« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - METODICKÝ POKYN Obce Klokočná č. 1/2022 - ZŘIZOVÁNÍ VODOVODNÍCH/KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Metodický pokyn pro zřizování vodovodních/kanalizačních přípojek
<br> 1/3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> METODICKÝ POKYN
<br> Obce Klokočná
<br> č.1/2022
<br> ZŘIZOVÁNÍ VODOVODNÍCH/KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Cílem tohoto metodického postupu je zajistit jednotný přístup účastníků procesu „Zřízení
vodovodní/kanalizační přípojky-napojení na vodovod/kanalizaci,a to jak z hlediska orga-
<br> nizačního,technického a materiálového <.>
<br> Článek 2
<br> Základní pojmy ve smyslu zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro ve-
<br> řejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve
<br> znění pozdějších předpisů <.>
<br> (1) Provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu,je osoba,která provozuje
vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu nebo ka-
<br> nalizace vydaného krajským úřadem podle §6 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a ka-
<br> nalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a ka-
<br> nalizacích) ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> V působnosti tohoto Metodického pokynu je provozovatelem společnost I.T.V.CZ s.r.o <.>
<br> (2) Vlastníkem/odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo
kanalizaci,není-li dále stanoveno jinak.Tato definice zamezuje problémům při uzavírání
<br> smluv mezi provozovatelem vodovodu/kanalizace a odběratelem a při účtování vod-
<br> ného/stočného <.>
<br> (3) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vo-
dovodního řadu k vodoměru,a není-li vodoměr pak k vnitřnímu uzávěru připojeného po-
<br> zemku nebo stavby.Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.Vodovodní přípojka není
<br> vodním dílem <.>
<br> (4) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění
vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.Kanalizační
<br> přípojka není vodním dílem <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5321501

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz