« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - HZS - požáry, živelní pohromy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HZS HK
Příčiny požárů
Požární bezpečnost v době zvýšeného nebezpečí
<br> Sucho
a požáry v přírodním
prostředí
<br> Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
<br> Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalo-
vat porosty.Při spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství jsou povinny,se zřetelem na rozsah této činnosti <,>
stanovit opatření proti vzniku a  šíření požáru.Spalování
hořlavých látek na  volném prostranství včetně navrho-
vaných opatření jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,který
může stanovit další podmínky pro tuto činnost,popřípa-
dě může takovou činnost zakázat <.>
<br> Zákon pamatuje i na fyzické osoby,kde máme uvedeno <,>
že fyzická osoba je povinna:
<br> » počínat si XXX,aby nedocházelo ke  vzniku požáru,ze-
jména při používání tepelných,elektrických,plynových
a jiných spotřebičů a komínů,při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,manipu-
laci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení <,>
<br> » plnit příkazy a  dodržovat zákazy týkající se požární
ochrany na označených místech <,>
<br> » fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů <.>
<br> Další podrobnosti najdeme v  nařízení kraje,které
vstupuje (jeho některé části) v účinnost v období
mimořádných klimatických podmínek (sucho) <.>
Bývá hejtmanem kraje vyhlášeno období mi-
mořádných klimatických podmínek,kdy je
zakázáno rozdělávání všech ohňů v  pří-
rodním prostředí <.>
<br> Příčiny požárů
<br> Příčiny požárů trávy:
<br> » Vypalování
<br> » Kouření
<br> » Zakládání ohňů
<br>
<br> Vypalování porostů (rostliny pevně spojené se zemí ko-
řenovým systémem) je zakázáno,provádíte-li spalování
travního nebo dřevního odpadu (posekaná tráva,keře) <,>
pak je důležité připravit si hasební prostředky,místo za-
bezpečit.Fyzickým osobám doporučujeme pálení ohlá-
sit na HZS kraje pomocí webové aplikace,právnické oso-
by a podnikatelé toto mají jako povinnost <.>
<br> Pozor,oheň se při suchu a  větru může r...
Živelní pohromy
Živelní pohromy - bouřka
<br>
<br> Vysvětlení pojmu,objasnění nebezpečí
<br>
<br> Bouřka je nejčastějším extrémním klimatickým jevem u nás.Je to soubor elektrických <,>
<br> optických a akustických jevů a může s sebou nést doprovodné projevy jako prudký až nárazový
<br> vítr,tornádo,blesky,hromy a srážky ve formě přívalových dešťů nebo i krupobití.Tyto projevy
<br> se většinou vyskytují kombinovaně a je třeba v dané situaci vyhodnotit,který z těchto činitelů
<br> představuje největší nebezpečí,a podle toho se správně zachovat <.>
<br> Blesk je silný,viditelný elektrostatický výboj o vysoké teplotě (až 30 000 stupňů C°).Energie
<br> uvolněná při jeho úderu je obrovská a dosahuje i několika stovek kilowatthodin.Výboj prochází
<br> vzduchem a rozechvívá jej,což se projevuje jako hřmění <.>
<br>
<br> Správné chování před,za bouřky a po ní
<br> Blesk zasáhne nejčastěji nejvyšší nebo nejlépe vodivé objekty v okolí.Nejbezpečnější úkryt je
<br> budova s bleskosvodem,který případný výboj svede do země <.>
<br> Za bouřky v budově je důležité řádně zavřít všechna okna a případně také okenice,neměly by
<br> se používat žádné elektrické spotřebiče ani telefony,protože blesk může zasáhnout rozvodnou
<br> síť a velkým přepětím je zničit.Nejbezpečnější je odpojit všechny elektrické spotřebiče ze sítě <.>
<br> Osoby by se neměly zdržovat v blízkosti oken,radiátorů,kamen či krbu,neměly by nepouštět
<br> vodu z kohoutku <.>
<br> Za bouřky ve vozidle s uzavřenou kovovou střechou je správné zastavit na nejbližším vhodném
<br> místě (nejlépe na volném prostranství bez vzrostlých stromů),nevystupovat,neotvírat okna ani
<br> dveře,nedotýkat se rádia,volantu,pedálů,řadicí páky ani jiných kovových částí vozu.Vozidlo
<br> je bezpečným útočištěm před dopadajícími blesky,neboť funguje jako tzv.Faradayova klec <.>
<br> Tento fyzikální princip je postaven na skutečnosti,že elektrický náboj působí na povrchu
<br> vodiče,v tomto případě na kovové karosérii,ale už nepůsobí v jeho objemu,tedy uvni...
Nebezpečí požárů
Požární ochrana - nebezpečí požárů v přírodě
<br>
<br> Příčiny vzniku požáru v přírodě,v lese
<br>
<br> Podle působící příčiny lze dělit přírodní požáry na:
<br> • požáry vyvolané přírodními jevy (zásah bleskem nebo samovznícení)
<br> • požáry vyvolané lidským činitelem (vypalování porostů,úmyslné zapálení,nedbalost
<br> při zacházení s ohněm,odhození nedopalku cigarety apod.)
<br> • požáry technického charakteru (vada materiálu nebo konstrukce u různých strojů <,>
<br> úlety jisker z výfuků a brzdných systémů,od elektrických zařízení apod.)
<br>
<br> Hasiči dlouhodobě zaznamenávají nárůst požárů v přírodním prostředí.V letních měsících
<br> kvůli suchému a teplému počasí se riziko vzniku požáru v přírodě ještě zvyšuje.Jejich
<br> nejčastější příčinou je lidská nedbalost.Nejzávažnějšími přírodními požáry jsou ty lesní (dále
<br> je dělíme na požáry pozemní,podzemní a korunové).Podle lesního zákona (zákon
<br> č.289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno kouřit,rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit
<br> mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty.V případě porušení
<br> zákona může být viníkovi uložena pokuta <.>
<br> Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují,protože k nim zpravidla dochází v těžce
<br> přístupném terénu,kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné kvůli
<br> své schopnosti šířit se velkou rychlostí.Navíc chování ohně v lese je mnohdy nevyzpytatelné <.>
<br> Požár se může šířit i pod zemí a je pak velmi obtížné odhadnout,kde se znovu vynoří.Zásahy
<br> na lesních požárech jsou proto časově velmi náročné a vyžadují povolání velkého množství
<br> hasičů,techniky a značné množství vody k hašení.Z těchto důvodů je v lese více než kde
<br> jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.Při znalosti možností vzniku
<br> požáru,dodržováním preventivních opatření a potřebné opatrnosti lze mnoha požárům
<br> předejít <.>
<br>
<br> Nebezpečí požárů v přírodě
<br> příčiny vzniku požáru v přírodě,v lese...
Dopis
e-podatelna: spisovna@hkk.izscr.cz IČ: 70882525 číslo telefonní ústředny: 950530111
ID Datové schránky: yvfab6e DIČ: CZ70882525 číslo ústředního faxu: 495512282
webová adresa: http://khk.hzscr.cz
<br> Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
územní odbor Jičín
<br> Jičín,Dělnická 162,PSČ 506 01
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obce ORP Jičín
Obce ORP Hořice
Obce ORP Nová Paka
<br>
Naše č.j.: HSHK- 1645-1/2022
<br> Vyřizuje: mjr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: romana.steinerova@hkk.izscr.cz
<br>
Datum: 09.05.2022
<br>
<br>
Dne požární bezpečnosti "Pátek 13."
<br>
Vážená paní starostko <,>
Vážený pane starosto <,>
<br>
dovolujeme si Vás oslovit a touto cestou i informovat o konání Dne požární bezpečnosti <,>
který vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků.Své pevné místo v kalendáři má
v pátek 13.V letošním roce připadne tento den na pátek 13.května.Dlouhodobým cílem je
snaha „zlomit“ pověru o nešťastném pátku třináctého.Hasiči v Pátek 13.tradičně ukazují
svou připravenost na mimořádné události,propagují požární ochranu a preventivně působí na
veřejnost <.>
<br> Každoročně je v rámci Dne požární bezpečnosti řešena konkrétní problematika.V letošním
roce se zaměříme na zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru,konkrétně na požáry v přírodním prostředí,které pravidelně přibývají s příchodem
XXXX a provázejí nás přes celé léto až do podzimu <.>
<br> Požáry v přírodě mohou být velmi nebezpečné.Byť můžeme být velmi ostražití a dodržovat
všechna základní pravidla,může se i z malého táboráčku či pálení na zahrádkách,loukách či
v lese během okamžiku stát rozsáhlý a neřízený požár velkého rozsahu <.>
<br> Během jarních či letních měsíců lze očekávat vysoké venkovní teploty,které pak v kombinaci
s absencí srážek představují reálnou hrozbu.I přes relativně nízké venkovní teploty tento rok
hasiči evidovali zvýšený počet přírodních požárů z důvodu sucha již v průběhu prvních
měsíců roku.To mělo v některý...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz