« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Návrh závěrečného účtu obce Svatoslav za rok 2021, Zpráva o výsledku hospodaření obce Svatoslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoslav.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJl 40867/2022 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoslav
<br> se sídlem Svatoslav 29,675 07 Čechtín,lČO: 00290548 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6.srpna 2021 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 10.května 2022 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 10.května 2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Svatoslav Svatoslav 29 675 07 Čechtín
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX Kolínská pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXX - starosta Ing.XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Svatoslav nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v čá...
Návrh závěrečného účtu obce Svatoslav za rok 2021.pdf
Návrh závěrečného účtu obce Svatoslav za rok 2021
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Plnění k 31.12.2021
<br> Třída 1 — daňové příjmy 5 619 004,68 Kč Třída 2 — nedaňové příjmy 68 443,66 Kč Třída 3 — kapitálové příjmy 15 860,00 Kč Třída 4 — přijaté transfery 3 834 173,18 Kč Příjmy celkem: 9 534 173,18 Kč Třída 5 — běžné výdaje 6 182 207,37 Kč Třída 6 — kapitálové výdaje 3 569 855,83 Kč Výdaje celkem: 9 752 063,20 Kč Třída 8 — financování 217 890,02 Kč
<br> 5213Hospodářská činnost
<br> Náklady celkem: 175 966,56 Kč Výnosy celkem: 264 046,54 Kč Zisk/ztráta: 88 079,98 Kč
<br> Přijaté dotace
<br> 4111 — dotace na vyrovnání daňových příjmů 71 019,84 Kč 4111 — dotace na volby do PČR 13 422,00 Kč 4112 — neinvestiční dotace na správu 70 800,00 Kč 4116 — grant pro MŠ Svatoslav,přísp.org.229 458,00 Kč 4116 — dotace VPP — ÚP 89 920,00 Kč 4116 — dotace na zásahy SDH 4 000,00 Kč 4116 — dotace na zmírnění kůrovcové kalamity 22 245,00 Kč
<br> 4122 — dotace Program obnovy venkova Vysočiny 100 000,00 Kč 4122 — dotace SDH 30 000,00 Kč
<br> Poskytnuté dotace
<br> 5213 — dar Nemocnice Třebíč 10 000,00
<br> Kč 5223 — dar Charita Třebíč 8 000,00 Kč
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2021 brutto k 31.12.2021 brutto k 31.12.2020
<br> 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 93 533,80 Kč 93 533,80 Kč 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 209 700,00 Kč 209 700,00 Kč 021 stavby 59 940 469,75 Kč 25 440 554,03 Kč 022 samostatné movité věci 5 450 105,50 Kč 3 537 371,50 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 609 504,58 Kč 1 482 385,11 Kč 031 pozemky 2 055 023,42 Kč 2 055 794,42 Kč
<br> 042 nedokončený dldobý hmotný majetek 2 467 042,36 Kč 25 105 875,25 Kč
<br> Hospodaření příspěvkové orqanizace zřízené obcí
<br> Mateřská XXXXX XXXXXXXXX,příspěvková organizace
<br> Náklady celkem: X XXX XXX,92 Kč
<br> Výnosy celkem: 2 996 077,11 Kč ztoho: neinvestiční p...

Načteno

edesky.cz/d/5372321

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz