« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Veřejná vyhláška oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - rekonstrukce ulice K Vodopádům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - rekonstrukce ulice K Vodopádům
Město Beroun Tel.: +420 311 654 111 Pracoviště:
Husovo nám.68 e-mail: posta@muberoun.cz Politických vězňů 20
Beroun-Centrum ID Datové schránky: 2gubtq5 Beroun-Město
266 01 Beroun www.mesto-beroun.cz 266 01 Beroun
IČO: 00233129
<br>
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br>
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
03.05.2022 MBE/29930/2022/DOPR-
<br> TrI
00401/2022/DOPR/3 Ing.Ivana Trunečková/
<br> 311654328
doprava12@muberoun.cz
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení
<br> zahájení společného územního a stavebního řízení
<br>
Stavebník Obec Srbsko,K Závěrce 16,267 18 Srbsko,zastoupená ing.Věra Procházková,Zahradníčkova 18 <,>
<br> 150 00 Praha 5 podal dne 26.10.2021 žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu
<br> „Rekonstrukce ulice K Vodopádům,Srbsko“
<br> na pozemcích parc.č.601/2,601/3,375/18,601/5,601/6,601/7,601/8,601/9,601/11 v k.ú.Srbsko u Berouna <.>
<br> Jedná se o rekonstrukci stávající ulice K Vodopádům v délce 195m.Komunikace o šířce 3,6m bude bez
<br> zvýšených obrub odvodněna vsakováním vprostřed vozovky.Součástí komunikace je opěrná zeď délky 57m <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako
<br> speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č <.>
<br> 13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních
<br> komunikacích),oznamuje v souladu s ust.§ 94m odst.1 stavebního zákona zahájení řízení Od ohledání na
<br> místě a ústního jednání speciální stavební úřad v souladu s ust.§ 94m odst.3 stavebního zákona upouští,neboť
<br> jsou mu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a
<br> stanovení podmínek k jejímu provádění <.>
<br> Dotčené orgány mo...

Načteno

edesky.cz/d/5341062

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz