« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh závěrečného účtu obce Horní Bojanovice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-za-rok-2021-dc480.pdf
ZPRÁVA o VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2021
<br> Název organizace: Obec Horní Bojanovice IČO: 00283169
<br> A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly
<br> 5)
<br> Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu? Ano Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu? Ne Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního? Ano Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly? Ne
<br> Ano/Ne
<br> Na základě jakých kritériije vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?
<br> 50 * 500 znala.lakjsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?
<br> Výsledky z veřejnoprávních kontrol jsou využíványjako podklad pro schvalování výše příspěvku,pro rozhodnutí o poskytnutí dotace v daném roce
<br> 50,500 znal u
<br> Zřídil orgán veřejné správy útvar interního auditu / pověřil konkrétního zaměstnance? Ne Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu? Ne Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu? Ne
<br> /'\l\<7"lli
<br> Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném,hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky? Ano.Obec vytváří podmínky pro příznivé kontrolní prostředí v rámci hospodaření s veřjnými prostředky <.>
<br> SU,SCC) msi u
<br> Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol
<br> Počet ukončených veřejnosprávních kontrol,které byly obsažené v plánu 1 kontrol
<br> Počet ukončených veřejnosprávních kontrol,které nebyly obsažené v plánu 0 kontrol
<br> Počet zaměstnanců,kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní 3 kontroly
<br> Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení & 7 odst.2 písm.a),& 8 odst.1,9 9 odst.1 a 9 a odst.1 zákona o finanční kontrole - oblasti ve kterých byly zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:
<br> [] 1.principy 3E D 9.poskytování veřejné finanční podpory [] 2.kompetence,úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy |:! 9.1.účel El 2.1.orgán veřejné ...
financni-vyporadani-dotaci-za-rok-2021-ecdbd.pdf
Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Příjemce: Obec Horní Bojanovice Kraj“: Jihomoravský
<br> Poskytovatel? Kapitola: Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých prijemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část B.Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování,na projetky výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa Skutečně čerpáno Skutečně použito celkem celkem účelový znak čislo jednací k 31.12.roku,k 31.12.roku,v němž byl projekt v němž byl projekt ukončen ukončen
<br> Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
<br> č.akce (projektu)
<br> Ukazatel EDS/SMVS
<br> a b c d 1 2 3 = 1 - 2 A1 Dotace celkem 354 240,00 341 286,00 12 954,00
<br> v tom: jednotlivé akce nebo projekty CZ.02.3.68/0_0/0.0/18_063/OO11111 33063 354 240,00 341 286,00 12 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Kontroloval: Kachyňa
<br> Ladislav
<br> Datum a podpis:
<br> 12.01.2022 /
<br> Sestavil: XXXXXXX XXXXX
<br> Datum a podpis: XX.XX.XXXX
<br> Příjemce: Obec Horní Bojanovice Kraj4: Jihomoravský
<br> Poskytovatel3: Kapitola: Ministerstvo vnitra ČR
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotaci na programové ňnancování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Ukazatel
<br> č.akce (projektu) EDS/SMVS
<br> účelový znak
<br> číslo jednací
<br> Čerpáno k 31.12.2021
<br> Vráceno v průběhu roku na účet kraje
<br> Skutečně použito k 31.12.2021
<br> Předepsané výše vratky dotace při finančním vypořádání
<br> b
<br> 1
<br> 3
<br> 4=1-2-3
<br> Axl Dotace...
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021-f7179.pdf
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 73877/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce HORNÍ BOJANOVICE,okres Břeclav
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 16.září 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 10.února 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení & 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Horní Bojanovice Horní Bojanovice 96,693 01 Hustopeče
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: Bc.XXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 23.července 2021,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nej později 5 dnů přede dnem realizace výkonu př...
rozvaha-vzaz-a-priloha-k-31.12.2021-ms-horni-bojanovice-0e02e.pdf
ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola,Horní,Bojanovice,příspěvková,organizace,693 01,Horní Bojanovice 170 <,>
Sestavený k : 31.12.2021 S Okamžik sestavení : 31.12.2021 IČ: 0075020505
<br> OBDOBÍ
Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIVA 1 655 075.36 832 062.70 823 012.66 420 183.28
<br> A.Stálá aktiva 833 472.70 832 062.70 1 410.00 2 850.00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 6 500.00 6 500.00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6 500.00 6 500.00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na DNM 051
9.DNM určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 826 972.70 825 562.70 1 410.00 2 850.00
<br> 1.Pozemky 031
2.Kulturní předměty 032
3.Stavby 021
4.Samostatné hmotné MV a soubory MV 022 89 641.00 88 231.00 1 410.00 2 850.00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 737 331.70 737 331.70
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9.Poskytnuté zálohy na DHM 052
10.DHM určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozh.vlivem 061
2.Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem 062
3.Dluhové cenné papíry držené do spl.063
5.Termínované vklady dlouhodobé 068
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.462
2.Dlouhodobé pohledávky z postoup.úvěrů 464
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br>
<br> Mateřská škola,Horní,Bojanovice,příspěvková,organizace,693 01,Horní Bojanovice 170 <,>
<br> OBDOBÍ
Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> B.Oběžná aktiva 821 602.66 821 602.66 417 333.28
<br> I.Zásoby 4 153.06 4 153.06...
rozbor-hospodareni-skf-2021-83962.pdf
Účetní
<br> období
<br> Příspěvek na
<br> stravné
<br> Příspěvek na
<br> dovolenou
<br> Příspěvek na
<br> ošatné
<br> Příspěvek na
<br> vitamíny
<br> Příspěvek na
<br> masáž
<br> Příspěvek na
<br> kulturní akce
<br> Příspěvek na
<br> vánoční balíčky
Odměna
<br> Převod na
<br> ZBÚ
<br> Poplatky
<br> bance
<br> Mylná
<br> platba
<br> Příjem
<br> mylné platby
<br> Leden Prosinec 0 1 470,00 0,00 0,00
<br> Únor Leden 0 1 350,00 0,00 0,00
<br> Březen Únor 0 1 410,00 0,00 0,00
<br> Duben Březen 0 1 890,00 0,00 0,00
<br> Květen Duben 0 1 680,00 0,00 0,00
<br> Červen Květen 0 2 370,00 8 000,00 0,00 0,00
<br> Červenec Červen 0 2 490,00 0,00 0,00
<br> Srpen Červenec 0 2 040,00 0,00 0,00
<br> Září Srpen 0 2 280,00 0,00 0,00
<br> Říjen Září 0 2 430,00 500,00 500,00 0,00 0,00
<br> Listopad Říjen 0 2 400,00 10 685,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
<br> Listopad 0 1 770,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 1 000,00 0,00
<br> Říjen 0 -210,00
<br> 0 23 370,00 10 685,00 8 000,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 240 358,04 Účet 548 -50 055,00
<br> 0,00
<br> -50 055,00
<br> 190 303,04
<br> ROZBOR HOSPODAŘENÍ SKF V ROCE 2021
<br> Konečný stav
<br> Tvorba SKF
<br> 7% z hr.mzdy
<br> CELKEM
<br> Počáteční stav (419 0100)
<br> Tvorba (419 0101)
<br> Výdej (419 0110)
<br> Prosinec
priloha-k-21.12.2021-822ea.pdf
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Horní Bojanovice čp.96,693 01 Horní Bojanovice
Obec Horní Bojanovice00283169
<br> sestavená k 31.12.2021
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni@hornibojanovice.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i následujícím účetním období <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701-710 a metodiky JMK <.>
<br> Strana
1 z 13
<br> 27.04.2022
9:56:00
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (HORNI BOJANOVICE),verze: 2022.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 888 173,43 980 359,43 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 4 129,73 4 129,73 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
50 571,00 50 571,00 Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - 355 740,00 Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jino...
vykaz-zisku-a-ztraty-k-21.12.2021-fbb32.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Horní Bojanovice00283169
sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Horní Bojanovice čp.96,693 01 Horní Bojanovice
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni@hornibojanovice.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,88 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 447 065,48 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 781,00 - Prodané zboží (504)4
<br> 354 382,78 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 364,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 6 406,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 570 936,18 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 777 542,80 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 528 987,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 3 701,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 32 987,82 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> 42 025,00 -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 13 126,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 23 135,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> 50 055,00- - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 597 144,13 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 4 053,93 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 3 651,00 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 245 285,81 -
<br> Hlavní čin...
rozvaha-k-21.12.2021-2a2af.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
00283169IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice čp.96,693 01 Horní Bojanovice
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni@hornibojanovice.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,13 350 255,13 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 161 136,13 161 136,13
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 350 454,00 189 119,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 138 653 420,35 24 946 834,57
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 14 887 707,51 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 108 522,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 85 221 149,21 15 165 393,22
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 8 219 004,48 6 045 065,14
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 3 736 376,21 3 736 376,21
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 14 165 980,94 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 6 832 976,36 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 6 832 976,36 - (069)
<br> 4...
vykaz-fin-2-12-m-k-31.12.2021-cc140.pdf
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 19 527 800,00 = 19 527 800,00
20 880 700,00 = 20 880 700,00
23 224 444,88 = 23 224 444,88
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
19 527 800,00 = 19 527 800,00
20 880 700,00 = 20 880 700,00
23 224 444,88 = 23 224 444,88
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
22 549 700,00 = 22 549 700,00
28 902 600,00 = 28 902 600,00
24 157 819,01 = 24 157 819,01
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
22 549 700,00 = 22 549 700,00
28 902 600,00 = 28 902 600,00
24 157 819,01 = 24 157 819,01
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
22 549 700,00 = 22 549 700,00
28 902 600,00 = 28 902 600,00
24 157 819,01 = 24 157 819,01
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
3 021 900,00- = 3 021 900,00-
8 021 900,00- = 8 021 900,00-
<br> 933 374,13- = 933 374,13-
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 3 021 900,00 = 3 021 900,00
8 021 900,00 = 8 021 900,00
<br> 933 374,13 = 933 374,13
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 3 021 900,00 = 3 021 900,00
8 021 900,00 = 8 021 900,00
<br> 933 374,13 = 933 374,13
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 3 021 900,00- = 3 021 900,00-
8 021 900,00- = 8 021 900,00-
<br> 933 374,13- = 933 374,13-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 27.04.2022
9:53:24
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (HORNI BOJANOVICE),verze: 2021.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,0...
navrh-zaverecny-ucet-2021-dcc21.pdf
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021
<br> Druh příjmů Schválený rozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Plnění k 31.12.2021 Plnění v %
<br> Třída 1 - daňové příjmy 8 790 000,00 8 850 000,00 10 653 533,60 120,38
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 488 900,00 918 200,00 1 066 495,72 116,15
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 6 000 000,00 6 200 000,00 6 616 120,00 106,71
<br> Třída 4 - přijaté transfery 4 248 900,00 4 912 500,00 4 888 295,56 99,51
<br> Konsolidace příjmů (SKF) 0,00 0,00 0,00
<br> Příjmy celkem po
<br> konsolidaci 19 527 800,00 20 880 700,00 23 224 444,88 111,22
<br> Druh výdajů Schválený rozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Plnění k 31.12.2021 Plnění v %
<br> Třída 5 - běžné výdaje 6 778 300,00 7 664 200,00 6 174 229,75 80,56
<br> Třída 6 - kapitálové výdaje 15 771 400,00 21 238 400,00 17 983 589,26 84,67
<br> Konsolidace výdajů (SKF) 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem po
<br> konsolidaci 22 549 700,00 28 902 600,00 24 157 819,01 83,58
<br> Saldo: příjmy-výdaje -3 021 900,00 -8 021 900,00 -933 374,13
<br> Třída 8- financování 3 021 900,00 8 021 900,00 933 374,13
<br> Financování celkem po
<br> po konsolidaci 3 021 900,00 8 021 900,00 933 374,13
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2021
<br> Pokladna 48 053,00 Kč
<br> Základní běžný účet 7 398 305,69 Kč
<br> Účet u ČNB 2 270 132,40 Kč
<br> Účet u ČNB dotace SFDI 264,80 Kč
<br> Sociální fond 190 303,04 Kč
<br> Výsledek hospodaření Obce Horní Bojanovice k 31.12.2021
<br> Účet 493: 5 160 622,76 Kč (zisk)
<br> 2) Výsledek inventarizace k 31.12.2021
<br> Aktiva celkem 135 666 959,68 Pasiva celkem 135 666 959,68
<br> Na základě zákona č.250/200 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> zveřejňuje Obec Horní Bojanovice návrh závěrečného účtu za rok 2021 <.>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři
<br> OÚ u paní účetní <.>
<br> Rozpočet na rok 2021 byl schválen ZO dne 09.12.2020.V průběhu roku bylo prov...

Načteno

edesky.cz/d/5323216

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz