« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Stránská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tomas_Migdau_Sefl_Stranska.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0235604/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0235604/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který
<br> vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-73513-2/ČJ-2022-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI <,>
<br> ze dne 05.04.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Stránská ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace opravy povrchu vozovky na ul.Stránská před parcel.č.480 a 481 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 20.05.2022 – 31.05.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního uží...
Stranska_-_realizace_opravy_povrchu_2.pdf
AKCE:
<br> OBJEDNAVATEL:
VYPRACOVAL: XXXXX XXXXXX Še�
<br> www.dzmorava.cz
info@dzmorava.cz
<br> tel: 601 353 973
<br> Počet
výkresů:
<br> Přechodová lávka
pro pěší
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhovaná provizorní
dopravní značení
<br> B28
<br> E8c
E13
<br> Navrhovaná provizorní
dopravní značení
E 13 text:
„datum akce“
<br> Číslo
výkresu:
<br> 2
<br> 2
Značky B28 se osazují 7 dní před začátkem
prací <.>
<br> Poznámka:
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> Asfaltování silnice v ul.Stránská pč.480,481,Brno
Slatina
<br> B28
E8c
E13
<br> B28E13
<br> A6bA15
<br> A6b
A15
<br> Z2
<br> Z2
<br> Z4a
C4b
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> 3m
<br> 5m
<br> St
rá
<br> ns
ká
<br>,B
rn
<br> o
- S
<br> la
tin
<br> a
<br> - Zábor pro realizaci povrchů
- Rozměr 12 x 3 m
<br> 5m
<br>
2022-05-13T08:19:19+0200
eSpis b86e3b2e3ba9e881d884b41e214dfb52fbe008ce
user_ts
<br>
2022-05-13T09:08:31+0200
Ing.XXX XXXXXX XXXfbXXXcXbXdXXXXXXXXddXXXcdXcXXfXXXXXXe
Stranska_-_realizace_opravy_povrchu_1.pdf
AKCE:
<br> OBJEDNAVATEL:
VYPRACOVAL: XXXXX XXXXXX Še�
<br> www.dzmorava.cz
info@dzmorava.cz
<br> tel: 601 353 973
<br> Počet
výkresů:
<br> Přechodová lávka
pro pěší
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhovaná provizorní
dopravní značení
<br> B28
<br> E8c
E13
<br> Navrhovaná provizorní
dopravní značení
E 13 text:
Zákaz zastavení od.<.> <.>
Mimo vozidel stavby
<br> Číslo
výkresu:
<br> 2
<br> 1
Značky B28 se osazují 7 dní před začátkem
prací <.>
<br> Poznámka:
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> Asfaltování silnice v ul.Stránská pč.480,481,Brno
Slatina
<br> B28
E8c
E13
<br> B28E13
<br> A6bA15
<br> A6b
A15
<br> Z2
<br> Z2
<br> Z4a
C4b
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> 3m
<br> 12m
<br> St
rá
<br> ns
ká
<br>,B
rn
<br> o
- S
<br> la
tin
<br> a
<br> - Zábor pro realizaci povrchů
- Rozměr 12 x 3 m
<br>
2022-05-13T08:19:20+0200
eSpis 4f8988ae62fce637a19e34617992d212dc245414
user_ts
<br>
2022-05-13T09:08:41+0200
Ing.XXX XXXXXX XXXXXXXXXefXdbcXcXXXXXXXXXdceXXXaXeXdXde

Načteno

edesky.cz/d/5371294

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz