« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - SOUHLAS S UVEDENÍM STAVBY KOŘENOVÁ ČOV DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 7.3.2022
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-68477/2022-Do
<br> 127073/2022-MURI/OVÚ/00394
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> sarka.doudova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 2.5.2022
<br>
<br> SOUHLAS
<br> S UVEDENÍM STAVBY DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU
<br> Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný
<br> podle § 104 odst.2c),§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle §
<br> 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně
<br> příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (správní řád) přezkoumal v souladu s § 115 odst.1 vodního zákona,podle
<br> § 124 stavebního zákona žádost o uvedení dokončené stavby do zkušebního provozu,kterou dne 7.3.2022
<br> podala
<br> Obec Klokočná,IČO 00472034,Klokočná č.p.61,251 64 Mnichovice
<br> a na základě tohoto přezkoumání v souladu s § 115 odst.1 vodního zákona a podle § 124 odst.1
<br> stavebního zákona souhlasí s uvedením stavby
<br>
<br> SO.01 - Kořenová ČOV
<br> (dále jen „stavba“) povolené rozhodnutím MěÚ Říčany,vodoprávního úřadu č.j.128598/2020-
<br> MURI/OVÚ/00394 ze dne 11.6.2020,změna stavby před dokončením č.j.472983/2021-
<br> MURI/OVÚ/00394 ze dne 10.11.2021 do zkušebního provozu <.>
<br> na místě:
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce Klokočná
<br> Identifikátory katastrálních území 666467
<br> Názvy katastrálních úz...

Načteno

edesky.cz/d/5331447

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz