« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021 a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva_o_přezkoumání_hospodaření_obce_za_rok_2021.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 34442/2022 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sklené nad Oslavou
<br> se sídlem Sklené nad Oslavou 85,591 01 Žďár nad Sázavou 1,IČO: 00295400
za rok 2021
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 8.října 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 19.dubna 2022 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 19.dubna 2022 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85
<br> 591 01 Žďár nad Sázavou 1
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložili: Zdenek Haller - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Sk...
Výkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2021.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
002954002021 13
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Sklené nad Oslavou
Obec Sklené nad Oslavou 85
594 61 Sklené nad Oslavou
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 600 000,00 575 610,00 575 602,63 95,9 100,00000 1111
Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.X XXX,XX XX 000,00 36 931,03 461,6 99,80000 1112
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.60 000,00 95 800,00 95 782,77 159,6 100,00000 1113
Daň z příjmů právnických osob 480 000,00 808 110,00 808 103,00 168,4 100,00000 1121
Daň z příjmů práv.osob za obce 260 000,00 428 830,00 428 830,00 164,9 100,00000 1122
Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 807 651,00 1 807 650,36 129,1 100,00000 1211
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.5 000,00 5 000,000000 1334
Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 210,00 207,20 98,70000 1335
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.131 000,00 139 664,00 139 664,00 106,6 100,00000 1340
Poplatek ze psů 4 600,00 4 800,00 4 800,00 104,3 100,00000 1341
Správní poplatky 1 400,00 1 540,00 1 540,00 110,0 100,00000 1361
Daň z hazardních her 18 000,00 26 700,00 26 666,10 148,1 99,90000 1381
Odvod z loterií 1,380000 1382
Daň z nemovitých věcí 181 000,00 247 121,00 247 120,29 136,5 100,00000 1511
Neinv.přijaté transf.z VPS SR 62 782,47 62 782,47 100,00000 4111
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.70 800,00 70 800,00 70 800,00 100,0 100,00000 4112
Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,00000 4222
Příjmy z pronájmu pozemků 26 000,00 133 050,00 133 045,00 511,7 100,01012 2131
Podnik.a restrukt.v zem.a pot 26 000,00 133 050,00 133 045,00 511,7 100,01012
Sankč.pl.přij.od jiných subj.37 500,00 37 500,00 100,01069 2212
Ostatní správa v zemědělství 37 500,00 37 500,00 100,01069
Příj.z poskyt.služe...
NÁVRH_ZÁVĚREČNÉHO_ÚČTU_ZA_ROK_2021.pdf
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 172 898,76 3 149 000,00 4 178 036,00 132,52 99,88
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 622 945,50 410 240,00 626 160,00 151,85 99,49
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 000,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 383 582,47 70 800,00 233 582,47 541,78 164,22
CELKEM PŘÍJMY 5 179 426,73 3 930 040,00 5 037 778,47 131,79 102,81
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 575 602,63 600 000,00 575 610,00 95,93 100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX X 000,00 37 000,00 461,64 99,81
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.95 782,77 60 000,00 95 800,00 159,64 99,98
1121 - Daň z příjmů právnických osob 808 103,00 480 000,00 808 110,00 168,35 100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 428 830,00 260 000,00 428 830,00 164,93 100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.1 945 249,43 1 408 000,00 1 945 350,00 138,16 99,99
1211 - Daň z přidané hodnoty 1 807 650,36 1 400 000,00 1 807 651,00 129,12 100,00
12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1 807 650,36 1 400 000,00 1 807 651,00 129,12 100,00
<br> IČO: 00295400
<br> Obec Sklené nad Oslavou
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021
<br> 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021
<br> 29.4.2022 9:17
<br> (vKč)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> Sklené nad Oslavou 85,591 01
<br>
<br> 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.5 000,00 5 000,00
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 207,20 210,00 98,67
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.139 664,00 131 000,00 139 664,00 106,61 100,00
1341 - Poplatek ze psů 4 800,00 4 600,00 4 800,00 104,35 100,00
1361 - Správní poplatky 1 540,00 1 400,00 1 540,00 110,00 100,00
1381 - Daň z hazardních her 26 666,10 18 000,00 26 700,00 148,15 99,87
1382 - Odvod z loterií 1,38
13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 172 878,68 160 000,00 177 914,00 108,05 97,17
1511 - Daň z nemovitých věcí 247 120,29 181 000,00 247 121,00 136,53 100,00
15 - Majetkové ...

Načteno

edesky.cz/d/5327919

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz