« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPK Kladno.pdf
„___—.d—
<br> WS“ POU
<br> fl HEH! 0-3 r Jí'Í“
<br> ona if mms ?;
<br> SCHÉMA'I'A PRO OZNAČENÍ PR
<br> \(IOVNÍCLH MÍST v OBCI
<br> 09 evo — m;? QNÉW
<br> [!?/á;
<br> “Li HEPUF
<br> ' 5,0 m)
<br> vyjimecne
<br>,5(
<br> min.5
<br> Č 2/0 fam
<br> L.lKY
<br> POLICIE
<br> PE )( TO'V_\| ž-lv'uv „
<br> 1501/va
<br> A9 \:íío <.>,:r'v vono <,>
<br> u <,>
<br> v::
<br> 1)
<br> í'-
<br> Jů
<br> —— cca
<br> 50
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatže- ním <.>
<br> příčná uzávěra jednostrannými smérovucnmi deskami odstup podélné 1-2m
<br> příčné 0,6 -1m
<br> podélná uzávěra oboustrannými smémvacími deskami odstup max.10m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacimi deskami odstup podélné 1-2m
<br> příčné 0,6-1m
<br> výstražná světla typu 1 na každé Sínéfovam desce
<br> 1) užíti dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20
<br> vzdálen ostí v metrech
<br> „fází/„ %
<br> SCHEMATA PRO OZNAČENÍ mw;
<br> ovn ICH MÍST v OBCI
<br> og aso „
<br> ITW" hl
<br> na:—t
<br> 1)
<br> min.275
<br> ÍLW-
<br> POU -
<br> :; t_líšLíífíY
<br> atol
<br> tříští
<br> max.20
<br> [\1
<br> „ZpZZ/p/Mďé
<br> cca 50
<br> iSchéma B/2
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatíže- Šním.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
<br> podélná uzávěra oboustrannymi smerovaCImi deskami odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straně chodníkw stezky pro cyklisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu i
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap.6.1.2)
<br> 2) užítídopravních značek a dopravních zařize- ní v případě souběžných parkovacích pruhů,chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat 5/16 až 8/20
<br> Vzdálenosti v metrech
<br> E—YI'ŘEDO
<br> \L'U \? PEN! Š) ' \/
<br> <,>
<br> Brasília—io kn „„
<br> [iii)WR/A/ixlí u—t' „...
VV OOP Přechodná úprava provozu.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-40105/2022-MASPE
<br>
ZKP Kladno,s.r.o.IČ 47545445
Vinařice č.p.669
273 07 VINAŘICE U KLADNA
<br>
Naše sp.zn.: OD-11569/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 03.05.2022
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad obce
s rozšířenou působností,vykonávající podle § 66 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších
přepisů,přenesenou působnost,stanovenou mu ust.§ 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších změn a
doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“),a po předchozím písemném vyjádření příslušného
orgánu Policie ČR,postupem podle § 77 zákona o silničním provozu a využití ustanovení části šesté
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)
vydává toto:
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY <,>
<br>
kterým se stanovuje
<br>
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br>
(podle ustanovení § 77 zák.č.361/2000 Sb <.>,v platném znění)
<br>
Oprava a údržba silnic II.a III.třídy v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem –
<br> XXXXX XXXXXXXX pro rok XXXX
<br>
Článek X
Zadavatel,zhotovitel,důvod,termín a místo úpravy
<br> 1.Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj,IČ: 00066001,Zborovská 11 <,>
150 21 Praha 5
<br> 2.Zhotovitel: ZKP Kladno,s.r.o <.>,Středisko Mělník IČ 47545445,273 07 Vinořice 669 <,>
XXXXXXXX XXXXXX – cestmistr,tel.XXX XXX XXX; e-mail: melnikX@zkp.cz
<br>
<br>
MÚBNLSB-OD-40105/2022-MASPE
<br> 2
<br>
<br> 3.Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a ...

Načteno

edesky.cz/d/5335911

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz