« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha_2021-12.pdf (PDF 84.88 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dřísy; IČO 00236811; Dřísy 12,Dřísy,277 14
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 19.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 150 772 816,95 21 193 300,74 129 579 516,21 128 643 467,29
A.Stálá aktiva 126 996 800,28 21 193 300,74 105 803 499,54 99 876 896,79
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 316 141,90 264 775,40 51 366,50 55 272,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 111 159,40 111 159,40 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 204 982,50 153 616,00 51 366,50 55 272,50019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 125 224 658,38 20 928 525,34 104 296 133,04 98 365 624,29
<br> 1.Pozemky 15 323 188,70 0,00 15 323 188,70 7 565 988,70031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 96 585 370,93 15 024 234,00 81 561 136,93 60 904 402,90021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 5 966 166,65 1 658 173,70 4 307 992,95 2 077 396,89022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 96 913,74 32 090,00 64 823,74 72 719,74025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 369 653,64 3 369 653,64 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 046 704,36 844 374,00 1 202 330,36 1 408 454,36029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 836 660,36 0,00 ...
Fin 2021.pdf (PDF 212.96 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dřísy; IČO 00236811; Dřísy 12,Dřísy,277 14
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 3 422 000,00 2 662 000,00 2 662 781,08Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,03
<br> 1112 30 000,00 170 678,04 171 225,56Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,32
<br> 1113 320 000,00 444 000,00 444 023,43Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,01
<br> 1121 2 900 000,00 3 746 000,00 3 746 456,28Daň z příjmů právnických osob 100,01
<br> 1211 6 521 500,00 8 376 912,31 8 377 776,98Daň z přidané hodnoty 100,01
<br> 1334 0,00 24 222,75 24 454,93Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100,96
<br> 1340 580 000,00 598 100,00 598 100,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,00
<br> 1341 25 000,00 26 780,00 26 780,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1342 0,00 1 701,00 1 701,00Poplatek z pobytu 100,00
<br> 1356 0,00 714,08 714,08Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 100,00
<br> 1361 32 000,00 32 250,00 32 250,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 60 000,00 123 300,00 123 601,04Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,24
<br> 1382 0,00 0,00 6,15Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00
<br> 1511 800 000,00 870 000,00 870 590,01Daň z nemovitých věcí 100,07
<br> 4111 0,00 251 618,99 251 618,99Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 411 100,00 396 500,00 396 500,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4122 0,00 31 011,75 31 011,75Neinvestiční přijaté ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2021-Středočeský kraj_Zpráva OBEC PDF.pdf (PDF 437.42 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 000397/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_051321/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DŘÍSY
IČ: 00236811
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.07.2021 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  26.10.2021
 18.02.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dřísy
<br> Dřísy 12
<br> 277 14 Dřísy
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
- kontroloři: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
Bc.Zuzana Svobodová
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starostka
<br> XXXXXX XXXXXXXX - místostarostka
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající s...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2021.pdf (PDF 0.92 MB)
Návrh závěrečného účtu 2021.pdf (PDF 429.29 kB)

Načteno

edesky.cz/d/5352663

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz