« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map BPEJ na části k.ú. Kleneč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ Kleneč.pdf (969.04 kB)
Fsmw STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/1 ta,130 00 Praha 3 - Žižkov,ičo: 01312774,DIČ: cz 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Ustecký kraj,Pobočka Litoměřice Velká Krajská 44I1,Litoměřice-Město,412 01 Litoměřice Váš dopis zn.: !- Zadne: Dle rozdelovniku !CBEGNÍ ÚŘAD KLENÉŠ
<br> Naše značka: SPU 155517í2022
<br> Spisová značka: spa479/2021-508204 iaai—53% cti/51%“
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX M
<br> ID DS: Z49pel'3 _- _u-.\.o-._.--.—,".<.>.v-.<.> no.------------------------------ E-mail: p.!ravnicek©spucr.cz
<br> Datum: 4.5.2022 SPU15551TI2D22
<br> Illlllllljljjjljjjljljljjjllllll
<br> OZNÁMENÍ
<br> o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú.Kleneč
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Litoměřice,jako správní orgán věcně & místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,oStátním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.2911991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ"),v souladu s ust.% 5 odst.4 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 06.05.2022 do 05.06.2022 na Státním pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Ústecký kraj,Pobočce Litoměřice a na Obecním úřadě v Klenčí,kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů,tj.nejpozději do 04.06.2022 případné připomínky a námitky <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Litoměřice po vyhodnoceni došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústeck...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz