« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Územní rozhodnutí - Němčice- rekonstrukce veřejného osvětlení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí - Němčice- rekonstrukce veřejného osvětlení
Městský úřad Volyně
odbor stavební úřad a ŽP
<br> Nám.Svobody 41,387 01 Volyně
tel.: 383 317 222,fax: 383 317 225
<br> Spis.zn.:
Vyřizuje:
<br> MěÚV/1102/2022/04/Dv
XXXXXXXXX XXXXX
<br> Volyně dne X.X.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Volyně,odbor stavební úřad a ŽP,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
kterou dne 7.3.2022 podal žadatel
<br> Obec Němčice,IČ: 00667731,Němčice 44,387 19 Čestice v zastoupení společností ELEKTROSTAV
Strakonice,s.r.o.Písecká 283,386 01 Strakonice,IČ: 47239034
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
pod ozn.:
<br> „ NĚMČICE – REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“ <,>
s umístěním stavby na pozemcích par.č.490,488/3,267/2,277/2,st.54,468,6/4,68,55/8,55/3 <,>
<br> 55/10,469/3,45,1277,473/2,135/5,1270/1,485/2,470/5,465/2,465/3,1266,487/3,59,41,7/1,st.64 <,>
6/5,6/2,6/1,69/1,467/1,63/2,134/3,351/1,347/1,266/2,st.68,35,58/1,st.47,355/1,1141,135/4 vše v
<br> k.ú.Němčice u Volyně,obec Němčice <.>
a) Popis a účel stavby:
Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení v obci Němčice u Volyně.Z důvodu plánované rekonstrukce
distribuční sítě elektrické energie (spol EG.D,a.s.),která bude spočívat v kabelizaci sítě NN v obci a s
tím související demontáží venkovního vedení NN + VO vč.podpěrných bodů,bude provedeno nové
zemní kabelové vedení sítě veřejného osvětlení v obci Němčice o délce cca 2623 m včetně nového
uzemnění (v délce cca 1280 m),nových pilířů veřejného osvětlen...

Načteno

edesky.cz/d/5337653

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz