« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Loket; Fotbalový klub Loket, z.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Loket; Fotbalový klub Loket, z.s.
Město Loket T.G.Masan/ka 1/69.357 33 Loket.Telefon 352 684 001
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU MĚSTA LOKET NA ČINNOST
<br> uzavřené podle ustanovení 5 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb.<.> občanský zákoník,a & 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Město Loket
<br> se sídlem : T.G.Masaryka 1169,357 33 Loket zastoupené : Ing.Mgr.Petrem Adamcem,starostou města IC : 00259489
<br> DIČ : C200259489
<br> Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Karlovy Vary,č.účtu 306083831910800 (dále jen „Město“)
<br> a Fotbalový klub Loket,2.5.se sídlem : Sportovní 594,357 33 Loket zastoupena : Zdeňkem Truhlářem.prezidentem IČ : 266 24 818 DIČ : není plátce DPH
<br> Bankovní spojení : 27 — 994 768 0257/0100 (dále jen „příjemce")
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku,tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket: na činnost
<br> č|.1 PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> Předmětem této smlouvy je závazek Města poskytnout příjemci neinvestiční dotaci (dále jen „dotace") ze schváleného rozpočtu města Loket na rok 2022 položky rozpočtu „dotace Sportovním organizacím"
<br> ve výši 300 000 Kč,slovy: tři sta tisíc korun českých
<br> a to za podmínek v této smlouvě dále uvedených.a závazek příjemce použít tuto dotaci v souladu s touto smlouvou a splnit veškeré povinnosti vtéto smlouvě dále uvedené.Poskytnutím této dotace nevzniká příjemci automaticky právo na poskytnutí dotace v příštích letech <.>
<br> _ _ Čl.2 UCEL DOTACE
<br> Neinvestiční dotace uvedena v Čl.1 se poskytuje výhradně na:
<br>.činností spoiku uvedené vžádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města ze dne 10.1.2022 s tím,že finanční částka ve výši max.45 000 Kč může být využita k vyplacení odměn : dohod O provedení práce za účelem správy areálu hřiště
<br> Finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu <.>
<br> Čl.3 POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> (1) Město se zavazuje,že dotace die Čt.1 bude po...

Načteno

edesky.cz/d/5317531

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz