« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Návrh závěrečného účtu obce Vidov za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-ph-2021-obec-vidov.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 21
<br>
<br>
<br> *KUCBX0128Y1U*
KUCBX0128Y1U
<br>
<br> Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Vidov,IČO 00581917
<br>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 03.08.2021 do 09.08.2021 jako dílčí přezkoumání
od 07.02.2022 do 17.02.2022 jako konečné přezkoumání
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Vidov za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 15.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br>
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 305/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
<br> opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím
<br> doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: Ing.XXXXX XXXXXX – starosta
<br> XXXXX XXXXXXX – účetní
<br>
<br> spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/jahol
číslo jedn...
zapisy-z-jednani-kontrolniho-vyboru.pdf
zapisy-z-jednani-financniho-vyboru.pdf
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.9.2021 na OÚ Vidov Přítomni: XXXXXX XXXXX,Pen—a Antonová,Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Další přítomní: Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX — účetní Začátekjednání: XX:XX hod <.>
<br> Jednání ukončeno: 19:10 hod <.>
<br> Výše uvedeného dne se finanční výbor sešel za účelem plnění úkolu zadaného obecním zastupitelstvem.Ukol se týká analýzy rozpočtových opatření za rok 2018—2020 <.>
<br> &?
<br> Zapsala: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXX předseda
<br> XXXXX XXXXXXXX členka
<br> Zápis zjednání finančního výboru ze dne XX.6.2021 na OÚ Vidov
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Petra Antoniova,Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> vr v:
<br> DaXXX prXtXXnni : Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX — účetní Záčátekjednání: XX:XX hod.Jednání ukončeno: XX:XX hod <.>
<br> Výše uvedeného dne se finanční výbor sešel za účelem získání informací k faktuře,která se týká projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci.Finančnímu výboru byly předloženy 2 faktury od projektanta Ing.Pavla Štěpána:
<br> Faktura č.2105010 ze dne 17.5.2021 — fakturace za provedení PD prodloužení vodovodu v lokalitě „Pod chatou“ a provedení PD kanalizace pod návsi na p.č.160/ 1.Celková částka fakturace činí 27.830 Kč <.>
<br> Faktura č.201 1036 ze dne 20.1 12020 se týkala provedeni projektové dokumentace prodloužení vodovodu „V Zahrádkáclů celková částka za fakturu činí 5.445 Kč <.>
<br> Finanční výbor požadoval předložit konkrétní projektovou dokumentaci zaplacenou na základě těchto faktur.Zádná dokumentace nebyla finančnímu výboru předložena <.>
<br> K faktuře č.2011036 finanční výbor konstatuje,že se týká roku 2020.Tato nemá být předmětem účetnictví roku 2021 ale roku 2020 <.>
<br> < 220 f
<br> Zapsala: lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXX předseda %
<br> XXXXX XXXXXXXX členka
<br> Zápis ze schůzky finančního výboru konané dne 14.6.2021 na Obecním úřadě ve Vidovč
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX — předseda,členky: Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,dále Ing.Tomas
<br>,v
<br> Sedivý — starosta,Mgr.XXXXX X...
vykaz-zisku-a-ztraty751216865.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Vidov; IČO 00581917; Vidov 51,Vidov,370 07
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 22.4.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.3.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 3/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2 650 627,23 0,00 7 227 936,43 0,00
I.Náklady z činnosti 2 270 822,23 0,00 6 740 594,44 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 591 119,16 0,00 324 353,47 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 79 959,13 0,00 290 054,15 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 69 279,00 0,00 1 340,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 134 103,39 0,00 214 318,70 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 5 654,00 0,00 6 264,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 361 215,33 0,00 1 939 160,69 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 429 085,00 0,00 1 668 978,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 108 240,00 0,00 453 610,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 389,00 0,00 3 047,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 4 310,22 0,00 20 043,43 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 21 560,00 0,00 21 02...
rozvaha992831508.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Vidov; IČO 00581917; Vidov 51,Vidov,370 07
<br> Za období: 3/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.3.2022
<br> Okamžik sestavení: 22.4.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 88 783 190,67 17 896 525,97 70 886 664,70 71 020 209,14
A.Stálá aktiva 78 572 675,79 17 896 525,97 60 676 149,82 60 912 925,37
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 664 120,67 581 519,67 82 601,00 91 844,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 305 955,67 305 955,67 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 358 165,00 275 564,00 82 601,00 91 844,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 77 908 555,12 17 315 006,30 60 593 548,82 60 821 081,37
<br> 1.Pozemky 3 639 087,03 0,00 3 639 087,03 3 639 087,03031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 67 880 488,54 13 774 052,10 54 106 436,44 52 119 456,27021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 367 887,50 2 065 060,15 2 302 827,35 2 353 215,35022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 475 894,05 1 475 894,05 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 545 198,00 0,00 545 198,00 2 709 322,72042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodo...
prohlaseni-kontrolovane-osoby149005780.pdf
Ke sp.zn.: OEKO-PŘ 74658/2021/jahol
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Prohlášení kontrolované osoby
<br>
<br>
<br> Prohlašuji,že jsem v souladu s ustanovením § 7 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění
pozdějších předpisů
<br>
byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vidov <,>
<br> IČO 00581917 za rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Vidově dne 18.2.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………………………………………………………………
Podpis starosty
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupce ÚC:
<br>
Jméno a příjmení1: Ing.XXXXX XXXXXX
<br>
FunkceX: starosta
<br>
<br>
1),2) – čitelně vypsat
<br>
<br>
2022-02-18T09:54:44+0000
podklady-pro-statni-zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf
financni-vyporadani-vztahu-se-statnim-rozpoctem.pdf
Prijemce (název obce): Vidov IČO: 581917
<br> Kral“ Jihočeský ORG: 101094 Poskytovatelal Kapitola1 : Příloha Č.7 k vyhlášce Č.357/2015 Sb <.>
<br>.<.>.<.> 17
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých prijemcum prostřednictvím rozpočtu kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování.na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské— unie a z prostředků Hnánčních mechanismů
<br> Vysvětlivky: * rozumí se správce kapitoly
<br> 3 vvplní se pouze v případě.že poskytovatel není současně Správcem kaoitolv
<br> “ rozumi se kraí.prostřednictvím kterého byla dotace Doskvtnuta
<br> sloupec a) jednotlivým dotačnírn titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnuti event.v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu spolutínancovaneho z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů
<br> sloupec b) nevyplňuje se
<br> sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům uzemni úrovně
<br> sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatelejen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv
<br> sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedena poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31.12.2021
<br> sloupec 2 - vyplní se.pokud příjemce provedl vratku dotace případně její části již v průběhu roku na účet kraje
<br> sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2021
<br> sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při tinančním vypořádání
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> - Vráceno Předepsané výše Požadavek na dokrytí c.akce „.„.<.> „ - -.<.> -.<.>.<.>.„ ucelovy „.<.> Cerpano v prubehu Skutecne pouzdo vratky dotace pi'l vydaju na volby nad Ukazatel (prolektu) cis|0jednaCI.„.<.>.znak k 31.12.2021 roku roku na k 31...
fin-2-12m-vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Vidov; IČO 00581917; Vidov 51,Vidov,370 07
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 21.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 137 000,00 1 250 479,00 1 250 478,54Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 30 000,00 82 650,00 82 649,46Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,00
<br> 1113 160 000,00 214 307,00 214 306,83Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 1 063 000,00 1 808 323,00 1 808 322,07Daň z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1211 3 563 000,00 4 042 830,00 4 042 829,32Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 1 000,00 3 400,00 0,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1337 300 000,00 378 275,00 378 275,00Poplatek za komunální odpad 100,00
<br> 1341 12 000,00 12 000,00 11 050,00Poplatek ze psů 92,08
<br> 1343 1 000,00 1 000,00 0,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1361 5 000,00 6 810,00 6 810,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 35 000,00 63 033,00 63 032,83Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,00
<br> 1382 0,00 3,00 0,00Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00
<br> 1511 250 000,00 282 839,00 282 838,52Daň z nemovitých věcí 100,00
<br> 4111 0,00 132 640,00 132 639,74Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 121 000,00 141 100,00 141 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 68 154,00 68 154,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4122 0,00 20 000,00 20 000,00Neinvestiční přijaté transfery od ...
navrh-zaverecny-ucet-2021.pdf
NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 OBEC VIDOV
<br> PŘÍLOHY: Návrh - Závěrečný účet za rok 2021 Fin2-12 Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem Podklady pro státní závěrečný účet PřHoha Prohlášení kontrolované osoby Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Zápisy zjednání finančního výboru Zápisy zjednání kontrolního výboru zastupitelstva obce
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> Vyvěšeno dne: 9.5.2022
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Návrh Závěrečného účtu 2021 se všemi přílohami zveřejněn také způsobem umožňující dálkový přístup,na elektronické úřední desce www.vidovxz,nebo k nahlédnutí na OU v úředních hodinách <.>
<br> Obec Vidov
<br> Závěrečný účet za rok 2021
<br> Sestavený ke dni 31,122021
<br> Název Obec Vidov
<br> Adresa Vidov 51 370 07
<br> IČO 00581917
<br> Právní forma Obec
<br> Telefon 774792466 E—mail ínfo©vidov.cz
<br> Přílohy k závěrečnému účtu:
<br> Fin 2-12M
<br> Finanční vypořádání a podklady pro státní závěrečný účet Příloha
<br> Prohlášení kontrolované osoby
<br> Rozvaha
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce
<br> Zápis zjednání kontrolního výboru zastupitelstva obce
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazkových a pohledávkových účtů Porovnání příjmů a výdajů d_|e_tř_í_c_l__ __ _ Porovnání plnění sdílených dan_í__
<br> Porovnání běžných & kapitálových výdajů
<br> *oo—oícnmmp
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání příjmů a výdajů __ _ __ _ _ 10
<br> Porovnání běžných přljmuvydáju _a saldo provozního přebytku _ _ _ _ _ l_l
<br> Obec Vidov,lČO 00581917
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12l2021
<br> Výnosové účty
<br> KEO4 110.0 UC501
<br> SU Název 2019 2020 2021 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 16 081,00 77 084.00 105 069,00 602 Výnosy z prodeje služeb 309 019,00 216 838,18 204 480,00 603 Výnosy 2 pronájmu 402 951,00 376 686,00 383 737,00 604 Výnos...

Načteno

edesky.cz/d/5352948

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz