« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Závěrečný účet obce Žerůtky za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žerůtky za rok 2021.pdf (PDF 1.71 MB)
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 79592/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce ŽERÚTKY,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření.které proběhlo dne 27.září 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 26.ledna 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Qbecní úřad Žerůtky Zerůtky 2,679 71 Lysice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodařenL posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pod1e ustanovení % 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20.září 2021,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání <.>
<br> A.Výsledek přezkoumán...
Závěrečný účet obce Žerutky za rok 2021.pdf (PDF 3.54 MB)
Licence: 0530 XCRGBZUC !ZUf (21012021 !01012021)
<br> Obec Žerůtky (I— 33?
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00636703 název Obec Žerůtky ulice,č.p.Zerůtky 2 obec Zerůtky
<br> Psč,pošta 57971
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail VWVW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obec Žerůíky je dle zákona č.l28/20005b <.>,v platném znění základně územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem Je samostatnou účetníjednotkou,vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle vyhlášky č.4l0/098b.<.> kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/915b <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,kdeje stanovena účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky.Učetnictví obce je také vedeno dle českých standardů pro územní samosprávné celky,příspěvkové organizace,státní fondy
<br> a organizační složky státu <.>
<br> Obsah závěrečného účtu I.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Slevy & obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek Vlí.Vyúčtování finančních vztahů |< rozpočtům krajů,obci,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,statnim fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatni doplňující ůdaje
<br> 01.032022 17h37m495 Zpracováno systémem UCRG) GORDJCG spol.s r.0.strana 1/ 7
<br> Licence: DSBC
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> XCRGBZUC/ZU? (21012021/01012021)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 346 700,00 1 402 400.00 1 723 243,45 Nedaňové příjmy 140 200,00 140 200,00 185 111,80 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 68 100.00 168 200,00 230 001 „24 Příjmy celkem 1 555 000,00 1 710 000,00 2 138 350,49 Detailní výpis položek dle odvětvového & druhového tříd...

Načteno

edesky.cz/d/5331749

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz