« Najít podobné dokumenty

Obec Rataje (Tábor) - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rataje (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prezkum-hospodareni-2021-obec-rataje.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 12
<br>
<br> *KUCBX01219PW*
KUCBX01219PW
<br>
<br> Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Rataje,IČO 00252786
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku dne:
<br> 11.10.2021 jako dílčí přezkoumání
<br>
a na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
11.02.2022 a 14.02.2022 jako konečné přezkoumání
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Rataje za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 19.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
<br> doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání podle § X zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.304/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021 <.>
<br>
<br> Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách
<br> mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky <,>
<br> s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační
jednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou
<br> formou <.>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- účetní
<br>
<br> Spisová znač...
vykaz-fin.pdf
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 5 697 087,00 = 5 697 087,00
8 786 122,98 = 8 786 122,98
8 786 122,98 = 8 786 122,98
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 000 000,00 = 1 000 000,00
1 000 000,00 = 1 000 000,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
5 697 087,00 = 5 697 087,00
7 786 122,98 = 7 786 122,98
7 786 122,98 = 7 786 122,98
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
5 697 087,00 = 5 697 087,00
8 653 905,31 = 8 653 905,31
8 653 905,31 = 8 653 905,31
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
5 697 087,00 = 5 697 087,00
7 653 905,31 = 7 653 905,31
7 653 905,31 = 7 653 905,31
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
5 697 087,00 = 5 697 087,00
7 653 905,31 = 7 653 905,31
7 653 905,31 = 7 653 905,31
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 132 217,67 = 132 217,67
132 217,67 = 132 217,67
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 132 217,67- = 132 217,67-
132 217,67- = 132 217,67-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 132 217,67- = 132 217,67-
132 217,67- = 132 217,67-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 132 217,67 = 132 217,67
132 217,67 = 132 217,67
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 11.5.2022
18:08:41
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl DiS.XXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (RATAJE),verze: 2021.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
1 000 000,00 = 1 000 000,00
1 000 000,00 = 1 000 000,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 ...
rozvaha222341128.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Rataje00252786
sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Rataje čp.86,391 65 Rataje
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXX,Dis <.>,posta@ratajeobec.cz,XXXXXXXXX
<br> 436 604,05 38 825,29 Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 145 792,00 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 440 954,48 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 2 684,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 7 844,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 632 179,45 98 571,48
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 836 157,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 116 744,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 2 348,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 14 836,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 818 891,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 137,00 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 2 723,00 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 617 659,34 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 138 878,65 -
<br> - ...
priloha283432110.pdf
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Rataje čp.86,391 65 Rataje
Obec Rataje00252786
<br> sestavená k 31.12.2021
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXX,Dis <.>,posta@ratajeobec.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činoosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Účetní jednotak byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky hlavně z důvodu uspořádání
novely vyhlášky č.410/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů novel ČSÚ <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
1/ Popis činností,které účetní jednotka provozuje :
Obec má pouze Hlavní činnost v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb <.>,o rozpočt.skladbě <.>
<br> 2/ Účetní a finanční výkazy :
Účetní výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb <.>
<br> 3/ Tvorba a použití opravných položek a rezerv :
Obec v roce 2021 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti a to u pohledávek definovaných
Vyhláškou č.410/2009 Sb.Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy dle zákona o rezervách ani ostatní opravné položky
v roce 2011 <.>
<br> 4/ Časové rozlišení :
Obec časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 40 tis Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby <.>
Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného nejsou časově rozlišovány <.>
<br> 5/ Odpisování dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku :
Účetní jednotka depisuje rovnoměrným způsobem <.>
<br> 6/ Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn :
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny,účetní jednotka za rok 2021 neměla účetní případ v cizí měně.(Žádné
zahraniční cesty se nekonaly a tudíž ani neproúčtovávaly.)
<br> 7/ Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji :
účetní jednota neprodávala
<br> Strana
1 z 13
<br> 11.5.2022
18:11:28
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl DiS...
analyticka-rozvaha.pdf
Analytická rozvaha
<br> IČO: Název úč.jednotky: Období:00252786 Obec Rataje 12 / 2021
<br> SU Počáteční stav Roční obrat MD Roční obrat DAL Měsíční obrat MD Měsíční obrat DAL Konečný stav MD Konečný stav DALAU Konečný stav
<br> 018 93 619,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 93 619,00 Kč 0,00 Kč00 93 619,00 Kč
018 93 619,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 93 619,00 Kč 0,00 Kč 93 619,00 Kč
019 149 994,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 149 994,50 Kč 0,00 Kč00 149 994,50 Kč
019 149 994,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 149 994,50 Kč 0,00 Kč 149 994,50 Kč
021 5 969 761,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 969 761,20 Kč 0,00 Kč100 5 969 761,20 Kč
021 4 090 707,00 Kč 194 580,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 285 287,10 Kč 0,00 Kč200 4 285 287,10 Kč
021 1 791 400,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 791 400,40 Kč 0,00 Kč400 1 791 400,40 Kč
021 16 843 942,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 843 942,15 Kč 0,00 Kč500 16 843 942,15 Kč
021 2 827 979,07 Kč 1 727 174,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 555 154,05 Kč 0,00 Kč600 4 555 154,05 Kč
021 31 523 789,82 Kč 1 921 755,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 445 544,90 Kč 0,00 Kč 33 445 544,90 Kč
022 3 256 207,77 Kč 1 018 670,00 Kč 0,00 Kč 55 660,00 Kč 0,00 Kč 4 274 877,77 Kč 0,00 Kč00 4 274 877,77 Kč
022 594 110,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 594 110,00 Kč 0,00 Kč02 594 110,00 Kč
022 3 850 317,77 Kč 1 018 670,00 Kč 0,00 Kč 55 660,00 Kč 0,00 Kč 4 868 987,77 Kč 0,00 Kč 4 868 987,77 Kč
028 2 135 850,68 Kč 28 546,97 Kč 0,00 Kč -90 224,00 Kč 0,00 Kč 2 164 397,65 Kč 0,00 Kč00 2 164 397,65 Kč
028 78 067,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 78 067,00 Kč 0,00 Kč01 78 067,00 Kč
028 2 213 917,68 Kč 28 546,97 Kč 0,00 Kč -90 224,00 Kč 0,00 Kč 2 242 464,65 Kč 0,00 Kč 2 242 464,65 Kč
031 50 202 529,00 Kč 206 454,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 50 408 983,00 Kč 0,00 Kč200 50 408 983,00 Kč
031 199 941,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 199 941,00 Kč 0,00 Kč300 199 941,00 Kč
031 158 637,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00...
navrh-zaverecneho-.uctu.pdf
sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Rataje
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 252786
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Rataje čp.86
Rataje
39165 Bechyně
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 381213091
<br> posta@ratajeobec.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 7
<br> 22.4.2022
17:37:44
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl DiS.XXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (RATAJE),verze: 2021.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 815 346,00 560 198,94 560 198,94
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 12 208,00 36 772,60 36 772,60
1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 76 300,00 90 888,96 90 888,96
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 476 112,00 804 588,54 804 588,54
1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.212 000,00 168 720,00 168 720,00
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 594 670,00 1 799 147,91 1 799 147,91
1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.20 000,00 909,60 909,60
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 100 000,00 100 732,00 100 732,00
1341 Příjem z poplatku ze psů 3 500,00 2 025,00 2 025,00
1361 Příjem ze správních poplatků 3 000,00 2 130,00 2 130,00
1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od...

Načteno

edesky.cz/d/5372294

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rataje (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz