« Najít podobné dokumenty

Obec Časy - Změna č 2 ÚP Časy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Časy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
Změna č.2 ÚP ČASY
<br> 1
03 / 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Změna č.2 Územního plánu
<br> ČASY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.2 ÚP ČASY
<br> 2
03 / 2022
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Časy <,>
<br>
<br> příslušné podle ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“),za použití § 43 odst.4 a § 54
odst.2 stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti,§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
<br> vydává
<br>
Opatřením obecné povahy
<br>
<br> Změnu č.2 Územního plánu Časy
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI – Změna č.2 ÚP Časy
<br> Označení správního orgánu,který Změnu č.2 ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Časy
<br> Datum nabytí účinnosti Změny č.2 ÚP
<br> Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele: referentka Odboru hlavního architekta
<br>
<br>
<br>
…………………………………………….<.>
podpis
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Změna č.2 ÚP ČASY
<br> 3
03 / 2022
<br>
<br>
<br>
OBSAH:
<br> A1 - Textová část Změny č.2 ÚP Časy……………………………….………….<.> 4
<br> B1 - Textová část Odůvodnění Změny č.2 ÚP Časy….………….………….<.> ……11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.2 ÚP ČASY
<br> 4
03 / 2022
<br> A1 - Textová část Změny č.2 ÚP Časy
<br>
- jednotlivé kapitoly textové části ÚP Časy (Úplné znění po vydání jeho změny č.1) se
Změnou č.2 mění takto:
<br>
<br>
Úvodní údaje
<br>
- doplňuje se text:
<br>
„ Změna č.1 ÚP :
Zpracovatel akce : Ing.arch.XXXXX XXXXXX
Datum ukončení : čistopis – XX / XXXX
<br>
Změna č.2 ÚP :
Zpracovatel akce : Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
Datum ukončení : čistopis – XX / XXXX “
<br>
<br>
1 vymezení zastavěného území
<br>
- za první odstavec se vkládá věta:
<br>
„ Vzhledem k tomu,že od vydání Změny č....

Načteno

edesky.cz/d/5372287

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Časy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz