« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy v termínu 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV OOP schéma v obci - přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy 15. 5. - 304. 23.pdf
SCHĚMATA PRD! ÚENACENÍ PRACÚVNICH MÍST V OBCI
<br> n' ".5.5.5 É'ryj matiné 5,0; W)
<br> 'lh
<br> mlmmmm
<br> mo
<br> m
<br> AW
<br> cca *
<br> Ch
<br> Schéma BH
<br> Standardní pracovni místo na pozemní komunikaci s mařým dopxsunim zatiža nim <.>
<br> ph'u'xa uzávěra ie-dnccslranmň anérc'mimi cbskami cdstup pad-5m 1-2m
<br> L-iliw'rě ÚB - 1 m
<br> p-Jdáhá má.—éra ot—auatranwmi snérc'mlmi (Laska-ni n:.:lslw- mm;.1ú m
<br> putna uzávěra iednashmrmí :ménamimi deskami cdstup pad-ímé 1-3m
<br> patné lla—nn výstražná wětla typu 1 na každé stvůrami desce
<br> :) vžiťo'qa'em'w matek a o'mwn'cň zař.? em".-' man's- mwžnjwh _m:meo.—cn mm ram-mixů nen-:| sie-zak ma cykťisff code when-)a: ESTE az" 3320
<br> it:-Hemma- ruduch
<br> +a)
<br> SCHILRLÁTA FRU (?ZNAJQIŠN [ PRACLWNIIÍH NIST V [IB—(Z[
<br> ;;; em.<.>
<br> :l
<br>.; <.>
<br> i 21
<br> '2
<br> : 'I-ib
<br> ___:—____.___ <.>
<br> „ 0
<br> cca 53
<br> Schéma 8/2
<br> Standardní pracwni místo na pozemní komunikaci & mawm dopravním zatiíw nimlúženi "202W ky na jeden jizdni pruh <.>
<br> puma mama zábranu níuimáln? Aw.-sh ma emar,pu 1
<br> padě-há marianv abaneharmmi směcwmnmi divskami cdslw- max.vifm
<br> padám Lewém zshsdlm na stím-ž- chcdmkuf snah,[n'-:| v,kim
<br> puma 4:39:31 zábfemu nírimálně.š wan ezna s'a-í'tta ry pu 1
<br> f.! WÍÉ Č'f'f ('i' f'ňffř'ňěůýůk' ÚĚDŠSÉGI“ $$$" n'fflům.85.2!
<br> 2.1 kk.att-rana značek & ďal'čr'ťt'cf“ máte-- n.: m'oao'é smuoážm'wh máma-mth mw.cha mw nat—:o sta.—zaú— _u'o (:p-Hien; amis: „schémat B! TG az" 9:20
<br> “Hamdi-: ruduch
<br> a!
<br> sat-112mm m0 WJMCENÍ FRA-XIÚMWÍCH MÍST 1; Ú'BEI
<br> &* _
<br> T min.235 l m— '“
<br> mm
<br> %
<br> 50-
<br> 70-
<br> Sc-héma: BIS
<br> Standand n-i praca—oni mim,tažení jizdni-
<br> ho pruhu <.>
<br> pcdélná.min—"m dam-553mm měr-www tleskání -stn.|pman.1ům
<br> příčná má.—Éra pdmelranwmi mámadm' chaha“ nástup.pedálů 1-2m
<br> můry? [ii,-81:19.mmm fasáda typu 1 na každé sněmů chasa—a
<br> :: uá'rídpmwmbh mask a: ďmwch zame— m' *.',Mpaďá smůla—"ným A...
VV OOP schéma 1přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy 15. 5. - 304. 23.pdf
SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEC
<br> 0017
<br> SLV :;
<br> (L
<br> \\“ w *N
<br> W
<br> \\“
<br> BZOb
<br> %
<br> © 8203
<br> A15
<br> &
<br> © 5203
<br> 20
<br> 300
<br> 400
<br> Schéma 0/1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatíže- ním <.>
<br> podélná uzávěra Oboustrannými smérovacími des- kami odstup max.20 m
<br> 1) opakování v případě podélné uzávěry delší než 300m po 300m - 500m
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 71
<br> SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEC
<br> O
<br> B203
<br> B21a D
<br> BZOa 100
<br> BZOa 200
<br> Schéma Cl2
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení jízdní- ho pruhu <.>
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
<br> vymezení jízdních pruhů dopravními knoflíky (od- stup 0,5-i m),fóiií nebo barvou doporučeno
<br> podéiná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.20m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
<br> výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> 1) opakování v případě podélné uzávěry delší než 300m po 300m - 500m
<br> 2) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.2.2)
<br> výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fiuorescenčnim podkladu,v protisměru shodně
<br> vzdálenosti v metrech
<br> SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEC
<br> OW Tea
<br> SLV
<br> 009 — BLZS
<br> 9%!
<br> 002 — eOZE!
<br> OOL
<br> 9028
<br> 99
<br> 02
<br> ě
<br> OZ _— %
<br> min.3,00
<br> l_ \“
<br> \ \\
<br> \ \\— “—
<br> mom—
<br> ir 0 o LO ><' (“ E v_ 0 P8 20 8203 100 A 200 32031 ———-——300 821a 400 A MS E 36 600
<br> Schéma Cl4
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení vozov- ky na jeden jízdní pruh.Uprava přednosti
<br> dopravními značkami <.>
<br> příčná uzávěra deskami
<br> jednostran nými
<br> směrovacími
<br> podélná uzávěra Oboustrannými směrovacimi
<br> deskami odstup max.20 m
<br> příčná uzávěra
<br> deskami
<br> jednostrannýmí směrovacimi
<br> výstražná světla typu 1 na každé směrovací
<br> desce
<br> výstražné světlo typu ...
VV OOP přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy 15. 5. - 304. 23.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-45278/2022-KENJI
<br>
3K značky s.r.o <.>
IČ 25056271
<br> Jiráskova č.p.1519/8
251 01 ŘÍČANY U PRAHY
<br>
<br> Naše sp.zn.: OD-11112/2022-KENJI
Vyřizuje: Mgr.Bc.XXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jiri.kenda@brandysko.cz
Datum: 28.04.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán
podle ustanovení § 124 odst.(6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“) <,>
na základě návrhu,který dne 26.4.2022 podala spol.3K Značky s.r.o <.>,IČ: 25056271,se sídlem
Jiráskova 1519,251 01 Říčany (dále jen „Žadatel“) a předchozího projednání s Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje,Dopravní inspektorát,Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD (dále jen
„Policie“),podle ustanovení § 77,odst.1) písm.c,zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy vedoucích na území obce s rozšířenou
působností Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX,okres Praha - východ z důvodu označení pracovního
místa při realizaci akcí spojených s úpravou a opravou vodorovného dopravního značení,montáží
baliset z plastových hmot,montáži bezpečnostních značek na reflexním podkladu (Lineární směrovací
systém,bezpečnostní fluorescenční pásy) a montáži tlumičů nárazu do úrovně zatížení 80.Přechodná
úprava provozu se stanoví v termínu od 1.5.2022 do 30.4.2023 <.>
<br>
Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení,dopravního
zařízení a světelného signalizačního zařízení v rozsahu předloženého dopravně inženýrského opatření
(DIO),odsouhlaseného policií ve vyjádření ze dne 21.3...

Načteno

edesky.cz/d/5331167

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz