« Najít podobné dokumenty

Město Zliv - VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

objízdné trasy
III
<br> Olešník
<br> : Výročí vznikuo g_ZakHť'jí Celková pa'
<br> znackyhanzal©centrum.cz <,>
<br> Mydlovary '
<br> ĚÉ Paname
<br> Detail
<br> Pakt!
<br> Půhn
<br>.-.„_
<br> ' _.<.> 'holu “'t-.r ' ' vď— uu-
<br>.“—.<.>.__ <.>
<br> \\“
<br> VICE.06591s7q.<.> „_
<br>.znackyhanzal.cz.' J H
<br> tel.: +420 739 472 021 <,>
<br> Dobřejov—ce
<br> val.-
<br>.Výročí vzniku obce Zahájí Detail 1
<br> Mgr.un muz/u.REALIZACE DOPRAVNIHO zmen! u m uuhů mam
<br> 0.1 ms ČESKÉ REPUBLIKY * ==.in: Dl.El '?Tl'l' r OLlC1lE
<br> "ď/QZÍX.u-l.'.-OVlCEo
<br> ďlů'.\A 5
<br> u.<.> „-fo áuoaovnca
<br> ::.—„„má
<br> Detail 2
<br> am Alm
<br> Uzavírka
<br> Objízdná trasa směr Olešník
<br> 200m E3a
<br> Objízdná trasa směr Hluboká nad Vltavou
<br> Výročí vzniku obce Zah 'jí Detail 2
<br> |.-' Myd ovary „% __ 1 "lr- XXX XXXXXX
<br> Zahájí
<br> HM
<br> EX
<br> Detail 1
<br> 560m E 3a
<br> Výročí vzniku obce Zah 'j' Detail 3
<br> lva-vů
<br> u Fur“-hw
<br> 1 '.' >< Mgr.XXX XXXXXX
<br> F,<.>.„XXmm REALIZACE DOPRAVNÍHO zrušení
<br> L'.-
<br>.wůďu ginu,po
<br> S mmmv.:
<br> Na Hotu—“run <,>
<br> % \ '1ublg.<.> _h <.>,<.> "' - \
<br> _ _-.\ ———-'_-
<br> !— Objízdná trasa směr Olešník
<br> _ Objízdná trasa směr Olešník
<br> MUNICE
<br> (D.a.n u"
<br> 30 -U3- 2022
<br> ŽŠ“ : „
<br> Výročí vzniku ob Zahájí Detail 4
<br> Mgr.JAN uhnul.REALIZACE noru nluo zrušeni u rn dubů
<br> 370 10 CESKÉ
<br> llurk.A
VV - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Zahájí.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/5220/2022 Bo vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/5220/2022-2 Bc.Bouchal 386804435 bouchald@c-budejovice.cz 25.4.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 4.4.2022 žádost navrhovatele:
<br> Obec Zahájí,IČO 00581372,Zahájí 4,373 48 Dívčice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu
v Českých Budějovicích č.j.KRPC-45-149/ČJ-2022-020106 ze dne 30.3.2022 a dále v souladu
s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci III/10579,III/12227,III/12228,III/12229 a místní komunikace v obci Zahájí
z důvodu vyznačení objízdné trasy pro akci: „Výročí vzniku obce Zahájí“ – viz dopravně inženýrské
opatření,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 11.6.2022 v době od 13:00 – 17:00 hodin <.>
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v soula...

Načteno

edesky.cz/d/5322658

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz