« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Loket; TJ Loket, z.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Loket; TJ Loket, z.s.
Město Loket T.G.Masaryka 1f69.357 33 Loket.Telefon 352 534 001
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU MĚSTA LOKET NA ČINNOST
<br> uzavřené podle ustanovení 5 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,Občanský zákoník,a 5 103 zákona č.25012000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Město Loket
<br> se sídlem : T.G.Masaryka 1/69,357 33 Loket zastoupene : Ing.Mgr.Petrem Adamcem,starostou města i(: : 00259489
<br> DEČ : 0200259489
<br> Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Karlovy Vary,č.účtu 308083831910800 (dále jen „Město")
<br> a TJ Loket,2.5.se sídlem : Revoluční č.e.129,357 33 Loket zastoupena : Marcelou Hejnovou,předsedou spolku IČ : 182 50 734 DIČ : není plátce DPH
<br> Bankovní spojení : 571 603 93 09/0800 (dále jen „Příjemce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku,tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket: na činnost
<br> Čl.1 PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> Předmětem této smlouvy je závazek Města poskytnout příjemci neinvestiční dotaci (dále jen „dotace") ze schváleného rozpočtu města Loket na rok 2022 položky rozpočtu „dotace sportovním organizacím“
<br> ve výši 59 000 Kč.slovy: padesát devět tisíc korun českých
<br> a to za podmínek v této smlouvě dále uvedených,a závazek příjemce použít tuto dotaci v souladu s touto smlouvou a splnit veškeré povinnosti vtéto smlouvě dále uvedené.Poskytnutim této dotace nevzniká příjemci automaticky právo na poskytnutí dotace v příštích letech <.>
<br> _ _ čl.2 UCEL DOTACE
<br> Neinvestiční dotace uvedená v Čl.1 se poskytuje výhradně na:
<br> o zajištění provozu a potřeb zapsaného spolku vrámci provozu sportovních oddílů,zejmena startovné,nájmy sportovních zařízení,sportovní materiál a potřeby a zajištění provozni a Správní režie TJ Loket
<br> Finanční prostředky nesmí být použity kjinemu účelu <.>
<br> Čl.3 POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> (1) Město se zavazuje,že dotace dle Čl.1 bude poskytnuta příjemci dle rozhodnutí Zastupit...

Načteno

edesky.cz/d/5366967

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz