« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Borušov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Borušov
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy
<br> Milady Horákové 373/10,Předměstí,568 02 Svitavy
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 070460/2022
Spisová značka: SP2585/2022-544202
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX Dedeciusová
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: d.dedeciusova@spucr.cz
<br> Datum: 1.3.2022
<br>
<br>
<br>
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú.Borušov
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů <,>
k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1
vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o charakteristice bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů <,>
oznamuje
<br>
zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Borušov <.>
<br> Terénní průzkum se uskuteční v období od března 2022 do listopadu 2022 v celém katastrálním území
v rozsahu 139,77 ha zemědělské půdy <.>
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Státním
pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj,Pobočce Svitavy.Pracovníci
Státního pozemkového úřadu,Odboru půdní služby,Oddělení půdní služby Brno provádějící
aktualizaci BPEJ mají povolený vstup na všechny pozemky v katastrálním území,které jsou
předmětem aktualizace.Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy žádá Obecní
úřad Borušov o zveřejnění tohoto oznámení <.>
Krajský pozemkový úřad pro P...

Načteno

edesky.cz/d/5314532

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz