« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasadání ZO Kleneč č. 4-2022.pdf (1.03 MB)
ZÁPIS č.4/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLENEČ DNE 11.4.2022
<br> Přítomni: XXXXX Z <.>,Kekulová D <.>,Bc.Kraus A <.>,ing.Syrovátka P <.>,Písková |< <.>,Švec D <.>,ing.Novák P <.>
<br> Omluveni: - Hosté: —
<br> Program: 1) Zahájení 2) Určení zapisovatele návrhu usnesení č 4/2022 3) Návrh a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelky 4) Schválení — doplnění programu 5) Zpráva kontrolního výboru 6) Zpráva finančního výboru 7) Zpráva stavebního výboru 8) Zpráva kulturně sociálního výboru 9) Zpráva pořádkového výboru 10) Zpráva místostarostky 11) Zpráva starosty 12) Různé 13) Schválení návrhu usnesení č.4/2022
<br> str.2
<br> Bod 1) Pan starosta přivítal přítomné,zasedání bylo řádně svoláno,začátek v 17:00 hod.za účasti 7 členů,20 je usnášeníschopné <.>
<br> Bod 2) Určení zapisovatele návrhu usnesení: pí.Písková K.Pro : 7 proti :O zdržel se: 0 20 schvaluje zapisovatele návrhu usnesení
<br> Bod 3) Návrh a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele:
<br> Návrh na ověřovatele zápisu.<.>.<.>.<.>.<.>.p.Bc.Kraus A <.>,ping.Syrovátka P.Zapisovatele jmenuji.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.pí.Kekulová D.pro: 7 proti: 0 zdržel se : 0
<br> 20 schvaluje ověřovatele zápisu p.Bc.Krause A <.>,p.ing.Syrovátku P <.>
<br> Bod 4) Schválení—doplněníprogramu zasedání 20 pro: 7 protizo zdržel se: 0 20 schvaluje program zasedání 20
<br> Bod 5) Zpráva kontrolního výboru: 1.Pokračovat vjednání o pozemku par.č.70/16,702/19 — úkol trvá 2.Zajistit výběrové řízení na výstavu víceúčelového hřiště — splněno 3.Doplnění vybavení výčepu KD — úkol trvá
<br> 20 bere na vědomí
<br> Bod 6) Zpráva finančního výboru:
<br> Výsledek hospodaření k datu 31.3.2022 BÚ 17 034 186,-Kč Pokladna 14 007,-Kč
<br> Celkové plnění příjmů rozpočtu 25,09 % 1 867 125,96 Kč ztoho daňové příjmy 25,08 % 1 791 899,95 Kč
<br> str.3 Celkové plnění výdajů rozpočtu 16,11 % l 902 975,91 Kč
<br> FV předkládá zastupitelům ke schválení Rozpočtové opatření č.1/2022 loprava mostků,nákup sportovního zařízení/ pr...

Načteno

edesky.cz/d/5328505

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz