« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oop-borovnice411676188.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/4575/2022 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/4575/2022-3 Ing.Součková 386804431 souckovaa@c-budejovice.cz 20.4.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 24.3.2022 žádost navrhovatele:
<br> Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČO 49281429,K zahradnictví 13,180 00 Praha 8 -
Střížkov <,>
<br> kterého zastupuje Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu
v Českých Budějovicích č.j.KRPC-39949-1/ČJ-2022-020106 ze dne 21.3.2022 a dále v souladu
s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemních komunikacích: silnice II/155,II/156,III/15529,III/15523,III/15531,III/15532,III/00354
a III/14325,z důvodu zajištění úplné uzavírky silnice III/15529 za obcí Roudné pro realizaci stavby
mimoúrovňové křižovatky dálnice D3 <.>
<br> – viz dopravně inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou ...
oop-bor.-mpa137776723.pdf
( E QDŠ'CRÉhr C!? & mtm“ * “a“ tna-Mg ' \ \ FNH-cm? „sum m„ maz di 301Od gamma
<br> “vm-“<a.<.> ' \
<br> Bmmšovska
<br> HLI
<br>,<.> v v,<,> „.c“ " „.W nan-í.>.„„_ \: _ :; - <.>
<br> “itím“ - ím Amuru '\rs
<br> srLííííísm ;“ imunní mv “IMŘENA
<br> I'I' í \
<br> o.“7 “_„c oh „ká-__ \ > $% j“.CESKE ; re “.; k BUDEJOVICE (š? í <“ z.?.<.>.(ě “82 :? Giuii.\íi'\|'."-'í| Š.|; Ž 4.9; QQ? ; „\\ \ č “' ' ' „.<.> sr \ _-' '.?“- sííb % ' "“"iL'.'„.'““-' Litvínovice * = -.<.> „ :* í 1.15: ' ' \ \ : "* š :.= GW g\ '.<.> <q?.Hcdělnvtckai-.» K V" \ |\ “y;—ža? ' *Ishb Homole,* \! \ [Elm—"< Bm 3\ HOZOd \i,LUWCí—a: \ / * '.Doubravice :? 1 1093 Černý ? 'e \\ * Dun * “" Nedabyle ír „ _ _ __ \š ' _ * “* — :.Strážkovice foi/ska _ ra QD \ -' - “\““ nad Vltavou: _.;,\ Nová Ves Březí Heřmaň UBJÍZDNÁ TRASA BUS - NEZNACENA „,& Borovnice J — — MIMO BUS,š ZEMĚDĚLSKÉ E 1 3 * TECHNIKYA ' sanUPím Strážkovioe.t'fnrrAíínr'kr í Lomec rum,-,lm *._ Phrím tmm “.Rančice ! \ “> Střížov -.'.»-.\U'Jr'rn'e'í ín'l \._írírrííír tmu u _.t s;.: Řevnovice „5,! i 2/9703 'EĚ Bukovec.í Kosov Igornařice detaí IP 22 (1) POZO R Milikovice í JEDC SIL,|||/15529 _ 1:22'1 RUUDNE - PLAV '— A SIL.||I155 STRAZKUVICE UZAVRENY A \ qua \sin“ " *.Kraseiovka \ Doííni \ thall IP 22 (2) Třeibonin í'E s_l f—\ \ _,<.> POZO R Stradov Dolní a.Svince % TQ 5M Ii P t“ d ' ““G“ "' SIL.|||115529 -.RUUDNE - PLAV " 'íbdťíisí'rci UZAVRENA horu mm BF Fj: Termín úplné uzavírky: 15.6.2022 - 17.7.2022 r ' \ J.J.Situace objízdných tras při úplné uzavírce sil.II/15529 Záhork-Ovice SKŘ'DLA o.POZOR _ uzavřený úsek sil.|||/15529 a ||/157 - „Hm,_ objízdná trasa pro veškerou dopravu \\ "235" sfmwce “Í" _ objízdná trasa BUS VHD - neznačená () 400 800 1200 ; “mm.„W - „„ \ )
<br> """"———I'TI
<br> HMU ít
<br> a "H
<br> Dopravně inženýrské opatření
<br> Souběh staveb: Výstavba MÚK Roudné - D3 x |||/15529,SO 111
<br> 57 Strážkovice
<br> Zadavatel: Doprastav,a.s <.>
<br> Zpracoval: XXXX XXXXX Dne: X.X.XXXX
<br> Email:
<br> info©signísíevcz Poznámka: ÚPLNÁ UZAV...
mapa-oop972500649.pdf
6399 Lil/"F|| ins 35115925 lídr! F Agld !Oqo A 93191392 _
<br> BDIAOFŠGHB - F;) 95 m:“ gaz; wavawčgd ;mnoggoa;
<br> maso [Zvlášť-„3M ij-WBdSQ :
<br> „* £"sz "._

Načteno

edesky.cz/d/5320040

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz