 - _ 0,...
vyuctovani-vztahu.pdf
Obec Křenovice,IČO 00511181
<br> Období 2021
<br> Název
<br> 90992
<br> UZ
<br> Název
<br> Národní program Životní prostředí— IV
<br>,<.> u! c,:
<br> Investiční transfery
<br> Poskytnufo k 31.12 <.>
<br> 4 470 000,00 4 470 000,00
<br> Celkem
<br> Neinvestiční transfery
<br> Poskytnuto k 31.12 <.>
<br> Použita k 31.12 <.>
<br> KEO4 1.100 UR056
<br> Vratka v průběhu
<br> 4 470 000,00 4 470 000,00
<br> roku 0,00
<br> 0,00
<br> vratka v průběhu
<br> Použita k 31.12 <.>
<br> roku
<br> Vratka při fin.ořádánf 0 „00 0,00
<br> Vratka při fin <.>
<br> 9803? VPS Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o 35 689.19 0,00 0,00 000 98071 VPS ' čelové dotace na výdaje spojené s volbami do 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Celkem 65 689,19 30 000,00 0,00 0,00
<br> Transfery celkem 4 535 639,19 4 500 000,00 0,00 0,00
<br> Obec Křenovice,IČO 00511781
<br> KEO4 1.100 URGST
<br> Období 2021 Investiční transfery
<br> Poskytnuto k Vratka v průběhu Vratka při fin <.>
<br> Pol| UZ Název 31.12.Použita k 31.12.roku ořádám 4222 00425 Investiční přijaté transfery od krajů 36 000,00 0,00 0,00 0,00 4222 00711 Investiční přijaté transfery od krajů 111 420,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 147 420,00 0,00 0,00 0,00
<br> Neinvestiční transfery
<br> Poskytnuto k Vratka v průběhu Vratka při fin <.>
<br> XXX UZ Název XX.XX.Použita k XX.12.roku ořádání 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrndotačvzta 70 800,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 70 800,00 0,00 0,00 0,00
<br> Transfery celkem 218 220,00 0,00 0,00 0,00
<br> Počet záznamů: 1
<br> 1/1
zaverecny-ucet-2021-1-.doc
Obec Křenovice,IČ:00511781
Křenovice 48 <,>
<br> Křenovice 398 43,okres Písek
<br> http://www.obeckrenovice.cz
<br> Návrh závěrečného účtu
obce Křenovice
za rok 2021
Návrh závěrečného účtu obce Křenovice
za rok 2021
1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu dle §17 z.č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Rozpočet obce Křenovice na rok 2021 byl schválen v podrobném členění dle rozpočtové skladby na ZO dne 16.12.2020,Usnesením č.27/2020 dle předloženého návrhu zastupitelstvem obce v příjmech ve výši 2.921 207,00 Kč,ve výdajích ve výši 4.641 181,00 Kč,financování schodku (pol.8115) 1.719 974,00Kč <.>
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2021
Základní běžný účet ČSOB 1.727.016,63Kč
Účet ČNB 1.407.814,12Kč
2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (FIN 2 - 12M),údaje o hospodaření s majetkem (ROZVAHA) a o dalších finančních operacích,včetně tvorby a použití fondů (obec fondy netvoří) v tak podrobném členění a obsahu,aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a XXXX zřízených nebo založených právnických osob (obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci) <.>
<br> Příloha o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění:
Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2021
Opis rozpočtových změn za období 1/2021 – 12/2021
Bilance dotací 1/2021 – 12/2021
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku
<br> Porovnání plnění sdílených daní 2019 - 20211
<br> Porovnání příjmů,výdajů,porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíční stav finančních prostředků,porovnání příjmů a výdajů dle tříd 2019 - 2021
<br> Příloha hospodaření s majetkem:
Rozvaha k 31.12.2021,Inventurní soupis majetku 2021
3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k...
zprava-ph-2021.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOCESKY KRAJ
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zímníhp stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 20883/2021/zdpe číslo jednací:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hgpodařerní za rok 2021
<br> obce Křenovice.IČO 00511781
<br> Přezkoumání bylo vykonáno Vsídle územního celku dne 30.08.2021 jako dílčí přezkoumání
<br> a na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech od 23.04.2022 do 02.05.2022 jako konečná přezkoumání <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Křenovice za rok 2021 ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 15.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 ji a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.301/2021l0EKO-PR dne 13.07.2021 <.>
<br> Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území Ceské republiky,svyužitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX - externí účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX 720 111 IČ:“ 70890650 efpodatelna: posta©krajfjihoceskýcz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650 Stránka 1 z 9
<br> ['“/<
<br> Sp.zn.: OEKOÉPŘ 20883/2021/zdpe
<br> Předmět přezko...

Načteno

edesky.cz/d/5372328

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   EIA   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křenovice (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz