« Najít podobné dokumenty

Obec Čestlice - TJ SOKOL ČESTLICE, z.s. - VPS o finančním příspěvku č.1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čestlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TJ SOKOL ČESTLICE, z.s. - VPS o finančním příspěvku č.1/2022 (2.11 MB)
Veřejnoprávní smlouva o finančním příspěvku č.112022 1.TJ soKol črsrttcr,z.s.se sídlem Ke Hřišti I95,251 01 Čestlice zastoupený Miroslavem Doksanským,předsedou výkonného výboru a Josefem Zmeškalem,členem výkonného výboru IČ 6293006I bank.spoj.: Česka spořitelna č,ú.:422831349/0800 (dále jen,<,> příjemce") a 2.Obec čestlice se sídlem: Pitkovická 290,Čestlice,25I01 Čestlice zastoupená Martinem Divišem,starostou obce IC:00240125 bank.spoj.: Komerční banka č,ú.:10324201/0100 (dále jen,<,> poskýovatel") V souladu ustanovením § 10a odst.5 zákona ě,25012000 Sb,<,> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znéní pozdějších předpisů,a § 159 a násl.zákonaě.50012004 Sb <.>,správní řád,ve znénipozdějších předpisů,uzavirajítuto vEŘEJNopRÁvxí stvtlouvu o po SKyT|{uTí FINANČXÍHO PŘÍSPĚVKU čHnek I.Předmět a účel smlouvyo doba dosažení účelu Příjemce podal poskytovateli dne 21.3.2022 žáďost o poskytnutí dotace - finančního příspěvku zrozpočtu obce pro rok2022 zaiěelemvyužití finančních prostředků na fotbalové tréninky a turnaje mládeže,letního soustředění dětí,fotbalové tréninky a zápasy dospělých,údržbu areálu fotbalového hřiště v Čestlicích,provoz a udržbu budovy č.p.195 sportovních kabin a podporu dobrovolných kulturních akcí fotbalového klubu TJ SOKOL ČESTLICE,z.s.v roce 2022.čHnek II.Výše finančních prostředků Poskytovatel poskytne příjemci na projekt uvedený v článku I.smlouvy finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských),a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy na shora uvedený bankovní účet příjemce.I 1.Clánek III.Povinnosti příjemce Příjemce poskytnuté finanční prostředky přijímá.Zavazuje se je použít pouze za účelem uvedeným v článku I.smlouvy s využitím do 31.12.2022.Příjemce je povinen poskytnuté finanční prostředky využívat řádně a hospodárně,odděleněje sledovat v účetní evidenci a poskytnout součinnost při veřejnosprávní kontrole prováděné poskytovatelem.V případě nevyužití poskytnuté dotace je příjemce povinen poskytnuté finanční pro...

Načteno

edesky.cz/d/5350673


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čestlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz