« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Katastrální úřad Klatovy - oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva občanům.docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
 
Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru
nemovitostí dostatečně určitě
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nedostatečně identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
 
 
Informace pro veřejnost 2022.docx
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
<br> Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
<br> V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka <.>
<br> Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.Přihlásí-li se ÚZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti,ÚZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
<br> Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
<br> Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz,může se obrátit na odbor Odloučené pracoviště Klatovy,Randova 167/I,339 01 Klatovy,tel.č....
Břežany.xlsx
List1
Název obce Název kú Název Adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Břežany Břežany XXXXXX XXXXX XXXXX Břežany X X XXXX trvalý travní porost Břežany XXXXXX,č.3198 216
Břežany Břežany XXXXXX XXXXX XXXXX Břežany X X XXX ostatní plocha ostatní komunikace Břežany 614891,č.2167/10 217
Břežany Břežany XXXXXX XXXXX XXXXX Břežany X X X ostatní plocha ostatní komunikace Břežany 614891,č.2196/13 217
Břežany Břežany XXXXXX XXX Třebomyslice,XXXXX Horažďovice X X XXX lesní pozemek Břežany 614891,č.1620/5 231
Břežany Břežany XXXXXX XXX Třebomyslice,XXXXX Horažďovice X X XXX lesní pozemek Břežany 614891,č.1621 231
Břežany Břežany XXXXXXXXX XXXXXX Třebomyslice,XXXXX Horažďovice X X XXX lesní pozemek Břežany 614891,č.1620/5 231
Břežany Břežany XXXXXXXXX XXXXXX Třebomyslice,XXXXX Horažďovice X X XXX lesní pozemek Břežany 614891,č.1621 231
Břežany Břežany XXXXXXX XXXXXXXX Panoramastrasse XX,XXXXX Amstetten,Německo X XX XXXX trvalý travní porost Břežany 614891,č.2502 212
Břežany Břežany XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Břežany X X 147 ostatní plocha ostatní komunikace Břežany 614891,č.2287/20 203

Načteno

edesky.cz/d/5337333

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz