« Najít podobné dokumenty

Obec Hradečno - Zápis ze zasedání ZO 4.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradečno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis ze zasedání 04.04.2022 - ÚD.pdf (5.1 MB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradečno konaného dne 04.04.2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hradečno
<br> Jednání se konalo dne 04.04.2022 V zasedací místnosti OÚ Hradečno od 17:00 hodin bez přerušení <.>
<br> Přítomni: JUDr.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX,MDDr.Markéta Pašková-Zdichová,Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni : XXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu : Ing.XXXXXX XXXXXXXX a MDDr.XXXXXXX XXXXXXX - Zdichová Zapisovatelka: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva a určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Hradečno (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 :00 hodin starostou obce Hradečno JUDr.Zdeňkem Hejhalem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Předsedající jednání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing.Renatu Kolářovou a MDDr.Markétu Paškovou-Zdichovou,zapisovatelkou paní Ivanu Oslejškovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky,doplnění či protinávrhy <.>
<br> Výsledek hlasování:
<br> pro : 5 proti : 0 zdrželi se : O
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání <.>
<br> Program:
<br> 1.Kontrola úkolů z minulého zasedání ze dne 29.12.2021
<br> 2.Rozpočtové opatření č.1/2022
<br> 3.Vodní nádrž Starozámecká — kolaudace,vypořádání dotace MZE
<br> 4.Odpady v obci
<br> 5.Hostinec Pod Lipami v Nové Studnici — změna rozhodnutí obce z r.2021
<br> 6.Provedené stavební úpravy od počátku roku 2022
<br> 7.Plánované stavební úpravy
<br> 8.Volby 2022 — stanovení počtu členů
<br> 9.Pozemky — úprava vlastnických vztahů,smlouvy směnné a prodejní
<br> 10.Kulturní akce
<br> 1 1.Inventarizace majetku a účtů
<br> 12.Žádost o podporu Linky bezpečí,2.5 <.>
<br> 13.Veřejnoprávní smlouva - Přemyslovské střední Čechy
<br> 14.Ukrajina — po...

Načteno

edesky.cz/d/5325175

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradečno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz