« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Veřejná vyhláška - rozhodnutí (MěÚ/OŽP Sokolov , č.j.MUSO/36783/2022/OŹP)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí (MěÚ/OŽP Sokolov , č.j.MUSO/36783/2022/OŹP)
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929.356 01 Sokolov Odbor životního prostředí
<br> VEREJNA VYHLASKA ČISLO SPISU MU50/36783/2022/OŽPIROST ČÍSLOJEDNACI.MUSO/36783/2022/OŽP/ROST CISLO EVIDENČNÍ 61735 VYŘIZL'JE lng.XXXXX XXXXXX TEL XXX XXX XXX.+XXX XXX XXX XXX DMAlí.robinstrudlQÉínLI—sokolovez DATUM 11052022
<br> !
<br> ROZHODNUTI
<br> Městský úřad Sokolov.Odbor Životního prostředí jako pří5lušný vodoprávní úřad dle g“ 27 odst.1 a odst.2 písm.c) zákona ě.274/200l Sb.„ o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a O změně
<br> některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacíclť) a jako
<br> místně příslušný správní orgán.dle š ll zákona c.500/2004 Sb,„ správní řád ve znění pozdejsnzh předpisů (dálejen „správní řád") (dálejen „vodoprávní úřad") schvaluje
<br> kanalizační řád stokové sítě Rovná dle 14 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích <.>
<br> Vlastnikemv kanalizacejc společnost Sokolovská vodárenská.s.r.o.<.> Sídlem $vatop1uka Čech lOOl.356 OI Sokolov NCO: 26348675).Provozovatelem kanalizaceje Společnost VODARNA SOKOLOVSKO,s.r.o.<.> Sídlem Jiřího Dimitrova l6 19.356 01 Sokolov (IČO: 08303088) <.>
<br> Základní 0 is:
<br> Veřejnou kanalizaci v obci Rovná tvoři oddílná Stoková sít'.Reciplentein je místní bezejmenný tok.Na stokové síti se nachází 38 kanalizačních přípojek a [ Odlehčovací komora.Odlehčovací komora není umístěná na ČOV„ ale nachází se na kanalizační stoce před ČOV.Současné znečištění na přítoku do ČOV reprezentuje 393 ekvivalentních obyvatel.Celková délka kanalizace v obci je 1 660 metrů <.>
<br> Kanalizační řád se schvaluie za následujících podmínek:
<br> ].Bude zajištěno aktuální znění kanalizačního řádu.V případě změn musí být aktualizovaný kanalizační řád předán příslušnému vodoprávníínu úřadu ke schválení <.>
<br> [U
<br> Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace musí odpovídat limitům uvedeným v tabulce 6 na straně č.16 kanalizačního řádu <.>
<br> 3.Žadatel zajistí předání kopie schva eného k...

Načteno

edesky.cz/d/5370493

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz