« Najít podobné dokumenty

Obec Rataje (Tábor) - Oznámení o zahájení řízení o změně číslo 3 územního plánu obce Radětice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rataje (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

v.2-h.v-zmc.3-up-radetice-vp.pdf
MěÚ Tábor Obec Haškovcova Lhota K.ú.Haškovcova Lhota
<br> MěÚ Tábor Obec Haškovcova Lhota K.ú.Haškovcova Lhota
<br> [.A.“lulu l
<br> -u'Íl',<,>
<br> M
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - 555a A NÁSL.sz
<br> DATUM: 11.2022
<br> V.2
v.1-z.c-zmc.3-up-radetice-vp.pdf
[.A.“lulu l
<br> MěÚ Tábor Obec Haškovcova Lhota K.ú.Haškovcova Lhota
<br> MěÚ Tábor Obec Haškovcova Lhota K.ú.Haškovcova Lhota
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - 555a A NÁSL.sz
<br> DATUM: IV.2022
text-zmc.3-up-radetice-vp.pdf
NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚP RADĚTICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ‐ §55a STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
<br>
<br>
<br>
<br>
ZMĚNA Č.3
ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> RADĚTICE
NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> PODLE §55a STAVEBNÍHO ZÁKONA
<br>
Vypracoval: ing.arch.XXXX XXXXXXXXXXXX,Zvonková X/XXXX,XXX XX Praha XX
<br>
Datum: 04.2022
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADĚTICE
Správní orgán,který Změnu č.3 ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Radětice
Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel:
Městský úřad Tábor
Odbor rozvoje
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
Ing.Roman Šilhavecký 
odborný pracovník územního plánování 
<br> Podpis:
<br>
<br>
Otisk razítka-pořizovatel
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>    NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚP RADĚTICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ‐ §55a STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
<br> 2 
 
<br>
<br>
<br>
I.Návrh Změny č.3 ÚP Radětice
OBSAH
Návrh Změny č.3 ÚP Radětice str <.>
1.Textová část
1a) Vymezení zastavěného území 6
1b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 6
1c) Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch
<br> s rozdílným způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
<br> 6
<br> 1d) Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování <,>
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení
podmínek pro jejich využití
<br> 6
<br> 1e) uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití,ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití
<br> 6
<br> 1f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),pokud je možné jej
stanovit,přípustného využití,nepřípustného využití
<br> 7
<br> 1g) Vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření <,>
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci,pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
<br> 7
<br> 1h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,p...
o.3-zpf-zmc.3-up-radetice-vp.pdf
M ěÚ Tá bor Obec H aškochVa Lhota ! lxlxlxlxl [ lxlxlxlxl lxlxlxlxl lxlxlxlxl I K.ú.Haškovcova Lhota
<br> MěÚ Tábor Obec Haškovcova Lhota K.ú.Haškovcova Lhota
<br> [ [ A 5.71.01.v <.>
<br>.-.jiíí.:.**"“* 7//////////
<br>,<.>
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - 555a A NÁSL.sz
<br> WM _
<br> 0.3
<br> DATUM: IV.2022
o.2-sirsi.vz-zmc.3-up-radetice-vp.pdf
ÚZEMNÍ PLÁN
<br> „uumuuuummummmuuumm
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - šSSa A NÁSL.sz
<br> ODůVODNĚNÍ
<br> DATUM: IV.2022
o.1-koo.v-zmc.3-up-radetice-vp.pdf
MěÚ Tábor Obec Haškovcova Lhota K.ú.Haškovcova Lhota
<br> MěÚ Tábor Obec Haškovcova Lhota K.ú.Haškovcova Lhota
<br> [.A.“lulu l
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - 555a A NÁSL.sz
<br> DATUM: IV.2022
oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-zmene-cislo-3-uzemniho-planu-obce-radetice.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
Odbor rozvoje
<br> *S00FX01PTD26*
Žižkovo nám.2/2,390 01 Tábor S00FX01PTD26
<br>
Spis.značka S-META 2667/2022 OR/RSil 2 Tábor
<br> Číslo jednací METAB 20177/2022/OR/RSil 2022-04-29
<br> Oprávněná úřední osoba XXXXXXXXXX XXXXX XXX <.>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
Městský úřad Tábor,odbor rozvoje,jako příslušný úřad územního plánování vykonávající působnost
pořizovatele územních plánů podle ustanovení § 6 odst.1c zákona č.183/2006 Sb.o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu
s ustanovením § 22 a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování změny) a §§ 171 až
174 zákona č.500/2004 Sb.o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br>
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O ZMĚNĚ Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADĚTICE <.>
<br>
Veřejné projednání návrhu změny s výkladem projektanta se uskuteční
<br> na MěÚ v Táboře,Žižkovo nám.čp.6
(zasedací místnost v budově matriky,1.patro)
<br>
<br> dne 10.6.2022 od 10:00 hodin <.>
<br> Návrh změny č.3 Územního plánu Radětice je vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br>
od 2.5.2022 do 20.6.2022
<br>
na Obecním úřadu v Raděticích v úředních hodinách:
úterý: 15:00 - 17:00 hod <.>
<br> a u pořizovatele,na odboru rozvoje Městského úřadu Tábor,Žižkovo nám.2,II.patro,č.dveří 307
v úředních hodinách:
pondělí,středa: 8:00 - 17:00 hod <.>
úterý,čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod <.>
pátek: 8:00 - 11:30 hod <.>
<br> Návrh změny č.3 územního plánu je vystaven na internetové adrese:
<br> https://www.taborcz.eu/zmena-c-3-uzemni-plan-radetice/d-83104/p1=66234
<br> a
<br> http://www.radetice.cz/
<br> Zveme dotčené orgány,krajský úřad,sousední obce a obec Radětice k účasti na veřejném projednání <.>
Podle § 55 b stavebního zákona dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá
stanoviska.K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží <.>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
vedoucí odboru rozvoje
„otisk razítka“
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník :
<br> Dotčené orgány (prostřednictvím veřej...

Načteno

edesky.cz/d/5372296

Meta

Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rataje (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz