« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Návrh Závěrečného účtu obce Klokočná za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 002033/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_059338/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.7.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.8.2021
<br>.24.2.2022 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2021 - 31.12.2021 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná Klokočná 61
<br> 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jiří Cernovský - kontroloři: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjínýmí p...
Zde ke stažení
Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> 1/4
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br>
Název: Obec Klokočná
<br> Sídlo: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice <,>
<br> Právní forma: Obec - územně samosprávný celek
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb <.>
<br> IČ: 00472034
<br> DIČ: není plátce DPH
<br> Rozvahový den 31.12.2021
<br>
<br> (1) Obec hospodařila v roce 2021 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 16.12.2020
<br> usnesením č.U-57-8/2020 celkovými příjmy 51.979.931,50 Kč,celkovými výdaji
<br> 43.272.963,94 Kč a přebytkem rozpočtu ve výši 8.540.967,56 Kč dorovnaným z rezervy – z
<br> běžných účtů obce <.>
<br> (2) Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 30.11.2020 do 16.12.2020 <.>
<br> (3) Během roku byl rozpočet ponížen v příjmech o 17 691 424,36 Kč na 34 288 507,64 Kč a zvýšen
<br> ve výdajích o 854 600,71 Kč na 44 127 564,21 Kč <.>
<br> (4) Úprava rozpočtu proběhla na základě šesti rozpočtových opatření <.>
<br> a) Rozpočtové opatření č.1 – schváleno na ZO dne 27.01.2021
<br> b) Rozpočtové opatření č.2 – schváleno na ZO dne 24.03.2021
<br> c) Rozpočtové opatření č.3 – schváleno na ZO dne 26.05.2021
<br> d) Rozpočtové opatření č.4 – schváleno na ZO dne 25.08.2021
<br> e) Rozpočtové opatření č.5 – schváleno na ZO dne 27.10.2021
<br> f) Rozpočtové opatření č.6 – schváleno na ZO dne 10.11.2021
<br> g) Rozpočtové opatření č.7 – schváleno na ZO dne 15.12.2021
<br> h) Rozpočtové opatření č.8 – schváleno na ZO dne 29.12.2021
<br> i) Rozpočtové opatření č.9 – schváleno na ZO dne 31.12.2021
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> 2/4
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Schválený
<br> rozpočet
Rozpočtová
<br> opatření
Upravený
<br> rozpočet
Plnění k
<br> 31.12.2021
% plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 3 379 576,00 473 364,35 3 85...

Načteno

edesky.cz/d/5366047

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz