« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Schválený závěrečný účet obce Malé Hradisko za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021[1].pdf [0,32 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/10361/2021/OK/9019 Počet listů: 9
Č.j.: KUOK 109/2022 Počet stran: 9
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malé Hradisko za rok 2021
<br> IČ 00288454
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 31.8.2021 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 27.1.2022 - 31.1.2022 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání hospodaření obce Malé Hradisko za rok 2021 dne 10.8.2021.Posledním
kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 31.1.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Malé Hradisko
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 27.1.2022 - 31.1.2022 - vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> 2
<br> ZÁVĚR Z...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021obec Malé Hradisko[1].pdf [0,07 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Malé Hradisko; IČO 00288454; Malé Hradisko 60,Malé Hradisko,798 49
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> Právní forma:
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: územně samosprávní celek
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 6 056 298,85 0,00 4 689 603,75 0,00
I.Náklady z činnosti 5 305 263,25 0,00 3 936 926,75 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 142 506,56 0,00 164 891,05 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 248 899,79 0,00 243 115,87 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 336 091,57 0,00 3 486,41 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 033 240,77 0,00 186 651,14 0,00
<br> 9.Cestovné 512 19 316,00 0,00 19 589,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 13 347,00 0,00 17 846,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 695 209,68 0,00 701 165,33 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 623 023,00 0,00 1 479 081,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 493 312,00 0,00 446 406,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 3 584,00 0,00 2 960,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 17 545,00 0,00 17 039,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 2 484,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 1 914,09 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 2 ...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 Mateřská škla Malé Hradisko, příspěvková organizace[1].pdf [0,71 MB]
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Malé Hradisko,příspěvková organizace; IČO 70984026; Malé Hradisko 364,798 49 Malé Hradisko Právní forma: Školské zařizení Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 16.2.2022 v 08:44
<br> 1 [ z i 3 | 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běhá Minuié Hlavni činnost Hospodářská Hiaimí činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 525404035 550500570 505255734 511571030 L—Nímay : 51mm ' " : zu 040.05 550 090,00 a 1752 507,24 505 710904 1.Spotřeba manualu 501 150 075,79 317 111,00 174 122.15 253 313.25 2.Spotřeba energie 502 57 591.50 79 501,00 90 505.50 55 500.00 :1.Spoťeba jiných naskladomuným dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Akňvšoa dlouhodobého mom; " * 505 B.Akuvaoe oběžného malemu 807 7.Změna stavu zásob Mostní výroby 508 a.Opravy a udržovánl 511 95 252.07 21 000,00 71 091,25 15 225.72 0.05515515 ' " 512 1 354.00 ' 5 317,40 10.Náidody na reprezentaci 513 1171111115155 vnitrocfgnnizab'ild'l služeb 515 12.05151111510151; 515 147 539,24 127 510,50 13,Mzdové náklady ' 521 1 554 505.00 170 420,00 1 529 003.00 122 251.00 14.Zákonné sodáinl pojištěni 524 5:17 005.00 57 520.00 510 353.00 41 325,00 15.Jiné 5555115 pojmem 525 7 923.00 721.00 7 552.00 510.00 15.zam 55515151 náhody 527 44 257.175 5 405,00 33 711,00 2 443.00 17.Jiné sociáln! náidad'y 528 3 055.00 za 455.00 15.Daň 55111551 5:11 19.Daň : nemviiosti 532 20.Jlné daně a 115515115 535 22,Sniuvni pokuty a úroky : omdlení 541 23.51115 pokuty & penále 542 1 555,00 24.Dary a iná bm'mlamá předáni 545 25.Prodaný 515151141 544 25.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpily Wood-m nuioiku 551 za 573,00 15 355.00 29.Prodaný nomodoby' minut-tý mieiek 552 so.Prodaný dlouhodobý hmotný 515151511 553 31.Prodaná pozemky 554 32.Tvorba & 5151575711572“ 555 33.Tvorba a mam: opravným položek 550 54.Náklady : vyřazonýd': :)on 557 35.Náklady : drobného dlouhodobého majelku 555 100 155.30 55 510.00 38.Ost...
Výkaz FIN k 31.12.2021[1].pdf [0,21 MB]
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: územně samosprávní celek
<br> Obec Malé Hradisko; IČO 00288454; Malé Hradisko 60,Malé Hradisko,798 49
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 100 000,00 900 000,00 911 589,24Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 101,29
<br> 1112 10 000,00 51 000,00 59 916,93Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 117,48
<br> 1113 100 000,00 154 000,00 155 354,31Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,88
<br> 1121 800 000,00 1 265 082,51 1 310 920,85Daň z příjmů právnických osob 103,62
<br> 1122 50 000,00 50 730,00 50 730,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 2 100 000,00 2 731 161,00 2 741 860,10Daň z přidané hodnoty 100,39
<br> 1334 0,00 2 100,00 2 081,07Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 99,10
<br> 1335 0,00 0,20 0,20Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100,00
<br> 1340 207 000,00 208 952,00 208 952,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,00
<br> 1341 7 000,00 8 200,00 8 200,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1361 2 000,00 2 220,00 2 220,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 25 000,00 43 200,00 43 239,33Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,09
<br> 1382 0,00 0,00 2,06Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00
<br> 1511 200 000,00 415 200,00 418 105,85Daň z nemovitých věcí 100,70
<br> 4111 0,00 105 767,60 105 767,60Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 82 100,00 86 100,00 86 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4122 0,00 381 0...
Schválený závěrečný účet obce Malé Hradisko za rok 2021.pdf [0,89 MB]
Schválený závěrečný účet za rok 2021
Obec Malé Hradisko
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Malé Hradisko
Malé Hradisko 60
798 49
<br> 00288454
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 582399074
E-mail ucetnimh@seznam.cz
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 1
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 4
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 5
<br> Vyúčtování fin.vztahů k ost.rozp.Veřejné úrovně.docx 6
<br> Majetek 7
<br> Majetek a hospodaření příspěvkových organizací.docx 8
<br> Komentář.docx 9
<br> Strana
<br>
<br> Obec Malé Hradisko,IČO 00288454 KEO4 1.10.0 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr Uz
<br> 1111 XXXXXX Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 911 589,24 1 100 000,00 900 000,0082,87 101,29XXXXXXXXXX -11 589,24XXX X XXXXX
<br> 1112 XXXXXX Daň z příjmů fyzických osob placená
poplatníky
<br> 59 916,93 10 000,00 51 000,00599,17 117,48XXXXXXXXXX -8 916,93XXX X XXXXX
<br> 1113 XXXXXX Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
srážkou
<br> 155 354,31 100 000,00 154 000,00155,35 100,88XXXXXXXXXX -1 354,31XXX X XXXXX
<br> 1121 XXXXXX Daň z příjmů právnických osob 1 310 920,85 800 000,00 1 265 082,51163,87 103,62XXXXXXXXXX -45 838,34XXX X XXXXX
<br> 1122 XXXXXX Daň z příjmů právnických osob za obce 50 730,00 50 000,00 50 730,00101,46 100,00XXXXXXXXXX 0,00XXX X XXXXX
<br> 1211 XXXXXX Daň z přidané hodnoty 2 741 860,10 2 100 000,00 2 731 161,00130,56 100,39XXXXXXXXXX -10 699,10XXX X XXXXX
<br> 1334 XXXXXX Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu
<br> 2 081,07 0,00 2 100,000,00 99,10XXXXXXXXXX 18,93XXX X XXXXX
<br> 1335 XXXXXX Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
lesa
<b...
Rozvaha k 31.12.2021 obec Malé Hradisko[1].pdf [0,09 MB]
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: územně samosprávní celek
<br> Obec Malé Hradisko; IČO 00288454; Malé Hradisko 60,Malé Hradisko,798 49
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 38 537 741,22 8 448 812,12 30 088 929,10 28 912 781,32
A.Stálá aktiva 30 843 842,07 8 448 812,12 22 395 029,95 22 087 811,77
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 503 113,80 252 444,80 250 669,00 262 861,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 137 113,80 137 113,80 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 366 000,00 115 331,00 250 669,00 262 861,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 29 418 728,27 8 196 367,32 21 222 360,95 20 874 559,07
<br> 1.Pozemky 1 649 346,50 0,00 1 649 346,50 1 647 366,62031
<br> 2.Kulturní předměty 5 040,00 0,00 5 040,00 5 040,00032
<br> 3.Stavby 22 519 128,93 5 505 184,70 17 013 944,23 16 955 096,23021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 734 969,82 888 800,10 1 846 169,72 1 915 275,72022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 12 000,00 6 000,00 6 000,00 6 120,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 796 382,52 1 796 382,52 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 701 86...
Rozvaha k 31.12.2021 Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace[1].pdf [1,11 MB]
R 0 Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Malé Hradisko,příspěvková organizace: IČO 70984026; Malé Hradisko 364,798 49 Malé Hradisko Právní forma: Školské zařizení Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2022 v 08:45
<br>,—
<br> 1 | 2 3 4 a F _ ÚČETNÍ OBDOBÍ Í Název položky su BĚŽNÉ E 7 BRUTTO KOREKCE | NETTO MINUL ! A K TI VA c E |.K E hl 2 140 093,24 972 105.50; 1 215 392,74 990 914,12 A.suti ottovo 1 203 900,90! 072 705,50| 394 240,40 05 směj l.Dlouhodobý nehmotný mojetok 10 011,00 10 011.00j 0,00 3“ 1.Nohmotrté výsledky výzkumu a vývoje 012 |.2.Software 013 ' ň! Ííoenhínííávř _k _M__—“W _ g —gÝ—*á _Ě f—_—"__ň__— __ __Ál 4.Povolenky na emise & preferenční limity 015 ; j 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 010 10 011.00 10 011.001 3.Ostatní dlouhodobý nehmotný mojotek 019 i —í ?.Nedokončortý diouhodoby nehmotný majetok 041 j 4 a.Poskytnuté záiohy na dlouhodobý nehmotný majetok 051 :,* 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 f _! ll.Dlouhodobý hmotný majetek 1 250 942,90 952 094.50; 094 240.40 05 091,0? 1.Pozemky 031 1 T 2.Kulma-tl předměty 032,j 3.Stavby 021 40 152.00 40 152.00! j 4.Somoetmé hmotmovtte věd o soubory hmotmovttýoh věcí 022 510 350,40 110 112,00í 394 240.40 55 souš; 5.Poetttelokd oelky trvalých pornem 025 ; ? &.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 02s oss 430,50 sss 430,50| ; 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 —í s.Nedokonoený dlouhodobý hmotný majetek 042 ] j 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 : ! 10.Dlouhodobý hmotný mejetok určený k prodeji 035 i —í lll.Dlouhodobý nnonontrnojetok 0,00 0,00' 0.00 0.70; 1.Majetkové účasti v osobách : rozhodujícím tdivom 061 A 2.Majetkové účasti v nohách e podstatným víivem 002 |,3.Druhové cenné papíry držené do splet-tow 063 \ ! 5.Termínované vklady dlouhodobé osa \ ; 6.Ostatní dlouhodobý ňnartční majetek oss : ] lv.Dlouhodobé pohlndůvky 0,00 0,00j' 0,00 0,00! 1.Poskytnute návratné finanční výpomo...
Příloha k 31.12.2021 obec Malé Hradisko[1].pdf [0,09 MB]
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: územně samosprávní celek
<br> Obec Malé Hradisko; IČO 00288454; Malé Hradisko 60,Malé Hradisko,798 49
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Změny právních předpisů neměly zásadní dopad na účetnictví obce a nemění dosavadní použití syntetických účtů <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka nemá operace v cizí měně <.>
O zásobách účtuje účetní jednotka metodou A <.>
Hranice významnosti při přeceňování reálnou hodnotou je 51 tisíc Kč <.>
Účetní jednotka nemá účelové fondy <.>
Účetní jednotka rezervy netvořila <.>
Od r.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku.Účetní jednotka používá při odepisování majetku rovnoměrný způsob odepisování.Odpisy účtuje čtvrtletně <.>
Pořízený majetek bezúplatně od VÚJ účtován 031/401 <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č.563/1991Sb <.>,o účetnictví,vyhlášky 410/2009 sb <.>,a platných českých účetních standardů <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1 404 218,86 932 322,16
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 5 518,00 5 518,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 131 746,96 126 278,96
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 1 266 953,90 800 525,20
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krá...
Příloha k 31.12.2021 Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace[1].pdf [2,99 MB]
P Ř Í I.0 H A
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Malé Hradisko,přispěvková organizace; IČO 70984026; Male Hradisko Školské zařizení Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2021 (v Kč,3 přesnost! na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 16.2.2022 v 08:50
<br> 354,798 49 Maiě Hradisko
<br> A.1.Informace podle 5 1 odst.3 zákona
<br> Příspěvková organizace bude nadále pokračovat ve své činnosti,nenastává žádná skutečnost.která by ji omezovala nebo by ii bránila v této činnosti pokračovat <,>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> U příspěvkové organizace nedošlo v roce 2021 ke změně předmětu její činnosti <.>
<br> A.3.Informace podle 5 ? odst.5 zákona
<br> Příspěvková organizace účtuje v souladu s platným zákonem o účetnictví <.>
<br> AA.Informace podle 5 '! odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA účarnl osoosl ' Čislo Název 5" BĚŽNÉ | MINULÉ PJ.Majetek a závazky účetní jednotky 486 609.00 486 609.80 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 486 509.80 486 609.50 F.ll.Krůpodmmohl.: tnnaferů a kriticpodmuvuky : “nafotil 0.00 0.00 1.Králicpodmpohledavky : předtinancování u'ansfenš 911 2.Krátkpodmzávazky z předhnancováni uansferů 912 3.Kratk.podm.pohledávky ze zahraničních lransferů 913 4.Králk.podm.závszký ze zahraničních nansferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915 5.Ostatní krátkpodmzávazky : sansíerů 91 & P.Ill.Podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou oeobou 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užlvánl majetku jinou osobou 921 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu ůpl.užíváni majetku jin.osobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sm|.o výp.923 4.Dl.podm.poh|.z důvodu uživ.maj.j.osobou na záld.sml.o výp.924 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku josobou : j.dův.925 6.Dlouh.podn1.pohl.z důvodu užívání majetku Losobou zj.dův.926 P.IV.Další podmíněné pohledávky 0...

Načteno

edesky.cz/d/5350969

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz