« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Zápis místní komise o výsledku hlasování v městské části Brno-Chrlice 08102016154440.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis místní komise o výsledku hlasování v městské části Brno-Chrlice 08102016154440.pdf

\ Z6pis tUiSfM komise o qfsledku hlasov6ni v m6stsk6 ddsti v mEstsk6 d6sti Bmo.<.>.<.> 9.f.p.:1.?E.<.>.<.>,obec Brno-mdsto probdhlo dne7.a g.iijna 2016 hlasovrinf v mistnim referendu o otdzkdch:,<,> 1' Souhlasfte s tfm,aby mEsto Brno podniklo bezodkladn6 vlechny kroky v samostatn6 pfisobnosti kmodernizaci i,eleznilni itanice,<,> Brno-hlavnf n6draLi,vdosavadnf poloze pod6l ulice Nfdrailni? \ 2' Souhlasite s XXX,aby mEsto Brno podniklo bezodkladnd vXechny kroky v samostatnX prisobnosti s cilem prosadit,aby se nejlep5f ielenf modernizace Zelezniinf stanice,rBrno-hlavni nidr aLi" uriilo p rostiednictvf m s o u stavy otevienych n rivrh ovf ch s o ut6Zi?,<,> I.v prubdhu hlasoviini a pii zjisfov6nf vysledrl hlasov6ni $ylJ-- nebyly stiznosti nebo ozn6meni.Jejich strudn;i obsah,pirjat6 usneseni a jejich uvedeny v samostatne piiloze na.<.>.<.>.If.<.>.<.> listech.<.> ) mfstni komisi pod6ny strudn6 zdtivodn6nf jsou II.Po piezkoumrini piedanfch zdpisri olaskovych komisi byly zji5tdny niZe uveden6 hlasovdni v mistnim referendu v m6stsk6 d6sti.<.> 3.3 |:,<.> -O.<.> :.Ch D ur eE podet hlasovacfch okrskri v mdstsk6 d6sti podet okrskovfch komisi,kter6 piedaly vysledek hlasovrini celkoqi podet opr6vndnych osob zapsarrfchv mdstsk6 d6sti ve vypisech ze seznamu opr6vn6nych osob ajeho dodatku celkovy podet opr6vndnych osob,kterjm byly vydriny hlasovaci listky a riiednf ob6lky celkov'.i podet odevzdanych uiednich ob6lek celkovd r,ysledky i.S

Načteno

edesky.cz/d/533640

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz