« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - DSO MZ - návrh závěrečného účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.5 (366.5 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada,IČ: 71227075
<br> za rok 2021
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 06.10.2021
<br> - 19.01.2022 - Konečné přezkoumání provedeno elektronickým způsobem,bez kontroly na
<br> místě
<br>
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada v souladu
<br> s ustanovením § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 22.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mariánská zahrada
<br> Bukvice 28
<br> 506 01 Jičín
<br>
<br> Zástupci za Dobrovolný svazek obcí:
<br> předsedkyně svazku - XXXXXX XXXXXXXXX
<br> účetní svazku - Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Věra Gilková
<br> - kontroloři:
XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých práv...
příloha č.4 (461.28 kB)
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Bukvice 28,506 01 Jičín
DSO Mariánská zahrada71227075
<br> sestavená k 31.12.2021
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2012 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 000 Kč do 60 000 Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2021 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností.¨
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice <.>
<br> 2.Změny způsobu oceňování - nenastaly
<br> 3.Odpisový plán - odpisový plán je stanoven dle příloh ČSÚ 708
<br> 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2021 nebyly realizovány
v cizí měně <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 6.1.2022
10:38:45
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Dso),verze: 2020.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - - Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledá...
příloha č.3 (337.11 kB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
71227075IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO Mariánská zahrada
Bukvice 28,506 01 Jičín
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX,00 4 641,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 4 641,00 4 641,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 1 278 851,60 995 040,00
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 311 576,60 280 422,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 689 378,00 436 721,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 277 897,00 277 897,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> ...
příloha č.2 (300.79 kB)
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 995 879,00 = 995 879,00
989 254,00 = 989 254,00
962 374,00 = 962 374,00
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
995 879,00 = 995 879,00
989 254,00 = 989 254,00
962 374,00 = 962 374,00
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
988 200,00 = 988 200,00
938 200,00 = 938 200,00
872 407,50 = 872 407,50
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
988 200,00 = 988 200,00
938 200,00 = 938 200,00
872 407,50 = 872 407,50
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
988 200,00 = 988 200,00
938 200,00 = 938 200,00
872 407,50 = 872 407,50
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
7 679,00 = 7 679,00
<br> 51 054,00 = 51 054,00
89 966,50 = 89 966,50
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
7 679,00- = 7 679,00-
<br> 51 054,00- = 51 054,00-
89 966,50- = 89 966,50-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
7 679,00- = 7 679,00-
<br> 51 054,00- = 51 054,00-
89 966,50- = 89 966,50-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
7 679,00 = 7 679,00
<br> 51 054,00 = 51 054,00
89 966,50 = 89 966,50
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 6.1.2022
10:34:49
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Dso),verze: 2020.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl.41,42,43 ...
příloha č.1 (323.87 kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Mariánská zahrada71227075
sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bukvice 28,506 01 Jičín
Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX,00 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 698 009,50 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 157 058,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 4 860,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 52 408,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 3 932,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 830 443,50 -
<br> 150 000,00 -
<br> 4 860,00 -
<br>...
k nahlédnutí (811.29 kB)
Návrh závérečného účtu svazku obcí Mariánská zahrad,a za rok 2021 (§ 17 zákona č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platn;ých předpisů) 1.ÚOale o plnění příjmů a výdajů za rok2021 ( údaje jsou v Kč ) Tída1-Daňové p íimy 0,000,<,> 00 0,00 Tída2-Nedaňové p íimy 50 000,00 50 000,00 23 120,00 T ída3 -Kapitálové P,íimrz 0,00 0,000,00 Tída4-Prijaté transfery 945 879,00 939 254,00 939 254,00 v tont: členské p íspěvlry od.obcí 4l2 l 945 879,00 839 251,00 839 254,00 neinvestični p ijaté transfery od kraíe 4l22 0,00 l00 000,00 l00 000,00 p íimy celkem 962 37 4,00995 879,00 989 254,00 Tída5-Běžné vydaie 988 200,00 93 8 200,00 872 407,50 Tída6-Kapitálové vYdaie 0 <.>,00 0,00 0,00 Vvdaie celkem 988 200,00 938 200,00 872 407,50 Saldo: p íjmy - vydaie 7 679,00 5l 054,00 89 96ó,50 Tída8- Financování P,jaté prijčlcy a věry 0 <.>,00 0,<,> 00 0,00 Splátky rivěrťr 0,00 0,00 0,00 Prost edky minulych 1et 7 6]9,00 51 054,00 89 966,50,ry Úaa3e o plnění rozpočtu p íjmťr,q dajri a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v pŤíIoze č.1 a jsou k nahlédnutí v kancelá i svazku obcí Mariánská zahrada a jsou součástí závilečného účtu (výkaz FIN 2 - 72M,rozbor ěerPaní příjmů a výdajů).Svazek obcí v roce 202I dle čísla smlouvy 21RRD02-0022 obdrŽel neinvestiČní dotaci ve výši 100 000 Kč na projekt:,<,> Profesionalizace svazku obcí Mariánská zahrada2}2|".2,úoale o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Yýkazy: o Rozvaha,o yýkazzisků a ztráty,o Příloha účetní závérky jsou k nahlédnutí v kanceláři DSO a jsou dostupné dálkoqým přístupem k nahlédnutí na internetových stránkách svazku.yýkazy obsahují údaje o stavu a rnývoji majetku zabéžný XXX - viz Příloha é.X,X a X.Tabulka - stručnÝ p ehled maietku Majetek uveden v daňovych z statkovych cenách v Kč Podrobny rozpis viz vykaz rozvaha k 3l.12.2021 3.Stav ričelovych íbnd Svazek obcí netvo í ťrčelové fondy 4.Hospoda ení p íspěvkovyeh organizacízíízenych svazkem obcí...

Načteno

edesky.cz/d/5370681

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
03. 10. 2022
25. 09. 2022
16. 09. 2022
08. 09. 2022
29. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz