« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - KÚ KhK - Veřejná vyhláška -Bobr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (440 kB)
45765 2022 K"
<br> jjjjjjjjlíljii |||||||I||l||||
<br> maz Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Dle rozdělovníku
<br> vAš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA (o.j.): KUKHK-1820íZPí2022-20
<br> VYŘIZUJE: RNDr.XXXXX XXXXX
<br> ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny LINKA | MOBIL: 727 949 537
<br> E-MAlL: tnosek©kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM:03.05.2022
<br> Počet listů: 1 Počet příloh: 1ílistú:
<br> Počet svazků: O Sp.znak,sk.režim: 246.3 N10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Králověhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.5 29 odst.1 a g 67 odst.1 písm.9) zákona č.1292000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.& 75 odst.1 písm.d) a ust.čj 77a odst.5 písm.0) zákona č.114,11992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK),v souladu s š 25 a 5 173 zákona č.5002004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),timto
<br> zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko,Orlické hory,Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma,a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu) <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu s ustanoveními š— 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) ZOPK,povoluje na území KHK ve správě krajského úřadu za stanovených podmínek v zájmu prevence závažných škod na rybolovu,vodách...

Načteno

edesky.cz/d/5340882

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz