« Najít podobné dokumenty

Obec Zachrašťany - Návrh závěrečného účtu DSO Pocidlinsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zachrašťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 5
Licence: DH3O XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 04822986
Název: Dobrovolny svazek  obcí POCIDLINSKO 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nemáme informaci o skutečnosti, která by zabraňovala pokračovat účetní jednotce v činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani způsoby oceňovaní <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní a finanční výkazy - účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - Účetní jednotka v roce 2021
tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné
částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství <,>
přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - účetní jednotka v roce 2021 odepisuje majetek v hlavní činnosti, a to
rovnoměrným způsobem odepisování. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka za rok 2021 neměla účetní případ v cizí měně <.>
Majetek určený k prodeji v roce 2021 se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu, tedy očekávanou prodejní cenou (variantně cenou obvyklou). Na ú <.>
901 a ú. 902 sleduje účetní jednotka majetek v hodnotě do 1000,- Kč. Na ú. 028 je sledován majetek v hodnotě do 40 000,- Kč. Na ú. 018 je sledován majetek v hodnotě do 60 000,- Kč <.>
<br> 01.02.2022 23h13m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<b...
Příloha č. 4.pdf
Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 04822986
Název: Dobrovolny svazek  obcí POCIDLINSKO 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 2 827 196,04  21 018,00  13 501 490,29  21 064,00 
<br> I.Náklady z činnosti 2 421 816,04  21 018,00  13 381 220,29  21 064,00 
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 435 894,81    514 762,05   
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 381 361,73  1 018,00  421 311,64  1 064,00 
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 386 078,00  20 000,00  1 346 446,00  20 000,00 
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 111 163,00    124 065,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 383,00    1 544,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 01.02.2022 23h12m21s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br>...
Příloha č. 3.pdf
Licence: DH3O XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 04822986
Název: Dobrovolny svazek  obcí POCIDLINSKO 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 17 744 133,91  10 904 456,11  6 839 677,80  7 118 496,72 
<br> A.Stálá aktiva 12 556 550,71  10 904 396,11  1 652 154,60  1 740 054,60 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 19 249,85  19 249,85     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 19 249,85  19 249,85     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 12 537 300,86  10 885 146,26  1 652 154,60  1 740 054,60 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 360 599,60  90 160,00  270 439,60  288 471,60 
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 1 159 096,00  332 381,00  826 715,00  896 583,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 10 462 605,26  10 462 605,26     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 555 000,00    555 000,00  555 000,00 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 01....
Příloha č. 2.pdf
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
IČ 04822986
<br> Druh provedení
<br> Účetní Fyzický inventarizace
<br> 1 018 19 249,85 19 249,85 - fyzická
2 019 - - - fyzická
3 021 360 599,60 360 599,60 - fyzická
4 022 1 159 096,00 1 159 096,00 - fyzická
5 028 10 462 605,26 10 462 605,26 - fyzická
6 042 555 000,00 555 000,00 - dokladová
7 078 19 249,85 19 249,85 - dokladová
8 079 - - - dokladová
9 081 90 160,00 90 160,00 - dokladová
<br> 10 082 332 381,00 332 381,00 - dokladová
11 088 10 462 605,26 10 462 605,26 - dokladová
13 231 2 481 028,11 2 481 028,11 - dokladová
14 241 149 077,00 149 077,00 - dokladová
15 261 22 072,00 22 072,00 - fyzická
16 262 - - - dokladová
17 311 600,00 600,00 - dokladová
18 314 - - - dokladová
19 321 15 870,56 15 870,56 - dokladová
20 326 - - - dokladová
21 331 23 872,00 23 872,00 - dokladová
22 335 12 275,39 12 275,39 - dokladová
23 336 7 825,00 7 825,00 - dokladová
24 337 3 375,00 3 375,00 - dokladová
25 342 478,00 478,00 - dokladová
26 345 - - - dokladová
27 348 - - - dokladová
28 374 9 000,00 9 000,00 - dokladová
29 378 315,00 315,00 - dokladová
30 388 2 522 530,70 2 522 530,70 - dokladová
31 389 - - - dokladová
32 401 472 140,15 472 140,15 - dokladová
33 403 1 360 381,19 1 360 381,19 - dokladová
34 408 175 294,92 - 175 294,92 - - dokladová
<br> Řádek SÚ Rozdíl v Kč
<br> Označení účetní jednotky
<br> Seznam inventurních soupisů
<br> Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021
Strana 1
<br> Stav
<br>
<br> 35 431 - - - dokladová
36 432 1 317 086,85 1 317 086,85 - dokladová
37 472 3 731 252,06 3 731 252,06 - dokladová
38 901 1 798,00 1 798,00 - fyzická
39 902 261 694,70 261 694,70 - fyzická
40 915 - - - dokladová
41 955 48 987,94 48 987,94 - dokladová
42 991 - - - dokladová
43 999 312 480,64 312 480,64 - dokladová
<br> x 36 039 792,19 36 039 792,19 - x
<br> Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br> Zjištěný rozdíl: 0,- Kč Výsledek: Nebyly zjištěny rozdíly mezi účetními a fyzickými stavy <.>
<br> Termín provedení: 28.01.2022
Začátek dne: 03.01.2022 P...
příloha č. 1 audit DSO.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 24066! „2022 KHK
<br> l_|||| lllll Illll Illll ||||| II III lllll || Il |||||
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Pocidlínsko,IČ: 04822986
<br> za rok 2021 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 14.09.2021 - 10.03.2022
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Pocidlinsko v souladu s ustanovením © 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 14.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s & 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Pocidlinsko Nepolisy 75 503 63 Nepolisy
<br> Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: předseda svazku - Ing.XXXXX XXXXX účetní - Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXX
<br> — kontroloři: Věra Gilková Ing.XXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů :: seznámení předsedy svazku s návrhem zprávy,byl učiněn dne 10.03.2022 <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hra...
NÁVRH Závěrečný účet 2021 v užším rozsahu.pdf
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
<br>
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> v užším rozsahu (v Kč)
<br> sestavený ke dni 11.05.2022
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04822968
<br> název Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br> ulice,č.p.Nepolisy 75
<br> obec Nepolisy
<br> PSČ,pošta 503 63
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 734 616 990
<br> E-mail pocidlinsko@seznam.cz
<br> www stránky www.svazekpocidlinsko.cz
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
<br>
<br> III.ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě
písemné žádosti svazku v souladu s ust.§ 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písmeno a)
zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br>
Návrh Závěrečného účtu v plném znění včetně všech příloh je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu
<br> Nepolisy,v elektronické formě je přístupný na www.svazekpocidlinsko.cz <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze podat písemně ve lhůtě od 12.05.2022 do 26.05.2022,anebo
<br> ústně na jednání shromáždění starostů dne 26.05.2022 <.>

Načteno

edesky.cz/d/5372284

Meta

Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zachrašťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz