« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva (14.86 kB)
Účetní jednotka
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 69609926
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> V souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy č.708 a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> 1.Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen dne 30.9.2021
Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,a Směrnicí č.1/2011 o inventarizaci.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Termín řádných inventur byl dodržen <.>
<br> 1.Proškolení členů inventarizační komise
Proškolení inventarizační komise proběhlo v budově Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 30.11.2021.Doložena prezenční listina <.>
<br> 1.Průběh inventarizace
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021
Inventarizace byla zahájena dne 17.1.2021
Inventarizace byla ukončena dne 20.1.2022
Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Inventarizační komise:
<br> Předseda: Ing.XXXXX XXXXX /starosta obce Pstruží/
Člen inventární komise: XXXXX XXXXXXXX /starostka obce Baška/
<br> X.Vyjádření inventární komise
Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků,který je zaznamenám v inventurních soupisech.Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br>
5.Prohlášení inventarizační komise
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví a Směrnicí č.1/2011 pro provedení inventarizace <.>
<br>
Dne: 20.1.2022
<br>
<br> S výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2021 byli seznámení dne 21.1.2022 předsedkyně a místopředseda Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy <.>
<br>
<br> RNDr.X...
Zpráva o výsledku přezkoumání (5.14 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
<br> za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Název prověřovaného subjektu: Zájmové sdružení Frýdlantsko—Beskydy,IC: 69609926 se sídlem: Náměstí čp.3,Frýdlant nad Ostravicí,PSČ 739 11
<br> Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: předsedkyně svazku obcí paní RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Auditorská společnost: Moravskoslezský audit,s.r.o <.>,č.oprávnění 523
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí: lng.XXXXX XXXXXXXX,auditorské oprávnění č.XXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> v souladu s ustanovením © 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením © 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání hospodaření: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,Náměstí čp.3,Frýdlant nad Ostravicí
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí provedeno: - přezkoumání hospodaření proběhlo dne 25.1.2022
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí auditorskou společností: - první činnost auditora: zaslání seznamu podkladů pro přezkoumání hospodaření,den provedení — 19.1.2022 - poslední činnost auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy: převzetí „prohláš...
Výkaz zisku a ztrát (100.55 kB)
Licence: D26J XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 69609926
Název: Zájmové sdružení  Frýdlantsko-Beskydy 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 1 178 362,34    1 378 860,09   
<br> I.Náklady z činnosti 853 811,34    868 822,59   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 466,00    27 967,80   
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 724 274,34    711 535,79   
<br> 13.Mzdové náklady 521 120 000,00    120 000,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524        
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00    400,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 01.02.2022 8h58m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D26J XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu F-B (127.69 kB)
Licence: D26J XCRGBA1A / A1A (01012021 / 01012021)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Zájmové sdružení  Frýdlantsko-Beskydy 
Náměstí č. 3
<br> 739 11  Frýdlant nad Ostravicí
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 882 450,00  882 450,00  882 450,00 
<br> 0000 Bez ODPA 882 450,00  882 450,00  882 450,00 
<br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00  80 000,00  101 040,00 
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 429 840,00  429 840,00  429 840,00 
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.509 840,00  509 840,00  530 880,00 
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 392 290,00  1 392 290,00  1 413 330,00 
<br> 15.02.2022 13h 6m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: D26J XCRGBA1A / A1A (01012021 / 01012021)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2229 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní
úrovně
<br>   107 000,00   
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě   107 000,00   
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00  120 000,00  120 000,00 
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00  1 000,00  400,00 
3639 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00  1 000,00  466,00 
3639 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00  1 399,00  1 308,00 
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 21 000,00  20 800,00  20 570,00 
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a
<br> kom.technol
6 000,00  8 801,00  3 993,00 
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb 701 000,00  710 000,00  698 403,34 
3639 5222 Neinve...
Rozvaha F-B (105.42 kB)
Licence: D26J XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 69609926
Název: Zájmové sdružení  Frýdlantsko-Beskydy 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 326 443,49  671 761,48  1 654 682,01  1 399 424,35 
<br> A.Stálá aktiva 675 254,30  663 024,48  12 229,82  18 346,82 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 399 577,80  391 738,80  7 839,00  11 759,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 7 477,80  7 477,80     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 392 100,00  384 261,00  7 839,00  11 759,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 275 676,50  271 285,68  4 390,82  6 587,82 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021        
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 219 996,50  215 605,68  4 390,82  6 587,82 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 55 680,00  55 680,00     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 01.02.2022 8h57m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR ...
Příloha F-B 2021 (113.87 kB)
Licence: D26J XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 69609926
Název: Zájmové sdružení  Frýdlantsko-Beskydy 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti. Ke změně metody z důvodů ukončení činnosti nedošlo <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby účetní jednotka nemá. V roce 2021 nebyl pořízen hmotný ano nehmotný majetek vlastní činnosti. Cenné papíry účetní jednotka nemá. Majetek bezúplatně převedený státem v roce 2021
účetní jednotka neměla.Odpisování majetku je prováděno s ustanovením zákona č.563/19941 Sb <.>, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů s vyhláškou č.410/2009 Sb. a ČUS 708 - odpisování
dlouhodobého majetku. Způsob odpisování zvolila účetní jednotka rovnoměrný. Účetní jendotka neměla v roce 2021 žádné platby v cizí měně.<.>  peněžní fondy účetní jednotka nemá <.>
<br> 01.02.2022 9h 7m12s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D26J XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2 600,00  2 600,00 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2 600,00  2 600,00 
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krá...
Návrh ZÚ F-B (100.52 kB)
Licence: D26J XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br> Zájmové sdružení  Frýdlantsko-Beskydy 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 15.02.2022
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 69609926
<br> název Zájmové sdružení  Frýdlantsko-Beskydy 
<br> ulice, č.p.Náměstí č. 3
<br> obec Frýdlant nad Ostravicí
<br> PSČ, pošta 739 11
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 558 604 111
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 15.02.2022 14h14m10s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D26J XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy 509 840,00  509 840,00  530 880,00 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 882 450,00  882 450,00  882 450,00 
<br> Příjmy celkem 1 392 290,00  1 392 290,00  1 413 330,00 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00  80 000,00  101 040,00 
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 80 000,00  80 000,00  101 040,00 
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.80 000,00  80 000,00  101 040,00 
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 429 840,00  429 840,00  429 840,00...

Načteno

edesky.cz/d/5341861

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz