« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY KANALIZACE A ČOV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 7.3.2022
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-68477/2022-Do
<br> 127538/2022-MURI/OVÚ/00394
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> sarka.doudova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 2.5.2022
<br>
<br> KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
<br> S UŽÍVÁNÍM STAVBY
<br>
<br> Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný
<br> podle § 104 odst.2 písm.c),§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný
<br> podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně
<br> příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (správní řád) přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační
<br> souhlas,kterou dne 7.3.2022 podala
<br> Obec Klokočná,IČO 00472034,Klokočná č.p.61,251 64 Mnichovice
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání vydává v souladu s 115 odst.1 vodního zákona <,>
<br> podle § 122 odst.3 stavebního zákona a § 11 b) vyhl.č.432/2001 Sb.o dokladech žádosti o rozhodnutí
<br> nebo vyjádření a o náležitostech povolení,souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
<br> k o l a u d a č n í s o u h l a s <,>
<br> který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
<br>
<br> Kanalizace a ČOV v obci Klokočná
<br> IO.01 - Kanalizace splašková
<br> na pozemcích st.p.26/1,parc.č.211,214/2,357,368/1,379,344/1,19,4/6,4/2,348,322/61,351/3 <,>
<br> 344/2,363/1,23/2,309/12,309/6,309/10,309/9,309/33,309/32,309/29,3...

Načteno

edesky.cz/d/5331446

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz