« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Schválené rozpočtové opatření č.1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č.1/2022
obec Dolní Pohleď,lČo 00640328 KEo4 1_.9.7 UR006 Rozpočtové změny s dŮvodovou zprávou Schválené rozpoětové opaťení é.U2O22 Zasnlpitdstvu předloženy ke scÝwáení úpraqy rozpořlu: Příimy Par h' ús Akce N+Z+llz ZJ Pítvúlíhútffi Znňa fuznělnĚfuázev 4L12 celkem za par: 60 mo,m 10 5{n,00 7o 5fi}"0o Ndlw.pňi.ťansúeryze stío4.v íámci 60 000,00 10 500,00 70 500,00 L0B7 21ja Celkem za Par: lGř 100 000,00 B3B 050,00 938 ffiO"00Pňinyz plonájmu pozemlo] 10o 000,00 &}B 05{1,00 s}B lr50,00 ct ospolďenské funkce lesŮ 6L7L 2L7l,Celkemzahr: a171 0,00 120,00 l20,fi) Příjem z podrytov.ánídužeb,výroHai,0,|[ 1il0,00 lil0,il)Ónrrostnú§tríspáty Přimy celkem 160 000,00 848 670,00 1 008 670,00 Výdaie Paí H ors Akcž it}z+Ilz zJ PtiŇtíhďttfr změn fuzlě,íĚlÉzg 1(xl7 5169 celkem za Paí: 1037 6O{n0,00 50m0,m 11O m0"O0NiálqJpostartíó dÉeb 60 000,00 50 000,00 110 000,00 Cerospolečenské funkce lesů 33/,t 513íI Celkem zaPar:3341 0"0o 24 5{n"0o 24 500"00 Díúný dlouhodobý hrretý maietek 0,00 24500,00 245{Xl,íXlRozhlasatelevize 3639 5169 36š,613) Celkem za Par:36íl!) 0,00 16 340,00 16 340,00 NálQp ostatníď dužeb 296 m0,00 2 760 m0"m 3 056 mO"0O Pozemlgt 296 000,00 2T16§,00 3 072 34{1,00 Komunální služby a územní roanoi 6l?L 5179 6171 52 6L7L 5362 Celkem za Par: 6171 6 0fi),00 22g,Ň 6 220,O0ostafrtí ná|crpyfrnde nezŇaené 0,0o 1 800,00 1 8{n,0o Ndín€sriční tíansfery spoilďm 0,00 80"00 80,00 Plalby daní a poplatků státnímu 6 (m,00 2100,00 8llxl,fit Ónnost mústnísprfuy Výdaie ce{kem 36a 000,00 2 852 94{1,00 3 214 9.10,íx' Financování Par ful Org Akce N+Z+Uz ZJ Pťt@níhodnoÍa Změtn PozmáňNázelt 8115 0.0o 2 W 27o,w 2 w z7o,w zfilěna starrrr kárkodobých prost CdkemzaPar: 0,0o 2í,í'427o,w zoí,4zlo,í§ Financování celkem 0,00 2oo427o,0o 2ov27o,o0 DŮvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1 V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpoftových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opařenív případě změn rozpočtov,ých prosfredlď nazávazŇch ukazatelích (např.změna obiemu nebo přesurrlt mež...

Načteno

edesky.cz/d/5337512

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz