« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Katastrální úřad Klatovy - oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva občanům.docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
 
Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru
nemovitostí dostatečně určitě
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nedostatečně identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
 
 
Informace pro veřejnost 2022.docx
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
<br> Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
<br> V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka <.>
<br> Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.Přihlásí-li se ÚZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti,ÚZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
<br> Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
<br> Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz,může se obrátit na odbor Odloučené pracoviště Klatovy,Randova 167/I,339 01 Klatovy,tel.č....
Břežany.xlsx
List1
Název obce Název kú Název Adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Břežany Břežany XXXXXX XXXXX XXXXX Břežany X X XXXX trvalý travní porost Břežany XXXXXX,č.3198 216
Břežany Břežany XXXXXX XXXXX XXXXX Břežany X X XXX ostatní plocha ostatní komunikace Břežany 614891,č.2167/10 217
Břežany Břežany XXXXXX XXXXX XXXXX Břežany X X X ostatní plocha ostatní komunikace Břežany 614891,č.2196/13 217
Břežany Břežany XXXXXX XXX Třebomyslice,XXXXX Horažďovice X X XXX lesní pozemek Břežany 614891,č.1620/5 231
Břežany Břežany XXXXXX XXX Třebomyslice,XXXXX Horažďovice X X XXX lesní pozemek Břežany 614891,č.1621 231
Břežany Břežany XXXXXXXXX XXXXXX Třebomyslice,XXXXX Horažďovice X X XXX lesní pozemek Břežany 614891,č.1620/5 231
Břežany Břežany XXXXXXXXX XXXXXX Třebomyslice,XXXXX Horažďovice X X XXX lesní pozemek Břežany 614891,č.1621 231
Břežany Břežany XXXXXXX XXXXXXXX Panoramastrasse XX,XXXXX Amstetten,Německo X XX XXXX trvalý travní porost Břežany 614891,č.2502 212
Břežany Břežany XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Břežany X X 147 ostatní plocha ostatní komunikace Břežany 614891,č.2287/20 203

Načteno

edesky.cz/d/5337333

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz