« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nachová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nachová
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0096697/2022/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/ZAV TEL.IE-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br> Vyvěšeno dne: - 5 05 ZĎZZ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
<br> Brno 04.05.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: - 5 -05- 2022
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu‘),dne
<br> 15.02.2022 obdržel podání společnosti JNDS projekt,s.r.o <.>,ičo: 05734894,se sídlem Mlýnská 905/6 <,>
678 01 Blansko,s doplněním dne 07.03.2022 na základě výzvy MMB ze dne 18.02.2022 k odstranění
<br> jeho nedostatků,ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci,ulice Nachová,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,společnosti KUKLY Ii.s.r.o <.>,Ičo:
<br> 06260888,se sídlem Rybářská 1006/5a,60300 Brno,formou výkresu číslo přílohy D.1.1.2.g,„NÁZEV
<br> VÝKRESU SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,„KUKLY Ii — Zkapacitnění parkování na ul.Nachová
<br> SO 100 Pozemní komunikace SO 700 Objekty pozemních staveb k.ú.Řečkovice“,„INVESTOR:
<br> KUKLY II.s.r.o <.>,Rybářská 1006/Sa,603 00 Brno“,„STUPEŇ PD DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY“ <,>
<br> „ZAKÁZKA 25JNDS/21“,„FORMÁT 10 A4“,„DATUM 10/2021“,„MĚŘÍTKO 1:250“,zpracovaného
<br> společností JNDS projekt,s.r.o.‚ ičo: 05734894 <.>
<br> Společně s tĺmto podáním MMB dále obdržel kopii stanoviska Policie České republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,č.j <.>
KRPB-214168-4/čJ-2021-0602Dl-KOL,ze dne 0501.2022,pod názvem „“Rozšíření odstavných
<br> a parkovacích ploch na ulici Nachová v Brně“ - stanovisko.“ <.>
<br> MMB dne 13.04.2022 pod č.j.: MMB...

Načteno

edesky.cz/d/5339999

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz