« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - VÝZVA - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - „Rampa pro pěší“ v obci Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D2.2 Příčné řezy
% 4.55 __1353
<br> 1,11
<br> [%75 904
<br> 52
<br> [3.90
<br> ĚlB / |
<br> _ |o_41
<br> 2.04
<br> 489.30 ()
D2.1 Zábradlí
D1.1. Vzorové řezy
KD 489.30 O DN 200
C4. Katastrální situační výkres
C2. Situace komunikace
zatravněno
<br> 0 „ ve „ V a r t a Z
C1. Situační výkres širších vztahů
Klokočná
Výkaz výměr
Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXX IČO XX XX XX XX
U Krbu XXXX/XX,100 00 PRAHA 10
<br>
<br> Investor: Obec Klokočná č.p.61
25 164 KLOKOČNÁ
<br>
<br> Místo stavby: Obec Klokočná,kat.č.p.15/2,15/5,15/6
<br>
<br> Paré:
<br>
<br> Akce: RAMPA PRO PĚŠÍ
<br> VÝKAZ VÝMĚR
<br>
Datum: duben 2022
<br> Účel: DSP
<br>
<br>
<br> VÝKAZ VÝMĚR
<br> Zemní práce
<br> 1) Odkopávky nezapažené hor.tř.3
50% z 24,44m3 12,22m3
<br> 2) Dtto hor.tř.4 50% z 24,44m3 12,22m3
<br>
3) Příplatek k ceně-ztížení v blízkosti podzem.vedení -25% z 24,44 6,11m3
<br>
4) Hloubení rýh š.do 600mm,v hor tř.4 do 100m3 (chráničky )
P4- 1,40x0,50= 0,70m3 P6 0,84x0,50=0,42m3 1,12m3
<br>
5) Hloubení šachet hor.tř.3 do 100m (KŠ – 1.5x1,5x2,0) 4,50m3
<br>
6) Uložení zeminy do násypů zhutněných 0,08m3
<br> 7) Svahování trvalých svahů 20,40+3,60 24,00m2
<br> Úprava pláně bez zhutnění (svahované plochy) 24,00m2
<br> 8) Úprava pláně se zhutněním 22,0-rampa 22,00m2
<br> 9) Sejmutí ornice tl.250mm (22 + 24m2) x 0,25 11,50m3
<br> 10) Zpětné ohumusování ve svahu do 1:1,5 tl 250mm 24,00m2
<br> 11) Obsyp objektů sypaninou (tab.kubatur 3,47) + obsyp KŠ (4,5-1,57)=2,93
<br> 3,47+2,93 6,40m3
<br> 12) Uložení přebytečné ornice na deponii 11,50-6,00 5,50m3
<br> 13) Uložení přebytečné zeminy na skládku
<br> (24,44+4,50)-(3,47+0,08+1,57) 23,82m3
<br>
<br>
<br> 14) Vodorovné přemístění výkopku hor.1-4 ( ornice a zemina na deponie)
<br> 5,50+23,82 29,32m3
<br> 15) Uložení na skládku 29,32m3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rampa – konstrukce
<br> Dlažba žulová kostka K6 tl.60mm 19,00m2
<br> Malta cementová MVL 300 tl.30mm 19,00m2
<br> Podkladní beton B32 tl.150mm 19,00m
2
<br> Betonový recyklát tl.200mm 19,00m2
<br>
<br> Živičná krajnice vozovky
<br> ACO 11 tl.50mm 1,50m2
<br> OKS I tl.60mm 1,50m2
<br> MZK tl.150mm 0,75m2
<br> ŠD tl.200mm 0,75m2
<br> Řezání živičného krytu
<br> Obrubníky
<br> Obrubník žulový 80/250/500 osazený do lože z betonu s boční oporou z betonu <.>
<br> 28,00m
<br> Zábradlí ocelové
<br> Trubka ocelová bezešvá 45/3...
Technická zpráva
Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXX IČO XX XX XX XX
U Krbu XXXX/XX,100 00 PRAHA 10
<br>
<br> Investor: Obec Klokočná č.p.61
25 164 KLOKOČNÁ
<br>
<br> Místo stavby: Obec Klokočná,kat.č.p.15/2,15/5,15/6
<br>
<br> Paré:
<br>
<br> Akce: RAMPA PRO PĚŠÍ
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
Datum: duben 2022
<br> Účel: DSP
<br>
<br>
<br> SEZNAM PŘÍLOH
<br>
<br>
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br> 1.Technickí zpráva
2.Výkaz výměr
3.Rozpočet
<br>
<br>
<br> VÝKRESOVÁ ČÁST
<br>
č.výk.název měřítko formát
C1.Situační výkres širších vztahů 1:1000 1xA4
C2.Situace komunikace 1:100 2xA4
C4.Katastrální situační výkres 1:500 1xA4
D1.1 Vzorové řezy 1:50 1xA4
D2.1 Zábradlí 1:100 1xA4
D2.2 Příčné řezy 1:100 2xA4
<br>
<br>
<br> 1.Identifikační údaje
<br>
<br> 1.1.ÚDAJE O STAVBĚ
<br> Název stavby: Rampa pro pěší
<br> Místo stavby: Obec Klokočná p.č.15/2,15/5,15/6
<br> Předmět dokumentace: Nová výstavba přístupové rampy
<br> Druh dokumentace: DSP Dokumentace pro stavební povolení
<br>
<br>
<br> 1.2.Údaje o žadateli: Obec Klokočná č.p.61,251 64 Klokočná
<br> investor/objednatel
<br>
<br> 1.3.Údaje o zpracovateli PD: Ing.XXXXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Praha XX-Strašnice
<br> U Krbu 2367/25,100 00 PRAHA 10
<br> datum zpracování 04.2022
<br>
<br> 2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE
<br> Projektová dokumentace řeší přístup – rampu pro chodce,která nahradí
stávající betonové schodiště o deseti schodišťových stupních,vedené kolmo od
vozovky,překonávající svah mezi vozovkou a rovinným prostorem před
restaurací.Stávající podesta schodiště je ukončena obrubníkem s převýšením
15cm osazeným ve hraně vozovky.Jedná se o přístup k restauraci,ve kterém je
třeba překonat svah cca 1,6m.Navržená rampa o šíři 160 cm stoupá ve sklonu
11% od nové podesty,navazující na stávající vozovku.Hrana navržené podesty
rampy je posunuta o 25cm od okraje vozovky tak,aby byl zajištěn prostor pro
krajnici vozovky.Úprava vozovky a její krajnice v místě styku s podestou je
provedena dle požadavků KSÚS,a je součástí PD.Nášlap obrubníku podesty je
2cm,jedná se zároveň o „místo pro...
Krycí list nabídky - formulář
List1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 1.Veřejná zakázka Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle zákona č.: 134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: "Rampa před Hostincem na Klokočné" 2.Základní identifikační údaje 2.1.Zadavatel Název: Obecní úřad Klokočná Sídlo: Klokočná 61,251 64,Mnichovice IČ: 00472034 DIČ: není plátcem Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta obce Tel.: XXX,XXX,300 E-mail: starosta@klokocna.eu 2.2.Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: E-mail: 3.Nabídková cena Cena celkem včetně DPH: Nabídková cena za zhotovení stavby "Rampa před Hostincem na Klokočné" 0.00 Kč 4.Závazný termín dokončení stavby ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5.Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby - podpisem oprávněné osoby uchazeč souhlasí s podmínkami výběrového řízení a se vzorovou Smlouvou o dílo Titul,jméno,příjmení Funkce Datum &"Times XXX XXXXX,Tučné"&XXPříloha č.X &"Times XXX XXXXX,Tučné"&XXStavba: "Rampa před Hostincem na Klokočné"
Slepý rozpočet
propočet
Obec Klokočná č.p.61 04/2022
RAMPA KLOKOČNÁ
REKAPITULACE NÁKLADŮ
M.j.Množství Jedn.cena (Kč) Celkem (Kč) Hmotnost celkem (t)
Rekapitulace HSV
1.Zemní práce
2.Základy
4.Vodorovné konstrukce
5.Pozemní komunikace
8.Trubní vedení
9.Dokončující konstrukce a práce
9.Bourání
Součet
998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t
HSV CELKEM
<br> Vedlejší rozpočtové náklady - VRN
Zařízení staveniště Kč
Území se ztíž.výrob.podmínkami Kč
VRN CELKEM
<br>
<br> Základní rozpočtové náklady
Poř.č.Číslo položky Text M.j.Množství Jedn.cena (Kč) Celkem (Kč) Jedn.hmotnost (t) Hmotnost celkem (t)
800-1 1.Zemní práce
1.122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 12.22 154.00
50% z 24,44
2.122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 12.22 172.00
50% z 24,44
3.139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 25% z24,44 m3 6.11 546.00
4.13215-1703 Hloubení rýh nezapaž.hor.tř.I do 100m (V.V.)Chráničky m3 1.12 410.00
5.13320-1101 Hloubení šachet nezapaž hor tř.3 do 100m.KŠ.(1,50x1,50x2,0) m3 4.50 887.00
6.18195-1113 Úprava pláně bez zhutnění v hor II skup 4až5 (V.V) m2 24.00 17.10
7.17115-1201 Obsyp objektů bez prohozrení sypaniny(tab.kubatur)+obsyp KS 3,47+2,93 m3 6.40 448.00
8.171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 0.08 134.00
9.182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně.20,40+3,60 m2 24.00 77.40
10.181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 22.00 24.10
Plocha rampy+prostor nad rampou
11.121151104 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně.22+24 m2 46.00 64.60
46x0,25
12.182351024 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně m2 24.00 139.00
13.171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (24,44+4...
Návrh Smlouvy o dílo - vzor
Příloha č.2 – Závazný vzor - Smlouva o dílo č.xx/2022
Stavba „Rampa před Hostincem na Klokočné“
Obec Klokočná (uchazeč)
<br> Smlouva o dílo č.xx/2022
Stavba: „Rampa před Hostincem na Klokočné“
Článek I.- Smluvní strany
1.Objednatel: Obec Klokočná
se sídlem: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice <,>
zastoupená: ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta obce
IČ: XXXXXXXX
DIČ: není plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka,a.s <.>
č.účtu: 8021201/0100
a
2.Zhotovitel: ………………………… <.>
se sídlem: ………………………………………… <.>
IČ: ………………………
DIČ: ………………………
Bank.spojení: ………………………………………… <.>
č.účtu: ………………
uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)
Článek II.– Předmět díla
1 Předmětem díla je zhotovení stavby – Rampy před Hostincem na Klokočné dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Ing.Zdeňkem Raušem v dubnu 2022 <.>
2 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí podle podmínek této smlouvy dílo,a provést další činnosti popsané v této smlouvě podle požadavků objednatele <.>
3 Dokončené dílo bude provedeno v kvalitě stanovené předanou projektovou dokumentací,podle platných českých technických norem,v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v rozsahu prací a souvisejících dodávek a služeb obsažených v oceněném Slepém rozpočtu <.>
4 Součástí díla dle této smlouvy jsou veškeré materiály,dodávky,práce a výkony potřebné pro řádné a včasné zhotovení díla,jakož i veškeré potřebné vedlejší,pomocné a dodatečné činnosti,které jsou pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů,resp.jejich funkčnost,nezbytné,a to i v souvislosti s ostatními dodávkami,pracemi a výkony.Výslovně jsou dále uvedeny a jsou součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla tyto práce a dodávky a to zejména:
4.1.Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou,dopravní značení;
4.2.Veškeré potřebné staveništní zařízení (...
Výzva k předložení nabídek
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
<br>
DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „Rampa před
<br> Hostincem na Klokočné“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Klokočné dne 3.5.2022
<br>
<br> 2/5
<br>
<br>
Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
<br> stavební práce,ve smyslu § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v plat-
<br> ném znění (dále jen „ZZVZ“),zadávané v souladu se zásadami dle § 6 ZZVZ <.>
<br> a) Identifikační údaje zadavatele
<br> Zadavatel: Obec Klokočná
<br> Sídlo: Klokočná 61,251 64 Mnichovice
<br> IČ: 00472034
<br> DIČ: není plátcem DPH
<br> Oprávněný zástupce zadavatele: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Email: starosta@klokocna.eu
<br> b) Název zakázky
<br> „Rampa před Hostincem na Klokočné“
<br> c) Druh veřejné zakázky
<br> Jedná se o výběrové řízení na zhotovení stavby v rozsahu předmětu této výzvy k podání
<br> nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce,ve smyslu § 27
<br> zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „ZZVZ“) <,>
<br> zadávané v souladu se zásadami dle § 6 ZZVZ.Nejedná se o zadávací řízení dle ZVZ <.>
<br> Pokud se v textu zadání zakázky vyskytne odkaz na ZVZ nebo jsou použity zákonné po-
<br> jmy,jde XXX o podpůrný krok a Zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZVZ nebo
<br> pojmy řídit přiměřeně <.>
<br> d) Lhůta a místo pro podání nabídky
<br> Nabídku doručte nejpozději do: 18.5.2022 hodina: 18:30
<br> Adresa pro podání nabídky: OÚ Klokočná – Klokočná 61,251 64 Mnichovice
<br> e) Předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
<br> Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby – Rampy před Hostincem na Klokočné
<br> dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Ing.Zdeňkem Raušem
<br> v dubnu 2022 <.>
<br> Projektová dokumentace řeší přístup – rampu pro pěší,která nahradí stávající betonové
<br> schodiště o deseti schodišťových stupních,...

Načteno

edesky.cz/d/5335177

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz