« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Návrh účetní závěrky za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápisy z kontrol[9].pdf [0,12 MB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření[5].pdf [0,33 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/67706/2021/OK/7946 Počet listů: 10
Č.j.: KUOK 719/2022 Počet stran: 10
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radotín za rok 2021
<br> IČ 00636525
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 17.8.2021 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 10.2.2022 - 11.2.2022 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání hospodaření obce Radotín za rok 2021 dne 23.7.2021.Posledním kontrolním
úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo
podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 11.2.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Radotín
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 10.2.2022 - 11.2.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
kontrolor:
<br>
Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS <.>
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX - místostarostka
XXXX XXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
díl...
Výkaz zisku a ztráty[13].pdf [0,08 MB]
Rozvaha[16].pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
00636525IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Radotín
Radotín 43,753 54 Radotín
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXX,ou@obecradotin.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,00 147 403,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 28 252,00 28 252,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 354 940,00 119 151,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 19 778 801,43 6 667 386,48
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 2 007 779,72 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 15 540 309,73 5 048 414,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 085 853,50 474 114,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 144 858,48 1 144 858,48
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 886 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 886 000,00 - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 235 789,00 219 900,00...
Rozpočtová opatření[9].pdf [0,06 MB]
Příloha[12].pdf [0,45 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Radotín 43,753 54 Radotín
Obec Radotín00636525
<br> sestavená k 31.12.2021
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXX,ou@obecradotin.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Nedošlo k žádným organizačním změnám <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlážky k zákonu o
účetnictví,především č.410/2009Sb.s účinností od 1.1.2012
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Aktiva obce Radotín nepřevyšují 40 mil.Kč a roční úhrn čistého obratu není vyšší než 80 mil.Kč
a z tohoto důvodu není povinna sestavit výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách
vlastního kapitálu <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 5.2.2022
19:48:25
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (radotin),verze: 2021.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 69 836,30 67 779,30 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 69 836,30 67 779,30 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku ...
Návrh závěrečného účtu[1].pdf [1,34 MB]
Obec Radmin IČO aee36525
<br> zaverecne úeet ehee aa rek 2Ú21
<br> Zpraeewaný na zaklade aaknna a.2553 :“ ÉUUÚ Sb „ e reapneleeýeh pravidlech územníeh raepačtů <.>
<br> Údaje na ehei :
<br> Uhren: Radmin.Rade-tin 43 „ Tia 54 Šuhěehlehy
<br> Telefenieke apejení
<br> Podatelna : e—mailava perete : ebeemadatínrýjatlaaea
<br> Bank—neni apejení : KE a a.Přerev.č.&.21225- 331 IÚIÚU (Er—Jaja.94-21I283HůTID
<br> Internetm-e atranky : www.ebeeradntinea
<br> Zastupitelstva ehee :
<br> Sim—esta ebee : XXX XXXXXXX Heidi: Historie:—esta abc-e : Ing.Růžena Cafelkeud Edenčk Adam
<br> Hare! Heidi:
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Hann Hanáka wi Pečetjednaní X" raee XXXXXX : 6 a veřejnejednaní abeeniha aaatupitelatva
<br> 'e'ýhery : finanční a kentmlni Kemiae : kultumie veřejneha peřadku.stavebni a apenevni
<br> Sinaeni “n.-“jfbnrú a kemiaí :
<br> Kentrelni výber Předaeda : XXXXX Daiak Čieneee : XXXX XXXXXXXX.XXXXXX XXXX mX <.>
<br> Finanční výber Předseda : XXXX ř-Ianakawa Členové : XXXXX Delak.XXXXXX XXXX mX <.>
<br> Kulturní kůmiee Předseda '.lng.Caietkevá R.Člennve -.XXXXXX XXXX ml <.>
<br> Kemiae a'eřeinehe puřádku Předaeda '.Zdenek Hanel—'.Členem-é : Ing.D.:-lak Ant.<.> Ing.Eaietknwa Růžena
<br> Komise sportovni Předseda : XXXXXX XXXX tnl.Členové : Zdenek Hanák
<br> Úhecnč závazné vyhlášky :
<br> Úhecne závazná vyhláška č.l 9332 ! to místním poplatku za ohccni system odpadového hospodářství
<br> Dhecne závazná vyhláška čJIEÚJ lo stanoveni obecního systemu odpadového hospodářství
<br> 1|třydaná nařízení : He
<br> Dhee Radotín _ie členem
<br> DSG Mikroregion Záhoří — lřeltátyn Svazu měst a obcí
<br> Místní akční skupina Moravská hrána
<br> Pojištění majetku : Generali Česká pojišťovna a.s.<.> agentura Hranice
<br> Zpracování agendy úřadu :
<br> Agenda evidence obyvatel r zpracováni posty.objednávek a dalších písemností vedenych na obecním úřadě — lngt XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ucetnictvi — Jana lv'olí'ová
<br> Plnění rozpočtu obce za rok 2111! - vykaz FIT—i 2- 15! k nahlédnutí v kanceláři ...
Inventarizační zpráva[13].pdf [0,03 MB]
FIN 2-12[14].pdf [0,31 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 2 800 000,00 = 2 800 000,00
3 474 019,78 = 3 474 019,78
3 448 702,96 = 3 448 702,96
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
2 800 000,00 = 2 800 000,00
3 474 019,78 = 3 474 019,78
3 448 702,96 = 3 448 702,96
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
4 800 000,00 = 4 800 000,00
5 474 019,78 = 5 474 019,78
4 846 702,57 = 4 846 702,57
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
4 800 000,00 = 4 800 000,00
5 474 019,78 = 5 474 019,78
4 846 702,57 = 4 846 702,57
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
4 800 000,00 = 4 800 000,00
5 474 019,78 = 5 474 019,78
4 846 702,57 = 4 846 702,57
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
2 000 000,00- = 2 000 000,00-
2 000 000,00- = 2 000 000,00-
1 397 999,61- = 1 397 999,61-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
2 000 000,00 = 2 000 000,00
2 000 000,00 = 2 000 000,00
1 397 999,61 = 1 397 999,61
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
2 000 000,00 = 2 000 000,00
2 000 000,00 = 2 000 000,00
1 397 999,61 = 1 397 999,61
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
2 000 000,00- = 2 000 000,00-
2 000 000,00- = 2 000 000,00-
1 397 999,61- = 1 397 999,61-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 5.2.2022
19:45:39
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (radotin),verze: 2021.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(428...

Načteno

edesky.cz/d/5372311

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz