« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - FÚ - Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k zasílání složenek.pdf (PDF 418.84 kB)
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022
<br>
<br> Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům,kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami,které nemají zřízenu datovou schránku <.>
Fyzickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro
placení daně na e-mail,je zasílána daňová složenka,označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS,která
nepodléhá poštovnímu poplatku.Právnickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku,je zasílána
standardní složenka typu A,která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty <.>
Fyzickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby
podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO XXX k zasílání údajů pro placení daně
e-mailem a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je namísto složenky zasílána do datové schránky
fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti.Právnickým
osobám,které mají zřízenu datovou schránku,a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je
namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti <.>
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze.Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť,u nichž jsou
uloženy daňové spisy poplatníků <.>
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje.Má-li
poplatník daně více nemovitých věcí,které se nachá...
Informace hromadny předpisny seznam.pdf (PDF 438.25 kB)
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
<br> Informace
<br> ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
<br> na daň z nemovitých věcí v roce 2022
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr
<br> nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2022 došlo ke změně výše
<br> daně oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně
<br> příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou zpřístupněny
<br> k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
<br> působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
<br> příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce dubna a května
<br> 2022.Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní jednotlivé
<br> finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce
<br> a způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
<br> na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
<br> daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
<br> Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
<br> do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož
<br> rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> P...
Informace - Finanční úřad JmK.pdf (PDF 361.82 kB)
F"\ hwc-Ni SFR-33.7%
<br> FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ nám.Svobody 4,602 00 Brno Tel.:542191111
<br> Přiznání papírově do 1.dubna,pracoviště prodlouží úřední hodiny.(tisková zpráva)
<br> Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k XXXX z příjmů za rok XXXX bez sankce je X.duben 2022.To je také poslední den pro zaplacení daně.Všechna pracoviště finančního úřadu prodlouží své úřední hodiny,pro veřejnost tak budou podatelny na pracovištích úřadu otevřeny denně od 28.3.do 1.4.vždy od 8.00 do 17.00 hodin.Daňové přiznání v listinné podobě lze podat osobně na podatelnách finančních úřadů nebo zaslat poštou <.>
<br> Daňová pokladna pro platbu daně v hotovosti bude otevřena pouze na ÚzP Brno I (Příkop 25,Brno),a to ve stejných hodinách.Daň lze uhradit také bezhotovostně převodem z účtu daňového poplatníka na účet finančního úřadu například pomocí internetového a mobilního bankovnictvi nebo bankovnim příkazem k úhradě přímo v bance či složenkou <.>
<br> „Finanční úřad k dnešnímu dni přijaí přes 90 tisíc přiznání k XXXX z příjmů fyzických osob,z toho dvě třetiny v papírové podobě.Ti,kdo podajípřiznaníelektronicky,mají lhůtu o měsíc delší a posledním dnem je pro ně pondělí 2.května.Pokud přiznání podá zplnomocněný daňový poradce nebo advokát,má čas až do pátku 1.července,“ dodává XXXXXX XXXXXXX,ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj <.>
<br> Finanční správa doporučuje využit elektronické podání přes online finanční úřad,který je dostupný na webu-www.mojgdggcz,přihlášení je možné pomocí bankovní identity,občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou <.>
<br> Podrobnější informace vztahující se k podání přiznání k XXXX z příjmů a k vyplnění jednotlivých formulářů jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.tingncnispravacz <.>
<br> 25.3.2022
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXX
<br> tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
<br> nám.Svobody 4,602 00 Brno
<br> mob.: 721 883 335
<br> e-...
FÚ - Veřejná vyhláška.pdf (PDF 65.65 kB)
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj V Brně
náměstí Svobody 4 dne
602 00 BRNO-STŘED
Čj.: 2045918/22/3000-11460-705400
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
<br> hromadný předpisný seznam čj.1931260/22/3000-11460-705400 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství,o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXX XXXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5319267

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz