« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceZávěrečný účet DSO Pečecký region za rok 2021 5,2 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Dobrovolný svazek obcí Peč ecký region Závé reč ný ú č et za rok 2021 Obce: Peč ky Dobřichov Hořátev chotutice kostelní Lhota Milč ice Nová Ves pí sková Lhota Plaňany Radim Ratenice Tatce Velim Vrbč XXX XXXXXX Lhota Statutární zástupce: XXXXX XXXXXX předseda svazku q.Závé reč ný ú č et za rok 202I DSO Peč ecký region DSO Peč ecký region hospodařil v roce 2021 podle schválené ho rozpoč tu.Během roku shromá¾ ďění starostů schválilo celkem 6 rozpoč tových opatření.Rozpoč et v roce 202t zahrnava|: vlastní č innost Dso Projekt llProtipovodňová opatření 'l Projekt "Studie odtokových poměrů na Výrovce" Projekt " Zaadňitelný rozvoj Peč ecké ho regionu" V roce 2021byla poskytnuta dotace ve vý¹ i 70 000,--Kč obč anské mu sdru¾ ení RESPONDEO,z.s.na zaji¹ tění sociální ch slu¾ eb,nObč anské poradny*.V č ervnu 2021 jsme obdr¾ eli dotaci od Středoč eské ho kraje ve vý¹ i 600 000r--Kč na "Dokonč ení prací na Studii odtokových poměrů na Výrovce".Dotace bude č erpána v roce 2022.V roce 2020 nám byla schválena dotace od MMR na projekt "Za udr¾ itelný rozvoj Peč ecké ho regionu" ve vý¹ i 200 000,--Kč.Tento projekt se nemohl uskuteč nit z dů vodu pandemické situace a byl reallzován a¾ v roce202|.Dotaci jsme obdr¾ XXX v prosinci}aXl.Projekt Protipovodňová opatření zahrnuje výdaje v době udr¾ itelnosti.Jedná se o seryisní č innost,posouzení funkč ní způ sobilosti a poji¹ tění.Dobrovolný svazek obcí Peč ecký region provedl řádnou inventarizaci maj etku a záv azků k 31.12.2021.a a a a Krajský ú řad §tředoč eské ho kraje provedl přezkoumání hospod aření za rok202l.Kontrola proběhla v období L.12.2021a22.3.2022 se závěrem Nebyly zji¹ těny chyby a nedostatky.(§10 odst.3 pí sm.a) zákona č.42aD004 Sb.) Zpráva je pří lohou závěreč né bo ú č tu.V Peč kách dne 29.4.2a22 LiCence: DeZP Zpracova-t; jiřioa Dou¹ ová ič c: ]01C296t i.liniSter§t,/o f inanCi GINis Expre§§ - UcR Datun Zpraccváni: a9.a2,?0?2 Č as zpracováni.: ucRcBAlA {v Kč ) verze 01012s21 1 1h28m22s Strana : 1 VÝIGZ PRO HODNOCENÍ PLNĚN...

Načteno

edesky.cz/d/5340758


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz